حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

شرح بخش

Sect. Caraganella Bunge
گياهاني چندساله، درختچهاي، چوبي، خاردار. ساقه فاقد مجاري، پوشيده از كركهايدوشاخهاي متقارن، سفيد و سياه، خوابيده يا نيمه ايستاده. شاخه هاي جوان برروي ساقه اصلي.گوشواره ها مثلثي، كوچك. برگها زوج شانهاي؛ برگچه انتهائي ريزان، تبديل به خار؛ يا فردشانه اي. گل آذين خوشه، جانبي؛ دمگلآذين كوتاه يا بلند، كركدار. برگه خطي يا مثلثي، كركدار.كاسه استكاني، كوچك؛ دندانه ها درفشي، نابرابر. جام زرد، بدون كرك. درفش اندكي بلندتر از بالو ناو. بال و ناو با پهنك بلند و ناخنك خيلي كوتاه. تخمدان خطي، بدون كرك؛ در قاعدهپايكدار، پايك بلند؛ خامه بدون كرك؛ كلاله نقطه اي، بدون كرك يا فرچه اي، پوشيده از كركهاي دستهاي متراكم؛ والوها نازك، بخش پشتي و شكمي قايقي، دو حجرهاي.

Sect. Chronopus Bunge
گياهاني چند ساله، علفي يا چوبي، ايستاده يا خوابيده، پوشيده از كركهاي ساده، پهن وفلسي يا باريك، ايستاده يا خوابيده. گوشواره ها مثلثي، كركدار يا مژكدار، در قاعده اندكي متصلبه دمبرگ، در مقابل جدا از يكديگر. برگها فرد شانهاي يا زوج شانهاي، برگچه انتهائي پايا يا ريزانود مبرگ كوتاهتر از پهنك. گلآذين جانبي، خوشهاي، بدون دمگلآذين يا بادمگلآذين كوتاه. برگه رشتهاي. كاسه لولهاي؛ دندانه ها كوتاهتر از لوله. جام زرد، بدون كرك.درفش بلندتر از بال و ناو. تخمدان كركدار، بدون پايك. ميوه تخم مرغی، بيضوي يا خطي؛ بدون پايك؛ در نوك كمابيش منقاردار؛ پوشيده از كركهاي كوتاه پهن و خوابيده يا پوشيده از كركهايباريك، بلند و ايستاده؛ والوها غالباسخت، چوبي، باركبندي مشبك يا موازي و چروكيده؛ دوحجرهاي كامل.


Sect. Astragalus

گياهاني چندساله، علفي، ايستاده. ساقه بلند، از قاعده بشدت منشعب، با شيارهاي طولي.دمبرگ و برگچه ها پوشيده از كركهاي ساده، سفيد، كوتاه و خوابيده، برروي گوشواركها گلآذين،برگه ها، كاسه و ميوه مخلوط كركهاي سفيد و سياه. گوشواره ها سرنيزهاي، در قاعده اندكيمتصل به دمبرگ و در مقابل جدا از يكديگر. برگها فردشانه اي؛ دمبرگها كوتاهتر از پهنك.گلآذين خوشهاي، متراكم يا باز، استوانهاي، پرگل. برگه ها خطي يا درفشي. كاسه لولهاي؛دندانه ها درفشي، كوتاهتر از لوله. جام زرد يا سفيد، بدون كرك. درفش بلندتر از بال و ناو. تخمدان كركدار. ميوه تخم مرغی يا بيضوي كشيده، كركدار يا كمكرك؛ بدون پايك؛ دو حجرهاي؛ والوهاغضروفي، سخت، با سطح صاف يا چروكيده.

.Sect. Alopecuroidei DC

گياهاني علفي، چندساله، ايستاده، ساقه بلند، پوشيده از كركهاي بلند يا كوتاه، ايستاده ياخوابيده. گوشوارك سرنيزهاي گاهي شبه برگي، پهن، در قاعده اندكي چسبيده به دمبرگ، در مقابلجدا از يكديگر، بدون كرك يا در حاشيه مژكدار. برگها شانهاي فرد؛ برگچه ها كركدار يا بدون كرك؛دمبرگ كوتاه، كركدار يا بدون كرك. گلآذين سرسان، كروي يا بيضوي كشيده، گاهي دم روباهي، كوتاه يا بلند، كركدار يا بدون كرك، پوشيده از كركهاي ايستاده يا خوابيده. برگه رشتهاي، كركدار. بدون برگك با ۲ برگك. كاسه لولهاي يا استكاني، پوشيده از كركهاي بلند؛دندانه ها مثلثي، درفشي يا بندرت رشتهاي. جام زرد. درفش بدون كرك يا به ندرت كركدار؛ پهنكگرد يا تخم مرغی، بندرت در بخش مياني اندكي منقبض. بالها بلندتر از ناو. تخمدان كركدار،بدون پايك به ندرت پايكدار. ميوه شبه تخم مرغي، كاسه را ميشكافد، در دو پهلو اندكي قوزدارو برآمده، به طرف نوك باريك، خميده؛ دوحجرهاي.


Sect. Laxiflori Agerer – Kirchhoff.
گياهاني چندساله، علفي، ايستاده، ساقه بلند يا بندرت كوتاه، پوشيده از كركهاي بلند.گوشواره سرنيزهاي، كركدار؛ در قاعده اندكي چسبيده به دمبرگ ،در مقابل جدا از يكديگر. برگهاشانهاي فرد؛ دمبرگ كوتاه، برگچه ها بيضوي، سطح بالائي بدون كرك، سطح تحتاني پوشيده ازكركهاي بلند خوابيده و متراكم. گلآذين خوشه باز، گلهاي فراوان با فاصله از يكديگر، دمگلآذين كوتاه. برگه خطي، كركدار. كاسه لولهاي يا استكاني؛ بهنگام ميوه كمي باد كرده، سبزرنگ يا داراي خطوط بنفش درامتداد دندانه كاسه، پوشيده از كركهاي بلند وسفيد؛ دندانه كاسبرگ
سرنيزهاي. جام بدون كرك، زردرنگ. درفش بيضوي يا مستطيلي؛ پهنك دربخش مياني منقبض، ويولوني، بطرف قاعده اندكي عريض تر؛ با گوشك كند. بالها بلندتر از ناو؛پهنك مستطيلي؛ ناخنك باريك و نخي. ناو كوتاه تر از بال؛ پهنك مثلثي، باريك يا پهن، نوككند. پرچمها دودستهاي. تخمدان كركدار. ميوه تخم مرغی يا بيضوي، با كركهاي پراكنده، بارگبندي مشبك، محبوس در درون كاسه؛ بدون پايك؛ بخش شكمي برجسته، قايقي؛ بخشپشتي مسطح، با شيار عميق؛ دوحجرهاي كامل.

Sect. Eremophysa Bunge
گياهاني چندساله، علفي، ايستاده، ساقه بلند، قطور، شياردار، پوشيده از كركهاي ايستاده ومتراكم، گوشواركهاي مثلثي، سبز، كركدار يا بدون كرك، در حاشيه مژكدار، در قاعده اندكيمتصل به دمبرگ، در مقابل جدا از يكديگر. برگها شانهاي فرد؛ دمبرگ كركدار، به تدريج ضخيم وچوبي ميشوند؛ برگچه اغلب گرد، واژتخم مرغی - قلبي، بندرت بيضوي يا تخم مرغی، نوك كند يا تخت، فرورفته يا شياردار، اغلب سطح بالايي بدون كرك و سطح پائيني پوشيده از كركهايايستاده يا خوابيده، بندرت هر دوسطح بدون كرك. گلآذين خوشهاي، گلها متراكم و به تدريج بافاصله از يكديگر، دمگل آذين كوتاه يا بلند. برگه خطي، كركدار يا بدون كرك. برگك خطي، درطول دمگل واقع شده يا متصل به قاعده كاسبرگ. كاسه به هنگام گل لولهاي يا استوانهاي،بندرت استكاني بلند، به هنگام ميوه متورم، بادكنكي، ايستاده يا واژگون؛ دندانهاي مثلثي يادرفشي، سطح داخلي دندانه كركدار يا بدون كرك؛ لوله كاسه پوشيده از كركهاي بلند يا كوتاهايستاده يا خوابيده، با رگنبدي مشبك، جام زرد، بدون كرك، درفش مستطيلي يا بيضوي، نوككند تا شياردار. بالها بيضوي كشيده، نوك كند؛ در قاعده گوشكدار؛ ناخنك باريك. ناو با پهنكمثلثي خميده يا بيضوي - مورب ، لبه خارجي قوزدار و خميده يا هلالي. تخمدان بدون كرك،بندرت كركدار؛ در قاعده پايكدار، پايك بلند. ميوه شبه تخم مرغی يا بيضوي، بدون كرك؛ درقاعده با پايك بلند؛ والوهاي ميوه غشايي، نازك؛ بخش شكمي قايقي؛ بخش پشتي با شيارعميق؛ در دو پهلو فشرده؛ دو حجرهاي ناقص يا كامل.


Sect. Pelta Podl. & Deml
گياهاني چندساله، بوتهاي، تيغدار يا بدون تيغ، پوشيده از كركهاي سفيد و سياه. گوشواركهاغشائي، در قاعده اندكي چسبيده به دمبرگ و در مقابل جدا از يكديگر يا متصل به همديگر.برگها در جواني فرد شانهاي، برگها قديمي زوج شانهاي، برگچه انتهاي ريزان و محور اصليتبديل به خار نازك. برگچه هاي متقابل. دمبرگچه ها كوتاه (در نمونه ايران). كاسه لولهاي، درقاعده قوزدار، پوشيده از كركهاي سفيد و سياه. جام زرد، بدون كرك. درفش بلندتر از بال و ناو،ميوه دوحجرهاي كامل يا ناقص.


Sect. Pendulina Gontsch.
گياهاني چند ساله، علفي، بدون ساقه. گوشواركها غشائي، بدون كرك، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ و در مقابل جدا از يكديگر، بدون كرك. برگها فردشانهاي، سه برگچهاي، بدونكرك. گلآذين قاعدهاي با 3 تا 5 گل، دمگلآذين كوتاه. برگه تخم مرغی، بدون كرك. كاسه لولهاي،بدون كرك، در قاعده اندكي قوزدار؛ دندانه ها درفش تخمدان بدون كرك؛ ميوه خطي، هلالي،بدون كرك در قاعده با پايك بلند؛ در نوك منقاردار؛ بخش شكمي هلالي؛ بخش پشتي محدب،شياردار، دو حجرهاي

Sect. Caprini DC.
گياهاني چند ساله، علفي، بدون ساقه يا با ساقه بلند، ايستاده، بدون كرك يا پوشيده ازكركهاي ساده، سفيد، خوابيده يا ايستاده. گوشوارك سرنيزهاي يا مثلثي، برگي يا غشائي، كركدار،گاهي مژکداریاژكدار يابدون كرك، در قاعده با طولهاي مختلف چسبيده به دمبرگ و در مقابلجدا از همديگر. برگها فرد و شانهاي؛ بهندرت برگچه انتهائي ريزان؛ دمبرگها كوتاهتر، بلندتر ياهمطول پهنك، نرم يا سخت، زود افت يا پايا و دائمي، كركدار يا بيكرك؛ برگچه ها متقابل يافراهم بدون كرك يا با كركپوشهاي متفاوت. گل آذين قاعدهاي يا جانبي؛ بدون دمگلآذين يادمگل آذين كوتاه يا بلند، كوتاهتر از برگها، هم طول و يا بلندتر از برگها. گلآذين خوشهاي، پرگل،باز يا بهندرت متراكم. بدون برگك يا به ندرت با 1 يا 2 برگك در قاعده كاسه يا در امتداد دمگل.برگه ها خطي يا بيضوي، مسطح يا ذروقي شكل، كركدار، مژكدار، گاهي بدون كرك. كاسه لولهاييا استوانهاي، در قاعده اندكي قوز دار؛ دندانه ها درفشي، كوتاهتر، همطول يا بلندتر از لوله، بدونكرك يا كركدار. جام زرد، بنفش يا سفيد يا قرمز. درفش بلندتر از بال و ناو، بدون كرك يا كركدار.بال بلندتر از ناو، بدون كرك يا بهندرت كركدار، ناو كوتاهتر از بال يا بهندرت هم طول بال، هميشه بدون كرك يا بهندرت كركدار، حاشيه داخلي ناو صاف يا اندكي دندانهاي؛ پهنك مثلثي، بيضوي مورب یاراست . تخمدان كركدار يا بدون كرك، پايكدار يا بدون پايك؛ خامه در زير كلالهكركدار يا بدون كرك. ميوه تخم مرغی يا بيضوي، كركدار يا بدون كرك، در قاعده پايكدار يا بدون پايك، يك حجرهاي يا دو حجرهاي كامل يا ناقص.

Sect. Theiochrus Bunge

گياهاني چندساله، علفي، ايستاده. ساقه بلند، از قاعده منشعب، باشيارهاي طولي؛ بررويساقه، دمبرگ پوشيده از كركهاي ساده، سفيد، كوتاه و خوابيده؛ برروي دمگل، برگه، كاسهمخلوط با كركهاي سياه و خوابيده. گوشواركها كوچك، مثلثي، اندكي چسبيده به دمبرگ و درمقابل جدا از يكديگر. برگها فرد شانهاي؛ دمبرگ كوتاهتر از پهنك. گلآذين خوشهاي، جانبي، پرگل و باز. برگه ها كوچك، سه گوش، كركدار يا بدون كرك. كاسه لولهاي، در قاعده اندكي قوزدار،پوشيده از كركهاي سفيد و سياه خوابيده. جام زرد، بدون كرك؛ درفش لوزي شكل، بلندتر از بالو ناو، نوك فرورفته. تخمدان بدون كرك. ميوه خطي، راست، خميده يا واژگون، بدون كرك يابندرت با كركهاي پراكنده، بالكه هاي قرمز پراكنده؛ در قاعده بدون پايك يا با پايك كوتاه؛ دوحجرهاي، دانه ها فراوان.

Sect. Glycyphuyllus Bunge
گياهاني چندساله، ساقهدار، ايستاده يا بالارونده، پوشيده از كركهاي سفيد، كوتاه و خوابيده؛برروي دمگل، كاسه، ميوه بطور متراكم پوشيده از كركهاي مخلوط سياه و سفيد يا بندرت فقط ازكركهاي سياه و خوابيده. گوشواركها مثلثي، در قاعده اندكي چسبيده به دمبرگ، در مقابل جدا ازيكديگر. برگها فردشانهاي؛ برگچه هاي تخم مرغي پهن يا بيضوي. گلآذين جانبي، خوشه، پرگل.دمگلآذين بلند، كوتاهتر از برگها؛ كاسه استكاني، برگك 2 عدد، پايا يا زودافت. جام زرد. درفشبلندتر از بال و ناو. تخمدان كركدار، بدون پايك. ميوه خطي، راست يا هلالي، ايستاده يا واژگون،كركدار؛ در قاعده بدون پايك يا بندرت با پايك كوتاه، دو حجرهاي

Sect. Heterodontus Bunge
گياهاني يكساله،علفي، ايستاده يا گسترده بر سطح خاك؛ ساقه پوشيده از كركهاي ساده، سفيدخوابيده؛ روي گوشوارك، برگه، كاسه مخلوط با كركهاي سياه يا کاملابد،ن كرك. گوشواركهاسرنيزهاي يا مثلثي، بدون كرك يا كركدار، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ و در مقابل آزاد ازيكديگر. برگها فرد شانهاي با دمبرگ كوتاهتر از پهنك. گلآذين جانبي، گلها كم يا زياد؛ دمگلآذينكوتاهتر يا بلندتر از برگها. كاسه استكاني؛ دندانه ها نا برابر دندانه هاي بطرف داخل بلندتر، همطول؛ دندانه هاي بطرف خارج كوتاهتر، هم طول. جام سفيد يا بنفش كمرنگ. درفش بزرگتر ازبال و ناو. تخمدان پايكدار، كركدار يا بدون كرك. ميوه در قاعده پايكدار، خطي يا بيضوي،كركدار، پوشيده از كركهاي نابرابر؛ كركهاي بلند ايستاده يا نيمه ايستاده، نوك قلاب مانند؛كركهاي كوتاه، صاف، خوابيده، يا بدون كرك؛ دو حجرهاي.

Sect. Oxyglottis Bunge
گياهاني يكساله، علفي، ايستاده يا گسترده بر سطح خاك، پوشديه از كرك هاي ساده، كوتاه،پهن خوابيده و سفيد؛ در برگه ها، كاسه، دمگلآذين مخلوط باكركهاي سياه و خوابيده.گوشواركها نيزهاي، كركدار، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ. برگها فردشانهاي ؛ دمبرگ كوتاهتراز پهنك.گلآذين خوشه، باز يا فشرده، انتهائي يا فراهم حد 1 تا 2 چرخه. كاسه استكاني يا اندكيلولهاي. درفش بيضوي يا لوزي شكل، بطرف نوك زبانك دار، نوك فرورفته يا چاكدار. بالهاكوتاهتر از درفش؛ پهنك نوك بريده يا اندكي شياردار. ناو كوتاهتر از بالها. ميوه بدون پايك، خطييا تخم مرغی؛ بخش شكمي ذورقي، راست؛ بخش پشتي مسطح؛ والوها بالدار يا بدون بال. بالهكوتاه يا بلند، بدون دندانه يا دندانهاي، دندانه ها كوتاه، بلند يا شرابهاي، دو حجرهاي.

Sect. Sesamei DC.
گياهاني يكساله، علفي، ايستاده يا خوابيده بر سطح خاك؛ پوشيده از كركهاي ساده، سفيد؛گوشوارك، برگه و كاسه مخلوط با كركهاي سياه؛ سطح ميوه گاهي با كركهاي نابرابر بلند و كوتاه.گوشواركها برگي، كركدار، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ، در مقابل آزاد از يكديگر. برگهافردشانهاي. گلآذين قاعدهاي يا جانبي، خوشه متراكم؛ دمگلآذين بلند يا كوتاه، بندرت فاقددمگلآذين. جام آبي، بنفش يا زرد. كاسه استكاني يا لولهاي، پوشيده از كركهاي سفيد، گاهيمخلوط با كركهاي سياه. ميوه بدون پايك، تخم مرغی يا بيضوي، كركدار يا بدون كرك،دوحجرهاي، شكوفا.


Sect. Bucerates DC.
گياهاني يكساله، علفي، ايستاده يا گسترده در سطح خاك؛ پوشيده از كركهاي دو شاخهاينامتقارن و پهن؛ در محور گلآذين، برگه و كاسه پوشيده از مخلوط كركهاي سفيد و سياه.گوشواركها برگي، كركدار، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ، در مقابل چسبيده به همديگر. برگهافردشانهاي ؛ دمبرگ کوتاه یا بلند. گلآذين جانبي، خوشه متراكم، پرگل؛ دمگلآذين كوتاهتر از برگ.جام زرد، سفيد يا آبي كمرنگ. كاسه استكاني، پوشيده از كركهاي دو شاخهاي نامتقارن سفيد وسياه. ميوه بدون پايك، خطي، خميده، هلالي يا نعلاسبي، دوحجرهاي، ناشكوفا.

Sect. Cyamodes Bunge
گسترده در سطح خاك؛ پوشيده از كركهاي ساده،موئي، سفيد و نيمه خوابيده، بر روي ميوه با كركهاي كوتاه و خوابيده؛ بر روي كاسه، دمگل،پوشيده از كركهاي ساده، سفيد و سياه. گوشواركها برگي، كركدار، در قاعده اندكي متصل بهدمبرگ، در مقابل چسبيده به يكديگر. برگها فردشانهاي؛ دمبرگ كوتاه. گلآذين خوشه، -۴-۲گل؛دمگلآذين كوتاهتر از دمبرگ،گاهي هم طول آن. جام سفيد يا زرد. كاسه استكاني. ميوه بدوهپايك، بيضوي، اندكي خميده، با نوك قلاب مانند، دو حجرهاي.


Sect. Macrosemium Bunge
گياهاني چندساله، علفي، پاكوتاه، بدون ساقه، بدون كرك؛ برروي گوشواركها و برگه هابا كركهاي مژهاي سفيد رنگ. گوشواركها سرنيزهاي، در قاعده چسبيده به دمبرگ، در مقابل جدااز يكديگر. برگها فر و شانهاي؛ برگچه ها بدون كرك. گلآذين قاعدهاي، كم گل. بدون دمگلآذين.برگه ها تخم مرغی. كاسه لولهاي؛ دندانه ها درفشي. جام بنفش، بدون كرك؛ درفش بلندتر از بال وناو؛ ناخنك بال و ناو در قاعده تا نصف طول متصل به لوله ميله پرچمها. ميوه بدون كرك، بدونپايك، دو حجرهاي ناقص.


Sect. Mirae Sirj. & Rech. f.
گياهاني يكساله، علفي، پا كوتاه، پوشيده از كركهاي ساده، نازك، بلند، ايستاده يا نيمهخوابيده. گوشوارك خطي يا سرنيزهاي، پوشيده از كركهاي بلند و سفيد، در قاعده اندكي متصل بهدمبرگ، در مقابل آزاد از يكديگر. برگها فرد شانهاي، تعداد برگچه ها كم، برگچه انتهائي بزرگتر.گلآذين خوشه، 5 تا 6 گل؛ دمگل آذين به طول يك سانتيمتر. كاسه استكاني يا قيفي، بزرگ؛دندانه هاي سرنيزهاي، پهن، برنگ سبز، اندكي بلندتر از لوله يا هم طول لوله. جام سفيد يا آبيكمرنگ. كوتاهتر از كاسه. ميوه كروي، نامتقارن، در قاعده پايكدار، يك حجرهاي.

Sect. Dipelta Bunge
گياهاني يكساله، علفي، ايستاده؛ برگها، ساقه، گوشواركها پوشيده از كركهاي ساده، موئي،زبر، سفيد؛ در محور گلآذين و كاسه مخلوط با كركهاي سياه. گوشواركها غشائي، كوچك، درقاعده اندكي متصل به دمبرگ، در مقابل جدا از يكديگر. برگها فردشانهاي ؛ دمبرگ كوتاه. گلآذينخوشه، با ۳ تا ۱۰ گل؛ گلها با فاصله؛ دمگلآذين هم طول خوشه. كاسه استكاني. جام بنفش؛ بالهم طول ناو. ميوه دوقلو،كروي، در قاعده پايك دار، پوشيده از كركهاي نا برابر؛ مخلوط كركهايراست، كوتاه و خوابيده؛ همراه با كركهاي ايستاده و بلند قلاب مانند.


Sect. HispidaliPodl.
گياهاني يكساله، علفي،ايستاده يا گسترده بر روي خاك؛ برگها، گوشواركها، كاسه پوشيده ازكركهاي ساده، سفيد، نيمه خوابيده گاهي مخلوط با كركهاي سياه؛ ميوه با كركهاي نابرابر، مخلوطكرك بلند و كوتاه. گوشواركها سرنيزهاي، در قاعده اندكي چسبيده به دمبرگ، در مقابل آزادازيكديگر. برگها فرد شانهاي. گلآذين جانبي، گلها متراكم يا باز؛ دمگلآذين بلند. برگه كركدار.دمگل كركدار. كاسه لولهاي، استوانهاي يا استكاني؛ دندانه ها كوتاهتر يا هم طول لوله. جام بنفش،بدون كرك. درفش بلندتر از بال و ناو. تخمدان بدون پايك؛ كلاله نطقهاي يا فرچه اي. ميوه بدونپايك، خطي، خميده، هلالي، پوشيده از كركهاي نابرابر؛ كركهاي بلند، ايستاده يا خوابيده،پراكنده، راست در نوك برگشته و قلاب مانند، نشسته بر روي غده هاي برجسته؛ مخلوط باكركهاي كوتاه، ايستاده يا خوابيده، متراكم، راست، بدون پايه غدهاي. دو حجرهاي.

Sect. Ankylotus Bunge
گياهاني يكساله، علفي،ايستاده يا گسترده بر سطح خاك، ساقه كوتاه يا بلند؛ پوشيده ازكركهاي ساده. نازك، سفيد؛ بر روي گوشوارك، دمگل آذين، برگه و كاسه مخلوط با كركهاي سياه.گوشواركها غشائي، كركدار، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ، در مقابل آزاد از يكديگر. برگهافرد شانه اي؛ دمبرگ كوتاهتر از پهنك. گلآذين خوشه، جانبي، گلها زياد؛ دمگلآذين كوتاهتر يابلندتر از برگ. كاسه لولهاي يا استوانهاي. جام بنفش، بدون كرك. درفش بيضوي؛ پهنك در وسطپهن، بطرف نوك ناگهاني باريك شونده، زبانك مانند. بالها كوچكتر از درفش؛ پهنك بيضوي،نوك شياردار يا دو لبي. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان خطي، كركدار. ميوه خطي يا بيضوي كشيده،هلالي يا داسي شكل، بدون پايك، در نوك منقاردار، منقار خميده يا قلاب مانند، بطور متراكمپوشيده از كركهاي نابرابر؛ كركهاي بلند، ايستاده يا نيمه خوابيده، پراكنده در قاعده نشسته بر رويغده ريز؛ همراه با كركهاي كوتاه، خوابيده يا نيمه ايستاده، متراكم. دو حجرهاي.

Sect. Ophiocarpus Bunge
گياهاني يكساله، علفي، گسترده در سطح خاك يا بندرت ايستاده؛ پوشيده از كركهاي ساده،نازك يا پهن. گوشواركها كوچك، غشائي، پوشيده از كركهاي كمابيش پراكنده يا بدون كرك، درقاعده اندكي متصل به دمبرگ، در مقابل جدا از يكديگر. برگها فردشانهاي ؛ دمبرگ كوتاه. گلآذينخوشه، با 2 تا 5 گل؛ دمگلآذين 2-1 بربر طول خوشه. ميوه خطي، هلالي يا فنري، تسبيحمانند، بين دانه ها اندكي منقبض، يك حجرهاي.

Sect. Annulares DC
گياهاني يكساله، علفي، ايستاده يا گسترده بر سطح خاك، ساقه كوتاه يا بلند؛ پوشيده ازكركهاي ساده، سفيد؛ بر روي گوشوارك، كاسه و برگه گاهي مخلوط با كركهاي سياه. گوشوارك درقاعده اندكي متصل به دمبرگ؛ در مقابل آزاد از يكديگر. برگها فرد شانهاي؛ دمبرگ كوتاهتر ازپهنك يا هم طول با پهنك. گلآذين خوشه، جانبي گلها فراوان؛ دمگلآذين كوتاهتر از برگ ياهمطول برگها، بندرت بلندتر از برگها. كاسه استكاني يا بندرت لولهاي. جام سفيد يا زرد يا بنفشكمرنگ، بدون كرك. درفش بلندتر از بال و ناو. بال بلندتر از ناو؛ پهنك در نوك گرد يا شياردار.تخمدان بدون پايك، كركدار؛ كلاله نقطهاي يا فرچهاي. ميوه خطي، هلالي يا داسي شكل،بندرت راست، بدون كرك، يا كركدار، كركها نابرابر؛ كركهاي بلند، پراكنده، راست يا نوك خميده؛همراه با كركهاي كوتاه، خوابيده يا ايستاده، راست؛ دو حجرهاي كامل يا ناقص.


 Sect. Platyglotis Bunge
گياهاني يكساله يا دو ساله، با ساقه كوتاه يا بلند، ايستاده يا خوابيده بر سطح خاك؛ پوشيدهاز كركهاي بلند و ايستاده؛ بر روي برگه، گوشوارك، كاسه مخلوط با كركهاي سياه. گوشواركهامثلثي، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ. برگها فرد شانهاي. گلآذين جانبي، خوشه؛ دمگلآذينكوتاه يا بلند، گلها زياد. كاسه لولهاي يا استكاني، پوشيده از كركهاي سفيد و سياه يا فقط كركسفيد؛ دندانه درفشي، كوتاهتر از لوله. جام بنفش يا سفيد. درفش با پهنك لوزي. بالها بلندتر ازناو. ميوه بيضوي كشيده يا نواري، بدون پايك يا با پايك كوتاه؛ منقاردار؛ پوشيده از كركاينابرابر؛ كركهاي بلند ايستاده؛ همراه با كركهاي كوتاه ايستاده و متراكم؛ بخش شكمي قايقي؛ بخشپشتي شياردار.

Sect. Aegacantha Bunge
گياهاني چندساله، بوتهاي يا چوبي، ايستاده يا گسترده در سطح زمين، بندرت خارپشتي. گوشواره ها غشايي، کرکدار يا بدون کرک، در قاعده متصل به دمبرگ. برگها شانهاي زوج؛ محور اصلي برگ سخت و چوبي، گاهي تبديل به خار و گزنده. اندام رويشي پوشيده از کرکهاي سفيد. اندامهاي زايشي اغلب با کرکهاي سفيد و در نمونه هاي بوتهاي گاهي مخلوط سياه و سفيد. گلآذين ساده، با دمگلآذين کوتاه يا اندکي رشد يافته. کاسه لولهاي، کرکدار. بدون برگك. جام سفيد يا زرد ليموئي، بدون کرک يا بندرت کرکدار. ميوه دو حجرهاي کامل يا ناقص، گاهي يک حجرهاي.

Sect. Acanthophace Bunge
گياهاني چندساله، چوبي ايستاده يا خارپشتي و گسترده بر سطح زمين. برگها شانهاي زوج؛ برگچه انتهايي تبديل به خار بلند يا کوتاه. سرشاخه ها در جواني بدون کرک، بتدريج کرکدار. کرکهاي ساده کوتاه يا بلند، سفيد يا سياه، اغلب خوابيده. گوشواره ها بدون کرک يا کرکدار، مثلثي، در قاعده اندکي متصل به دمبرگ و پشت ساقه جدا از يکديگر. کاسه لولهاي؛ دندانه ها کوتاهتر از لوله، پوشيده از کرکهاي سفيد يا مخلوط کرکهاي سفيد و سياه. برگك اغلب دو عدد، در قاعده کاسه. جام بنفش يا آبي، بندرت سفيد يا زرد کم رنگ. ميوه تخم مرغی، دو حجرهاي. دانه ها 2 تا چند عدد.


.Sect. Polystegis Boiss
گياهي چندساله بوتهاي يا چمني، گسترده در سطح خاك، در قاعده خشبي و چوبي.گوشواره ها سرنيزهاي، كركدار، در حاشيه مژكدار. برگها زوج شانهاي؛ برگچه انتهائي تبديل بهخار؛ محور اصلي برگها سخت و چوبي، راست يا اندكي به عقب برگشته، پوشيده از كركهاي ريزخوابيده يا نيمه ايستاده. برگچه ها 6 تا 7 جفت، بيضوي يا واژتخم مرغی، مسطح يا تاخورده، نيشكدار. گلآذين جانبي، كروي يا تخم مرغی، دمگلآذين كوتاه. برگه تخم مرغی پهن، چرمي، كركدار، پوشيده از كركهاي خوابيده، همپوشان. كاسه قيفي، پوشيده از كركهاي مجعد، در قاعده بدون كرك؛ دندانه ها درفشي، كوتاهتر از لوله؛ لوله شكافته. جام زرد، اندكي بلندتر ازكاسه. درفش بلندتر از بالها و ناو؛ پهنك تخم مرغی يا بيضوي، بدون انقباض در وسط و فاقدكوشك در قاعده. ناخنك بالها و ناو در قاعده آزاد از لوله ميله پرچم. تخمدان كركدار. ميوهتخم مرغی؛ يك حجرهاي.

Sect. Platonychium Bunge
گياهي چند ساله، نيمه درختچهاي يا بوتهاي، بالشتكي، خارپشتي يا كوهاني، لميده در سطح خاك يا ايستاده، با انشعابات فراوان، متراكم يا تنك. گوشواره ها چرمي يا غضروفي؛ بخش آزاد غشائي يا فلسي، سرنيزهاي؛ در قاعده چسبيده به دمبرگ و در مقابل آزاد از يكديگر، در جواني پوشيده از كركهاي كوتاه مجعد، بتدريج كمكركتر؛ در حاشيه گاهي مژكدار يا فاقد آن، با رگبندي برجسته تا مسطح. برگها شانهاي زوج؛ برگچه انتهائي تبديل به خار. برگچه ها تخم مرغی، بيضوي يا گرد، نوكتيز، نيشكدار، در جواني پوشيده از كركهاي ريز، مجعد، خوابيده يا ايستاده، گاهي با كركهاينمدي، بتدريج كمكركتر و يا در امتداد رگبرگ اصلي كركدار. گلآذين بيضوي يا تخم مرغی، مجتمع يا گاهي تنك، متشكل از 2 تا 4 گل واقع در پاي برگها در طول ساقه سالجاري. برگه خطي يا بيضوي، گاهي تخم مرغیپهن، زورقي شكل، نوكتيز يا نوك چاكدار، پوشيده از كركهاي كوتاه يا بلند مجعد يا صاف يا در نوك و قاعده كركدار، گاهي در امتداد رگبرگ مياني كركدار، به ندرت مژكدار. برگک موجود نيست يا بهندرت به تعداد يك يا دو عدد در قاعده كاسه، ريزان و زود افت. كاسه قيفي يا استكاني با بافت سخت يا نرم، كامل يا شكافته، پشمالو، پوشيده از كركهاي كوتاه مجعد يا با كركهاي بلند صاف يا مجعد خوابيده و يا ايستاده؛ دندانه درفشي پشمالو، به ندرت نوك دندانه برهنه، اندكي قرمز يا بنفش؛ لوله پشمالو، پركرك پوشيده از كركهاي كوتاه مجعد، قاعدهلوله تا انتها اغلب كركدار، گاهي به ندرت تا نصف لوله يا تمام لوله بدون كرك. جام كوتاه يا بلندتر از كاسه يا همطول كاسه، اغلب هماندازه كاسه، برنگهاي زرد، بنفش، آبي، صورتي و بهندرت قرمز. درفش بيضوي، به ندرت گرد؛ پهنك تمايز يافته، در وسط منقبض، نوككند، صاف يا اندكي چاكدار، در قاعده گوشكدار؛ گوشك كند يا نوكتيز و تبرزيني. ناخنك بالها و ناو به اندازه ۵1 تا 3/1 طول خود (2 تا 4 ميليمتر) در قاعده متصل به لوله ميله پرچمها. بالها كوتاهتر يا به ندرت همطول درفش؛ پهنك بيضوي، نوككند، در قاعده گوشكدار. ناو همطول يا كوتاهتر از بالها؛ پهنك مثلثي، نوككند. تخمدان كركدار، بدون پايك. ميوه بيضوي كشيده يا تخم مرغی، پوشيده از كركهاي كوتاه يا بلند، مجعد يا صاف، خوابيده يا نيمه ايستاده، در دوپهلو جانبي يا پشتي ـ شكمي اندكي فشرده؛ يك حجرهاي. دانه يك عدد.


Sect. Rhacophorus Bunge
گياهاني چندساله، بوتهاي، بالشتكي، خارپشتي يا كوهاني، لميده در سطح خاك، با انشعابات بسيار متراكم و درهم، گاهي بصورت نيمه درختچهاي، ايستاده با انشعابات تقريباً باز. گوشواره ها چرمي يا غضروفي، بخش آزاد نرم و اندكي غشائي، در قاعده در اندازه هايمختلف متصل به دمبرگ و در مقابل آزاد از يكديگر، در جواني پوشيده از كركهاي سفيد، كوتاه و مجعد يا نمدي خوابيده يا نيمه ايستاده و سپس بتدريج كمكركتر، گاهي بدون كرك، اما در حاشيه مژكدار يا بدون مژه، در پاي دمبرگ هميشه با كركهاي نمدي متراكم، به ندرت كمكرك. برگها زوج شانهاي؛ برگچه انتهائي تبديل به خار؛ محور اصلي سخت و چوبي، ضخيم، پايا، راست يا اندكي خميده؛ دمبرگهاي خشك هميشه خميده و به عقببرگشته، به ندرت راست. برگچه ها بيضوي پهن يا كشيده، تخم مرغی يا واژتخم مرغی، بهندرت گرد. در نوك به تندي يا به نرمي باريك شونده، هميشه نوكتيز، با نيشك كوتاه يا بلند گزنده، در هر دو سطح پوشيده از كركهاي سفيد خوابيده يا نيمه ايستاده و گاهي ايستادهمجعد يا نمدي و يا پوشيده از كركهاي بلند صاف، گاهي پوشيده از كركهاي پراكنده و در امتداد رگبرگ مياني در نيمه پائيني كركدار، در هر دو سطح با بافت اپيدرمي صاف يا با رگبندي مشخص و اندكي برجسته. گلآذين كروي، بيضوي يا استوانهاي، به ندرتمخروطي، متشكل از سنبله هاي 3 تا 15 گلي واقع در پاي برگها و در لابلاي آنها در طول ساقهسالجاري. برگه خطي يا تخم مرغی باريك، زورقي شكل، پشمالو، پوشيده از كركهاي كوتاه يا بلند مجعد يا صاف، در نوك و در امتداد رگبرگ مياني كركدار، گاهي بدون كرك. برگك موجود نيست و يا به تعداد يك يا دو عدد، متصل در قاعده كاسه، زودافت. كاسه استكاني يا قيفي، شكافته، پشمالو، پوشيده از كركهاي كوتاه مجعد يا با كركهاي بلند صاف يا مجعد، خوابيده يا ايستاده؛ دندانه همطول يا كوتاهتر از لوله، بشدت پشمالو؛ لوله پوشيده از كرك، بهندرت در قاعده برهنه و فاقد كركپوش. جام برنگ زرد، آبي يا بنفش، هميشه بلندتر از كاسه، درشت. درفش بزرگ؛ پهنك بيضوي، تمايز يافته، در وسط منقبض، نوككند، در قاعده گوشكدار، با گوشك نوكتيز، تبرزيني، يا به ندرت نوككند. ناخنك بال و ناو تا نصفطول متصل به لوله ميله پرچمها، به ندرت با اتصال بيشتر. بالها بلندتر از ناو؛ پهنك بيضوي، نوككند، در قاعده اندكي گوشكدار. ناو اندكي كوتاهتر از بال؛ پهنك سه گوش يا مثلثي، نوككند. تخمدان شبه تخم مرغی، كركدار. ميوه تخم مرغی، كركدار، پوشيده از كركهاي خوابيده يا ايستاده، يك حجرهاي. دانه كم.

Sect. Adiaspastus Bunge
گياهاني بوتهاي تا نيمه درختچهاي، ايستاده يا گسترده در سطح خاك. گوشواره ها غشائي يا به ندرت غضروفي و چرمي، برنگ زرد يا به ندرت در بخش آزاد برنگ قرمز، كركدار، پوشيده از كركهاي متراكم، در حاشيه مژكدار. برگها زوجشانهاي؛ محور اصلي برگ سخت و چوبي و پايا، به ندرت ريزان، راست يا اندكي مورب، پوشيده از كركهاي خوابيده يا ايستاده؛ برگچهانتهائي تبديل به خار. برگچه ها گاهي 2 اغلب 3 تا 8 جفت، تخم مرغی يا بيضوي، به ندرت خطي، نيشكدار، مسطح يا تاخورده. گلآذين كروي يا بيضوي، سنبلچه ها مركب از گاهي 2 اغلب 8 تا 15 گل واقع در پاي محور برگ. برگه خطي يا بيضوي، زورقي شكل، كركدار يا در نوك و امتداد رگبرگپشتي كركدار و در قاعده بدون كرك. كاسه قيفي، كركدار؛ دندانه ها رشتهاي، بلندتر از لوله يا بهندرت همطول آن. جام بلندتر از كاسه، زرد ليموئي يا زرد گوگردي، آبي يا بنفش. درفشبلندتر از بال و ناو؛ پهنك بيضوي كشيده در وسط اندكي منقبض يا بدون انقباض، در بخش بالائي و پائيني غير متمايز يا به ندرت اندكي متفاوت، در قاعده فاقد گوشك، به ندرت با گوشكخفيف و كند، گاهي قابل تشخيص. ناخنك بالها و ناو در قاعده متصل به لوله ميله پرچمها يا بهندرت در يک پنجم تا يک هشتم طول خود متصل به لوله ميله پرچمها. تخمدان كركدار؛ ميوه تخم مرغی، كركدار، يك حجرهاي. دانه يك عدد.

Sect. Poterion Bunge
چندساله، بوتهاي تا درختچهاي، به كلي افراشته، با محورهاي برگي چوبي و خارمانند، راست ايستاده؛ شاخه هاي فرعي اغلب روي ساقة اصلي، به طور يكنواخت پراكنده. گوشواره غشايي، در قاعده پيوسته به دمبرگ و در مقابل دمبرگ آزاد ازيكديگر، يا به ندرت متصل به يكديگر. برگ واقع بر ساقة اصلي زوج شانهاي ريزان و برگ واقع بر شاخة فرعي زوج شانهاي اغلب پايا و كوچكتر از برگ ساقة اصلي. گلآذين اغلب 1 تا 5، به ندرت 7 گلي، واقع بر محور شاخة فرعي. برگه زودافت، غشايي، كوتاهتر از لولة كاسه، با برگك زودافت. دمگل به طول 1 تا 4 ميليمتر. كاسه غشايي، در هنگام گل لولهايشكل، در هنگام ميوه متورم بادكنكي، تخم مرغیـ بيضوي تا به كلي كروي؛ دندانه ها كوتاهتراز لوله. جام گل بدون كرك؛ ناخنكها سفيد مايل به زرد؛ پهنكها قرمز يا ارغواني روشن تا تيره، در هنگام ميوه محصور در كاسة متورم. درفش آزاد. ناخنك بال و ناو در قاعده اندكيچسبيده با لوله ميله پرچمها. درفش به طول گاهي 10 اغلب 12 تا 28 ميليمتر؛ پهنك به طول 5 تا 14ميليمتر، گرد تا بيضوي، يا تخم مرغی، نوككند يا چاكدار، در قاعده گرد يا گوهاي. بال هميشهبلندتر از ناو. ناو نوككند تا نوکتيز. تخمدان گاهي 3 اغلب 4 تا 9 تخمكي. خامه نواري شكل، بدون كركيا در قسمت پائيني كركدار يا به ندرت در تمام طول كركدار. ميوه محصور در كاسة متورم، در قاعده پايكدار؛ پايك به طول گاهي 5/0 اغلب 1 تا 3 به ندرت 4 ميليمتر؛ يك حجرهاي، با فشردگي پشتي-شكمي، يا به ندرت واجد فشردگي جانبي. دانه بزرگ، به طول گاهي 2 اغلب 3 تا 5 به ندرت 7 ميليمتر و عرض گاهي 5/1 اغلب 2 تا 5/3 به ندرت 5 ميليمتر.

Sect. Microphysa Bunge
چندساله، بوتهاي، در قاعده چوبي، بالشتكي، خارپشتي متراكم يا غيرمتراكم، ايستاده ياگسترده در سطح خاك. كرك پايه چسب، سفيد، به ندرت مخلوط با كركهاي سياه. گوشواره غشايي، به تقريب به بلندي ميانگره، در قاعده متصل به دمبرگ و نيز چسبيده به يكديگر. برگ زوجشانهاي؛ برگچه ها زودافت. گلآذين متراكم، كروي تا استوانهاي، به ندرت كمگل و يا با گلهاي تنک؛ دمگلآذين كوتاه يا بلند. برگه زود افت، غشايي به طور معمولكوتاهتر از لولة كاسه. برگك موجود نيست يا گاهي هست. دمگل به طول اغلب 1/0 تا 1 به ندرت 5/1 ميليمتر، در گونه هاي با گلآذين متراكم بسيار كوتاه. كاسه غشايي نازك، در هنگام گل زنگولهاي يا لولهاي، در هنگام ميوه كروي متورم، تخم مرغی ـ بيضوي، با كاهشي در تعداد رگه ها؛ دندانه ها كوتاهتر از لوله. جام گل بدون كرك، سفيد مايل به زرد؛ پهنكها قرمز، ارغواني روشن تا تيره. ناخنك بال و ناو فقط در قاعده پيوسته با لوله ميلة پرچمها. درفش به طول 5/5 تا 13 ميليمتر؛ پهنك به طول 5/3 تا 5/6 ميليمتر، بهنسبت گرد، به ندرت مربعي پهن يا بيضوي پهن، اغلب با نيشك ظريف، در قاعده گرد يا بهندرت زاويهدار. بال همطول ناو و يا بلندتر. ناو نوكتيز، نوكباريك يا نوككند.تخمدان 3 تا 8 تخمكي؛ خامه باريك، نواري شكل، در قاعده يا نيمة پائيني كركدار. ميوه محصور در كاسة متورم، يك حجرهاي، با فشردگي جانبي. دانه به طول 8/1 تا 5/3 و عرض اغلب 5/1 تا 5/2 به ندرت 3 ميليمتر.

Sect. Acidodes Bunge
چندساله، بوتهاي يا درختچهاي، خارپشتي، بالشتكي يا ايستاده. گوشواره ها كركدار يا بدون كرك، در قاعده چسبيده به دمبرگ، در قسمت مقابل چسبيده به همديگر يا آزاد از يكديگر؛ دمبرگ چوبي، سخت، پايا، راست يا اندكي به عقب برگشته؛ محور اصلي در انتها خاردار. برگچه ها جفتشانهاي، كركدار يا در سطح بالائي بدون كرك، اغلب منتهي به نيشك. گلآذين متراكم يا باز. گلها متعدد، پنهان در برگها. فاقد دمگلآذين يا به ندرت با دمگلآذين كوتاه. برگه تخم مرغی پهن يا قايقي، مژكدار. برگک موجود نيست. كاسه لولهاي يا استكاني، پوشيده از كركهاي سفيد يا مخلوط با كركهاي سياه، اندكي متورم. جام بنفش يا آبي. درفش بيضوي ياتخم مرغی، فاقد انقباض در بخش مياني. بالها كوچكتر از درفش. ناو كوچكتر از بال. همهاجزاء گل جدا از يكديگر. تخمدان كركدار يا به ندرت بدون كرك. ميوه اغلب بدون پايك، تخم مرغی يا شبه تخم مرغی، كركدار، به ندرت بدون كرك؛ خامه كوتاه، بخش پشتي ـشكمي فشرده، يك حجرهاي.

Sect. Semnanense Podlech & Zarre
گياهاني نيمه چوبي، بوتهاي، خاردار، پوشيد از کرکهايساه پايهچب ياتقريباًپايه چسب. ساقه پوشيده از بقاياي دمبرگها و گوشواره هاي سالهاي گذشته. گوشواره ها غشائي، در قاعده متصل به دمبرگ و در مقابل ساقه جدا از يکديگر، کرکدار. محور اصلي برگ سخت و چوبي، گزنده. برگها شانهاي زوج؛ برگچه انتهايي تبديل به خار؛ برگچه نقرهاي، با نيشک بلند و تيز. دمگلآذين کوتاه. گلآذين پرگل، تنک. برگه ها غشائي، ريزان. برگک موجود نيست. کاسه استوانهاي، بتدريج اندکي متورم، پوشيده از کرکهاي ساده، نرم و سفيد، با رگبندي بنفش موازي. جام زرد، کرکدار. ميوه بدون پايک، در دو پهلو فشرده، يک خانهاي.
Sect. Lamprocarpa Maassoumi
گياهاني چند ساله، پاكوتاه، بالشتكي، خارپشتي. ساقه كوتاه. گوشواره ها سرنيزهاي، با بخش آزاد نوك تيز، كركدار، در قاعده چسبيده به دمبرگ و جدا از يكديگر. برگها شانهاي زوج؛ دمبرگ چوبي، سخت. برگچه ها 14 تا 15 جفت، با كركهاي متراكم ايستاده. گلآذين كمگل؛ دمگلآذين كوتاهتر از برگها، پوشيده از كركهاي متراكم سفيد، بطرف گلآذين مخلوط با كركهاي سياه. دمگل واژگون، با كركهاي سياه. برگه ها سرنيزهاي، با كركهاي سفيد و سياه. كاسه لولهاي، بنفش، پوشيده از كركهاي سفيد و سياه متراكم، غير متورم؛ دندانه ها مثلثي، در سطح داخل كركدار. جام بنفش، بدون كرك. درفش بيضوي، نوك چاكدار، بالها همطول ناو. ميوه بدون پايك، متورم، در بخش پشتي-شكمي گرد، بالكه هاي بنفش رنگ، پوشيده از كركهاي متراكم خوابيده، اندكي منقاردار؛ يك حجرهاي.

Sect. Halicacabus Bunge
گياهاني چندساله، علفي، بدون ساقه، پوشيده از کرکهاي ساده و کوتاه. گوشواره ها در قاعده اندکي متصل به دمبرگ. برگها شانهاي فرد؛ برگچه انتهايي با دوام. دمگلآذين بلند. گلآذين با گلهاي تنک. برگه کوتاه. برگک بر روي قاعده کاسه. کاسه ابتدا لولهاي، سپس متورم. جام بنفش کمرنگ، بدون کرک. درفش بلندتر از بال و ناو. ميوه در قاعده اندکي پايک دار.


Sect. Anthylloidei DC.
چندساله، بوتهاي، خارپشتي، بالشتكي، گسترده روي زمين و به ندرت ايستاده با انشعابهايبسيار متراكم و درهم، يا گاهي تنك. كركها پايهچسب، سفيد رنگ يا روي كاسة مخلوط با كركهاي سياه؛ اغلب كركهاي كاسه طويلتر از ساير اندامها. ساقه كوتاه يا اندكي توسعه يافته، پوشيده از گوشواره ها؛ ميانگره ها كوتاه. گوشواره غشايي سخت يا نازك، مثلثي تا سرنيزهاي، كركدار يا بدون كرك، در حاشيه مژكدار، در قسمت پشت دمبرگ اغلب واجد رگبندي مشبك و برجسته. برگها زوج يا به ندرت فرد شانهاي، به طول گاهي 1 اغلب 5/1 تا 25 به ندرت 30 سانتيمتر؛ محورهاي برگي فشرده در كنار يكديگر، ضخيم يا نازك، راست، مورب، افقي و بهعقب برگشته، با كركهاي خوابيده كوتاه و كركهاي بلند ايستاده. برگچه ها بسيار متنوع، باز يا تاخورده، سبز متمايل به خاكستري، كركدار، اغلب نيشك دار، واجد دمبرگ
بسيار كوتاه و زرد رنگ، بسيار زود افت. گلآذين كمگل يا پرگل. خوشه باز يامتراكم، استوانهاي كشيده يا كروي يا تخم مرغی. دمگلآذين كوتاهتر، مساوي يا بلندتر ازبرگها، پوشيده از كركهاي سفيد يا مخلوط كركهاي سياه و سفيد. برگه غشايي نازك، زودافتيا گاهي دير افت، كركپوش اغلب مشابه با كاسه. برگك زودافت يا پايا، اغلب بسيار ظريف، واقع در قاعده كاسه. دمگل به طول 1 تا 4 ميليمتر، كركدار. كاسه در هنگام گل لولهاي، قرمزرنگ، سبز تا خاكستري، معمولاً پوشيده از كركهاي خوابيدة بلند، در هنگام ميوه به طورواضح متورم بادكنكي، تخم مرغی يا بيضوي، به ندرت كروي، سفيد مايل به زرد، قهوهاي روشن، نارنجي، قرمز، يا ارغواني، با رگبندي مشبك يا موازي و تعداد رگه ها در هر گونه بهطور معمول ثابت، پوشيده از كركهاي سفيد رنگ يا مخلوط با كركهاي سياهرنگ، مجعد، كوتاه و بلند، با تراكم كمتر نسبت به زمان گل؛ دندانه ها درفشي يا مثلثي. جام گل با اجزاي پيوسته در قاعده، سفيد، زرد، قرمز ارغواني روشن تا تيره؛ پهنكها ارغواني تا بنفش. درفش به طول تا 35 ميليمتر؛ پهنك به طول تا 16 ميليمتر، بهشكلهاي مختلف، نوككند مسطح و فرورفته، در قاعده گرد، يا گوشكدار. بال به طول تا 26 ميليمتر؛ پهنك به طول 4 تا 10 ميليمتر، واژتخم مرغی يا بيضوي - مستطيلي، نوككند يا به ندرت نوكتيز، در قاعده گوشكدار؛ ناخنك اغلب نواري نازك. ناو به طول تا 26 ميليمتر؛ پهنك به طول 4 تا 6 ميليمتر، واژتخم مرغی - مثلثي، نوككند، در سطحپائيني راست يا مقعر، در قاعده گوشكدار. تخمدان پوشيده از كركهاي ابريشمي متراكم، واجد 3 تا 9 تخمك؛ خامه نواريشكل، در قاعده كركدار؛ كلاله نقطهاي ياسرسان. ميوه شبهتخم مرغی يا بيضوي كشيده، با فشردگي پشتي- شكمي يا جانبي، اغلب با پايك كوتاه به طول 5/0 تا 5/2 ميليمتر، كركدار، واجد كركهاي سفيد يا به ندرت مخلوط با کرکهاي سياه، منقاردار. دانه كليوي، به تعداد 1 تا 4 عدد، قهوهاي روشن تا تيره ياسبز زيتوني.


Sect. Tricholobus Bunge
چندساله، بوته هاي چوبي، خارپشتي يا كوهاني شكل؛ اندامهاي هوايي گسترده در سطحخاك. گوشواره ها سرنيزهاي به كلي بيكرك يا با غده هاي ريز در حاشيه و يا به كليمژكدار، چسبيده به دمبرگ و نيز متصل به يكديگر. ميانگره ها كوتاه. برگها شانهاي زوج. برگچه انتهايي تبديل شده به خار ـ نيشكدار، گزنده، پوشيده از كركهاي ريز خوابيده و يا بهندرت ايستاده. دمگلآذين بلند، بلندتر يا همطول برگ. گلآذين انتهايي سرسان يا استوانهاي، كمپشت يا بسيار پرپشت و متراكم. كاسه استكاني، اندكي متورم؛ دندانه كاسه خطي يا رشتهاي، مساوي يا 2 تا 4 برابر بزرگتر از لوله، هميشه پوشيده از كركهاي سفيد ابريشميبلند. برگك 1 تا 2 عدد، متصل به قاعده كاسبرگ، پايا، رشتهاي، شبيه دندانه كاسه. برگك موجود نيست. برگه تخم مرغی كشيده يا تخم مرغی پهن، زورقي شكل، بي كرك يا كركدار و بهندرت در حاشيه مژكدار. جام آبي، بنفش يا زرد. درفش تخم مرغی، بلندتر از بال. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان كركدار؛ خامه بلند، كركدار يا بيكرك، به طرف انتها در مجاورت كلاله خميده، دسته عصايي، يك حجرهاي. دانه 1 تا 2 عدد.


Sect. Brachycalyx Bunge
گياهاني بوتهاي، نيمه درختچهاي يا درختچهاي، هميشه ايستاده در سطح خاك.گوشواره ها چرمي يا غضروفي، در بخش آزاد سرنيزهاي، كركدار، در قاعده متصل به دمبرگ. برگها زوج شانهاي؛ برگچه انتهائي تبديل به خار؛ دمبرگ كوتاه، كركدار، بسرعت بدون كرك؛ محور اصلي برگ سخت و چوبي يا نرم، برنگ سبز يا سفيد، پوشيده از كركهاي پراكنده يا بهندرت بدون كرك. برگه زورقي پهن يا بيضوي، كركدار. فاقد برگه يا به ندرت چسبيده به كاسه.گلآذين استوانهاي يا بصورت متراكم. گلها به تعداد 1 تا 3 عدد واقع در پاي برگها يا در انتهايشاخه ها. كاسه قيفي يا استوانهاي، كوتاه؛ دندانه ها كوتاه. درفش با پهنك گرد، عقب برگشته، فاقدانقباض، يا اندكي منقبض، در قاعده فاقد گوشك يا به ندرت با گوشك مشخص. ناخنكبالها و ناوها در قاعده اندكي متصل به لوله ميله پرچمها. تخمدان كركدار. ميوه شبيه تخم مرغی، كركدار، يك حجرهاي. دانه يك عدد.


Sect. Leucocercis Bunge
گياهاني علفي با قاعده چوبي، پشتهاي يا بالشتكي، خاردار، در قاعده پوشيده از دمبرگهاي سالهاي گذشته. كركهاي دو شاخهاي خوابيده. ساقه كوتاه؛ ميانگره ها كوتاه. گوشواره ها مثلثي، كركدار يا مژهدار، گاهي بدون كرك، در قاعده با اندازه هاي مختلف متصل به دمبرگ و درمقابل جدا از يكديگر. برگها زوج شانهاي؛ برگچه انتهائي تبديل به خار. برگچه ها بيضوي ياتخم مرغی، هميشه نوكتيز، منتهي به نيشك بلند و تيز، پوشيده از كركهاي متراكم خوابيده. دمگلآذين كوتاه. گلآذين كم گل. دمگل كوتاه. برگه مثلثي، كركدار. برگك درطول دمگل يا در قاعده كاسه، خطي، كركدار. كاسه لولهاي يا استكاني، كوتاه، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي متقارن يا نامتقارن؛ دندانه ها مثلثي يا درفشي، همطول كاسه يا اندكي بلندتر از آن، بندرت كوتاهتر. جام زرد، آبي كم رنگ، صورتي، بنفش يا سرخ فام، بدون كرك. درفش بيضوي، تخم مرغی يا واژتخم مرغی. بال كوتاهتر از ناو. ناو كوچكتر از بال. تخمدان شبه تخم مرغی، كركدار، بدون پايك. ميوه يك حجرهاي، بدون پايك، تخم مرغی، كروي يا بيضوي كشيده، پوشيده از كركهاي خوابيده. ميوه هاي تخم مرغی با رگبندي و چروك مشخص، راست، يا ميوه هايبيضوي كشيده يا اندكي بطرف بالا خميده، هلالي، در بخش شكمي قايقي، در بخش پشتي بارگبندي برجسته؛ والوها سخت، استخواني، برنگ قهوهاي، در ابتدا بطور متراكم كركدار، متعاقباًكم كرك شونده يا بدون كرك.


sect. Macrophyllium Boiss.
گياهي چند ساله، بوتهاي يا نيمهدرختچهاي، افراشته يا لميده در سطح خاك. گوشواره ها سرنيزهاي، نخست كركدار، بتدريج بدون كرك، در قاعده متصل به دمبرگ. برگها شانهاي زوج؛ برگچه انتهائي تبديل شده به خار، پوشيده از كركهاي كوتاه خوابيده يا ايستاده، گاهي بدون كرك؛ محور اصلي برگ نرم، ريزان يا پايا. برگچه ها 5 تا 12 جفت، بيضوي پهن يا تخم مرغی، گاهي واژتخم مرغی يا گرد در نوك نيشكدار. گلآذين پرگل، كروي يا بيضوي، گاهي استوانهاي، واقع در لابلاي برگها در انتهاي ساقه، منفرد گاهي دو طبقه و به ندرت 3 تا 4 طبقه. گلها بهتعداد حدود 25 عدد واقع در پاي برگها در طول ساقه. برگه خطي، در نوك و در امتداد رگبرگ مياني كركدار. برگك موجود يا نيست. كاسه قيفي، پشمالو، پوشيده از كركهاي كوتاه مجعد ياكركهاي بلند صاف؛ دندانه درفشي، كركدار، كوتاهتر از لوله؛ لوله شكافته. جام بلندتر از كاسه، برنگ زرد، صورتي، به ندرت آبي يا بنفش كمرنگ. درفش بزرگ؛ پهنك بيضوي، در وسط منقبض، در قاعده گوشكدار؛ كوشك تبرزيني يا تيركماني نوكتيز، گاهي نوككند. ناخنك بالهاو ناو تا نصف طول خود متصل به لوله ميله پرچمها. بالها و ناو تقريباً يك اندازه ولي هميشهكوتاهتر از درفش. تخمدان كركدار، بدون پايك. ميوه تخم مرغی، كركدار، يك حجرهاي.


Sect. Hystrix Bunge
گياهي، بوتهاي يا نيمه درختچهاي، ايستاده در سطح خاك. گوشواره ها غشائي، كركدار يامژكدار. برگها زوج شانهاي؛ برگچه انتهائي بتديل به خار؛ محور اصلي سخت و چوبي و پايا، هميشه راست يا اندكي مورب، پوشيده از كركهاي ريز خوابيده. برگچه ها 4 تا 6 جفت، برگچه ها واژتخم مرغی فاقد نيشك يا نيشکدار، هميشه مسطح يا به ندرت تاخورده. گلآذين بيضوي يا استوانهاي، متشكل از سنبله هاي دوگلي واقع در پاي برگها، پنهان در لابلاي برگها در طول ساقه سالجاري. برگه تخم مرغی يا زورقي، غشائي، كركدار. كاسه قيفي، كركدار، پوشيده از كركهايخوابيده؛ دندانه ها درفشي يا رشتهاي؛ لوله كوتاه، در سطح داخلي پوشيده از كركهاي مجعد. جام بلندتر از كاسه، برنگ آبي يا بنفش. درفش بلندتر از بالها و ناو؛ پهنك بيضوي، در وسطمنقبض، در قاعده گوشكدار؛ گوشك كند. ناخنك بالها و ناو در قاعده متصل به لوله ميله پرچمها. تخمدان كركدار. ميوه تخم مرغی، كركدار، يك حجرهاي.

Sect. Eriostoma Bornm.
گياهاني چند ساله، بالشتكي، خارپشتي، نيمكروي و متراكم. كركپوشها ساده، قاعده چسب. برگها شانهاي فرد؛ برگچه ها واژتخم مرغی، نوك فرورفته يا چاكدار، بدون نيشك. دمگلآذين كوتاهتر از برگها؛ خوشه تنك، كم گل.كاسه متورم. جام سفيد، زرد يا ارغواني. درفش با قاعده پهنك گرد. بالها بلندتر از ناو. ميوه در بخش پشتي-شكمي فشرده.

Sect. Hymenostegis Bunge
چندساله، با قاعده چوبي، بوتهاي، پشتهاي، افراشته، با ساقه هاي كوتاه يا بهنسبت بلند، پوشيده از كركهاي ساده سفيد، بدون ميانگره يا با ميانگره هاي بسيار كوچك. برگها شانهاي زوج، متناوب؛ محور اصلي برگ چوبيشونده و پس از افتادن برگچه ها به صورت خارهايي سخت و پايا بر روي شاخه ها. برگچه ها اغلب بيضوي يا مستطيلي، نوكتيز، گزنده، در هر دو سطح پوشيده از كركهاي ساده و به طور معمول ابريشمي يا به ندرت در سطح بالائي بدون كرك. گوشواره چرمي، ضخيم تا غشايي نازك، بسيار شفاف، در حدود 3/0 تا 5/0 طول خود پيوسته به دمبرگ، اغلب در بخش مقابل نيز به شكل غلافي حول دمبرگ پيوسته به يكديگر، در بخش آزاد به طور معمول سرنيزهاي، بدون كرك، در برخيكركدار، هميشه در حاشيه مژكدار. گلآذين انتهايي يا جانبي، سرسان يا خوشهاي، فشرده، بهندرت به كلّي تنك، كروي، تخم مرغی يا استوانهاي. گلها بدون دمگل يا با دمگل بسياركوچك. دمگلآذين كوتاه تا بلند، به ندرت نيست، اغلب پوشيده از كركهاي ابريشمي يا مجعد بسيار متراكم تا به نسبت تنك ايستاده يا خوابيده. برگه اغلب زرد، گاهي همراه رگبندي غير زرد (ارغواني، بنفش...)، زورقي شكل، اغلب بزرگ، شكننده، غشايي سخت تاغشايي نازك، شفاف، با نوكتيز يا باريك، بدون كرك يا به كلّي پوشيده از كرك، در حاشيه مژهدار. كاسه به كلي زرد، يا همراه خطوط قرمز، ارغواني، بنفش، غشايي نازك در ابتدا استوانهاي با تورم كم، پس از لقاح و تشكيل ميوه به كلّي متورم، بيضويـتخم مرغی يا بيضويـاستوانهاي، در قسمت گلوي فشرده، هميشه پوشيده از كركهايي سفيد، بلندتر از كرك اندامهاي رويشي بصورت ابريشمي متراكم، در حالت ميوه اغلب مجعد، متراكم؛ دندانه ها اغلبكوتاهتر از طول لوله، درفشي و گاهي سوزني. به ندرت برابر يا بلندتر از آن. جام زرد به ندرت سفيد زردشونده يا غيرزرد (ارغواني، قرمز، آبي، بنفش...)، پايا، اغلب بلندتر از كاسه، بدون كرك. درفش ويولوني يا واژتخم مرغی، در وسط بشدت منقبض با دو نيمه بالايي و پائيني متمايز يا بدون انقباض، راست و ايستاده، با نوك تيز يا كند، چاكدار، يا با حاشيه صاف؛ گوشكها زاويه دار در طرفين؛ ناخنك كوتاه. بال كوتاهتر از درفش؛ پهنك مستطيلي تا مستطيلیـ بيضوي، به ندرت واژتخم مرغی، نوكپهن تا كمي باريك، در حاشيه صاف، با گوشك كوچك؛ ناخنك باريك، اغلب دو برابر طول پهنك، گاهي برابر با آن. ناو كوتاهتر از بال؛ پهنك مثلثي خميده يا بيضوي مورب، با حاشيه صاف؛ ناخنك اغلب دو برابر طول پهنك يا اندكيكوتاهتر. ناخنكهاي بال و ناو جدا از لوله پرچم و حداكثر در پايه چسبيده به آن. تخمدان اغلب بدون پايك يا با پايك بسيار كوچك، مستطيليـ بيضوي، بيضويـتخم مرغی، پوشيده از كركهاي ابريشمي بسيار متراكم؛ خامه بلند، بدون کرک يا اغلب تا نيمه پوشيده از كرك، به ندرت به كلّي پوشيده از كرك؛ كلاله برهنه، نقطهاي. ميوه محصور در كاسه و چندين مرتبه كوچكتر از آن، پوشيده از كركهاي ابريشمي تا ابريشميـمجعد، هميشه بسيار متراكم، با فشردگي پشتي شكمي، اغلب بدون پايك يا با پايك بسياركوتاه، با منقار راست، تكحجرهاي يا به ندرت دوحجرهاي. دانه ها 1 تا 2 عدد، كليوي يا مستطیلی بیضوی، سبز زيتوني تا قهوهاي تيره، اغلب با لكه هاي تيره يا بدون آن.

Sect. Oroboidei A. Gray
گياهاني چندساله، با قاعده نيمه چوبي. ساقه بلند. گوشواره ها در قاعده اندكي چسبيده به دمبرگ و در پشت متصل به يكديگر، غلافي، بندرت جدا از يكديگر. گلآذين خوشهاي متراكم، اغلب جانبي، كاسه استكاني، با كركهاي سفيد و سياه. جام آبي يا بنفش. درفش با پهنك گرد، بلندتر از بال و ناو. بالها كوتاه؛ پهنك بال با نوك گرد يا فرو رفته. ميوه يك حجرهاي با كركهاي ساده و خوابيد، در قاعده پايكدار يا بدون پايك.


Sect. Uliginosi Gray

گياهان علفي، چند ساله، با ساقه بلند و ميانگره هاي بلند، پوشيده از كركهاي دوشاخهايمتقارن تا نامتقارن يا گاهي ساده و پايه چسب و خوابيده، بر روي گوشوارك، كاسه و برگهمخلوط با كركهاي سفيد و سياه. ساقه باريك، بلند، غالباً گسترده بر سطح خاك يا خيزان، بندرتايستاده. گوشواره ها غشائي، سبز يا سفيد، بلند، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ و در مقابلتمام طول چسبيده به همديگر، غلافي، كركدار، پوشيده از كركهاي دو شاخهاي متقارن تانامتقارن. برگها فردشانهاي؛ دمبرگ كوتاه؛ برگچه ها فراوان، سبز تند، مات. دمگل آذين بلندتر ازبرگها، انتهائي يا جانبي مانند ساقه كركدار، در مجاورت گل آذين مخلوط با كركهاي سياه؛ گلآذين خوشه، پر گل، گلها معطر. برگه مثلثي، كركدار. دمگل كركدار، راست يا واژگون. جام زرد ياليموئي. كاسه لولهاي يا استكاني، در قاعده قوزدار، بطور متراكم پوشيده از كركهاي تخت،دوشاخهاي، متقارن، خوابيده يا نيمه خوابيده؛ دندانه ها درفشي، كوتاه، سطح داخلي با كركهايسفيد و سياه ساده. درفش واژ تخم مرغی، در نوك فرورفته. بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر ازبال. تخمدان بدون پايك، بدون كرك يا كركدار. ميوه دو حجرهاي، بيضوي ايستاده يا واژگون،بدون پايك، با كركهاي ريز پراكنده، بخش شكمي قايقي، بخش پشتي مسطح يا اندكي شياردار.

Sect. Synochreati DC.

گياهاني چند ساله، علفي، پاكوتاه، ريزومدار، بدون ساقه، پوشيده از كركهاي متقارن تابشدت نامتقارن، خوابيده. گوشواره ها تخم مرغی، پهن، در جواني كمكرك يا بدون كرك، درحاشيه ها با كركهاي دو شاخهاي نامتقارن يا قاعده چسب، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ و درمقابل 34 طول چسبيده به همديگر، غلافي. برگها فردشانهاي؛ دمبرگ كوتاه يا برابر پهنك. دمگلآذين كوتاهتر از برگها. گل آذين خوشه كم گل، متراكم يا باز. برگه مثلثي پهن، نوكتيز يا نوك كند،با كركهاي غالباً سياه. برگك درفشي، كوتاه، بر روي دمگل گاهي بدون برگك. دمگل كوتاه،كركدار. كاسه لولهاي، كركدار؛ دندانه هاي نابرابر، درفشي، سطح داخلي با كركهاي سياه. جام زرديا ليموئي. درفش بيضوي يا لوزي شكل، بطرف نوك اندكي بلند و زبانكدار، بال كوتاهتر ازدرفش. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان بدون پايك، بيضوي. ميوه دوحجرهاي بدون پايك، بيضوي،راست، بطرف نوك منقاردار؛ منقار خميده، بخش شكمي قايقي، بخش پشتي گرد و برجسته؛والوها پوشيده از كركهاي نمدي يا در قاعده بدون كرك.

Incani DC.

گياهاني چند ساله، علفي، بدون ساقه، پوشيده از كركهاي دو شاخهاي متقارن تا نامتقارن،بندرت در حاشيه گوشواره ها. برگه ها و برگكها با كركهاي ساده و قاعده چسب. يقه باانشعابات فراوان، قطور، بطور متراكم پوشيده از بقاياي گوشواره ها و دمبرگهاي سالهايگذشته. گوشواره ها مثلثي، كركدار يا بدون كرك، در قاعده با اندازه هاي متفاوت متصل بهدمبرگ. برگها فردشانهاي يا يك (برگچهاي) برگي؛ برگچه ها تخم مرغی، واژتخم مرغی، بيضوي ياخطي، كركدار يا بدون كرك، سطح بالائي با نقطه هاي بنفش يا بدون آن؛ دمبرگ كوتاه يا بلند،كركدار، با كركهاي خوابيده يا ايستاده. گل آذين انتهائي، پرگل، در ابتدا متراكم، سپس كشيده وبلند يا بندرت متراكم. برگه مثلثي، كركدار يا بدون كرك. دمگل ايستاه، مورب يا واژگون، كركداريا بدون كرك. برگك مثلثي يا خطي، باريك، در قاعده كاسه يا در طول دمگل. كاسه لولهاي، درقاعده مورب؛ داندانه ها كوتاهتر از لوله يا بندرت برابر، كركدار، پوشيده از كركهاي دوشاخهايمتقارن، هميشه خوابيده يا بندرت ايستاده، گاهي كم كرك يا بدون كرك. جام زرد يا بنفش،بندرت آبي. درفش بيضوي يا تخم مرغی، بندرت واژتخم مرغی، گاهي لوزي شكل، بطرف نوككشيده با زبانك بلند. بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان كركدار يا بدون كرك،پايكدار يا بدون پايك، شبه تخم مرغی يا خطي. ميوه بسيار گوناگون، دوحجرهاي، تخم مرغیگرد، بيضوي نامتقارن، استوانهاي يا بيضوي باريك، غالباً خطي، نوكدار، نوك راست يا خميده،ايستاده، مورب يا واژگون، در قاعده پايكدار يا بدون پايك، كركدار يا بدون كرك، بخش شكميقايقي، بخش پشتي با رگ مياني مسطح يا اندكي برجسته بندرت شياردار؛ والوها نرم يا سخت،به رنگ سبز يا قهوهاي با لكه هاي قهوهاي پراكنده يا بدون آن؛ دانه ها فراوان.


sect. Malacothrix Bunge

چندساله، با ساقه بلند و توسعهيافته يا فاقد آن، پوشيده از کرکهاي ساده سفيد يا مخلوطي از کرکهاي سياه و سفيد. برگچه ها شانهاي فرد يا بندرت فراهم. گوشواره چسبيده به دمبرگ و نيز چسبيده به يکديگر يا آزاد از همديگر. گل آذين سنبله باز يا متراکم و بندرت سرسان يا دم روبائي؛ دمگل آذين بلند، فاقد براکتئول. کاسه لولهاي يا استوانهاي در قاعده پهن، دندانه هاا کوچکتر يا مساوي يا بندرت بلندتر از لوله کاسه. جام گل زرد، زرد متمايل به سبز، آبي يا بنفش. تخمدان با پايک مشخص يا فاقد آن. ميوه تخم مرغي که غالباً کاسه را پاره مي کند, دو حجرهاي کامل يا کاذب.


Sect. Hypoglottidei DC.

چندساله، ساقه دار، افراشته يا گسترده در سطح خاک، پوشيده از کرکهاي سياه و سفيد. گوشواره ها آزاد از دمبرگ اما کم و بيش چسبيده به يکديگر. گل آذين سرسان يا استوانهاي، فشرده يا باز، با دمگل آذين كوتا ه يا بلند. کاسه استوانهاي يا استکاني، فاقد برگك يا بندرت با برگك ؛ دندانه ها رشتهاي. گلها بنفش يا زرد رنگ، بال مساوي ناو يا بزرگتر از آن و شياردارتا چاكدار. تخمدان با پايک يا فاقد آن. ميوه تخم مرغي کرکدار يا بيکرک، دو حجرهاي.


Sect. plagiophaca Maassoumi & Podl.
چندساله، پا کوتاه، گسترده در سطح خاک. برگچه ها فشرده در کنار هم، پوشيده از کرکهاي سفيد نقرهاي رنگ. گل آذين سرسان، متراکم. کاسه لولهاي پوشيده از کرکهاي سفيد و سياه. جام بنفش؛ درفش لوزي شکل در نوک شياردار. تخمدان بدون پايک. ميوه تخم مرغي متورم، نامتقارن و مورب، غشائي, کرکدار، يک حجرهاي، کم دانه.

Sect. Ammodendron Bunge


گياهان چند ساله، بوتهاي يا درختچه، با قاعده چوبي و سخت، سر شاخه هاي جوان كركدار، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي متقارن يا متقارن، گاهي كركهاي ساده و پايه چسب، بر رويگوشواره ها. برگه ها و كاسه گاهي مخلوط با كركهاي سفيد و سياه. گوشواره ها مثلثي، كوتاه يابلند، غشائي، سفيد، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ و در مقابل با اندازه هاي متفاوت چسبيدهبه همديگر، غلافي، كركدار، يا بدون كرك، در حاشيه با كركهاي دو شاخهاي نامتقارن يا ساده پايهچسب، نشسته بر روي غده هاي ريز يا بدون غده. برگها بر روي شاخه هاي جانبي، فردشانهاي، گاهي برگچه انتهائي ريزان تبديل به خار و زوج شانهاي؛ برگچه كم، در گونه هاي ايران 1 تا 2جفت، بندرت تا 3 جفت، خطي، بيضوي، واژ تخم مرغی، كركدار. گل آذين بر روي شاخه هايجانبي با دمگل آذين كوتاه يا بلند، با كركهاي خوابيده يا ايستاده؛ گل آذين خوشه، كم گل يا پرگل،بهنگام ميوه كشيده و بلند، گلها با فاصله. برگه مثلثي، كركدار، در حاشيه با كركهاي ساده يادوشاخهاي نامتقارن، بدون برگك. كاسه لولهاي يا استكاني، كوتاه يا بلند، در قاعده قوزدار،پوشيده از كركهاي دوشاخهاي متقارن تا نامتقارن، بندرت همراه با كركهاي ساده و پايه چسب؛دندانه ها بطور مورب، نابرابر، سطح داخلي كركدار يا بندرت بدون كرك. جام زرد يا ارغوانيگاهي بنفش. درفش بيضوي يا لوزي شكل، بطرف نوك اندكي كشيده، زبانكدار، در نوك گرد ياشياردار. بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان تخم مرغی، پايكدار يا بدون پايك،كركدار، بندرت بدون كرك يا كمكرك. ميوه تخم مرغی يا بيضوي، دو حجرهاي يا يك حجرهاي،پايكدار، با پايك بلند، واژگون بندرت پايك كوتاه يا بدون پايك، بخش شكمي با رگبرگ ميانيمسطح يا اندكي برجسته و قايقي، بخش پشتي مسطح يا اندكي برجسته؛ والوها پوشيده ازكركهاي نابرابر بلند و كوتاه، گاهي فقط با كركهاي بلند، ابريشمي، نرم، بدون كركهاي ريز و كوتاهنشسته بر روي غده هاي ريز يا بدون غده.


Sect. Ornithopodium Bunge
گياهاني چند ساله، علفي، ايستاده يا گسترده بر سطح خاك، پوشيده از كركهاي دو شاخهايمتقارن تا نامتقارن، گاهي بدون كرك. يقه با انشعابات فراوان. ساقه بلند يا كوتاه. ميانگره ها بلند،كركدار، شياردار. گوشواره ها غشائي، مثلثي، در قاعده آزاد از دمبرگ و در مقابل در اندازه هايمختلف چسبيده به همديگر، بطور پراكنده يا متراكم با كركهاي خوابيده، در حاشيه مژهدار يا باغده هاي پايك دار. برگها فردشانهاي از 2 تا چندين جفت. برگچه ها خطي، تخم مرغی يا بيضوي،كركدار يا بدون كرك. گل آذين خوشه، با دمگل آذين بلند يا كوتاه، گلها با فاصله از يكديگر. برگهتخم مرغی، كركدار، در حاشيه مژهدار، بدون براكتئول. دمگل كوتاه، كركدار يا بدون كرك. كاسهلولهاي، در قاعده قوزدار، بطور پراكنده يا متراكم پوشيده از كركهاي دوشاخهاي خوابيده سفيد وسياه؛ دندانه ها مثلثي يا درفشي، كوتاهتر از لوله، سطح داخلي كركدار يا كم كرك. جام آبي يابنفش يا سرخفام. درفش بيضوي، تخم مرغی يا لوزي شكل، درقسمت جلو با زبانك بلند ياكوتاه و يا فاقد آن، در نوك تخت، شياردار يا گرد. بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال؛ پهنكبيضوي، نوك گرد تا اندكي شياردار. ميوه خطي، بدون پايك، كركدار يا بدون كرك. ميوه دوحجرهاي، بدون پايك يا با پايك خيلي كوتاه، خطي، راست يا بطرف بالا هلالي و نعل اسبي،ايستاده يا افقي، بندرت واژگون، بين دانه ها اندكي منقبض يا دانه تسبيحي، پوشيده از كركهادوشاخهاي متقارن يا نامتقارن، خوابيده، بندرت كم كرك يا بدون كرك؛ والوها زرد يا كاهي رنگ.بخش شكمي قايقي، بخش پشتي با رگبرگ مياني برجسته يا مسطح، بندرت فرورفته و شياردار.


Sect. Onobrychoidei DC.
گياهاني چند ساله، علفي، ايستاده يا گسترده بر سطح خاك. يقه با تقسيمات فراوان. ساقهبلند، ميانگره ها بلند. پوشيده از كركهاي دو شاخهاي متقارن، در حاشيه گوشواره ها و برگهگاهي با كركهاي دو شاخهاي نامتقارن يا ساده. گوشواره ها مثلثي، در قاعده جدا از دمبرگ يااندكي متصل به دمبرگ و در مقابل تا نصف طول خود چسبيده به همديگر، كركدار، با كركهايسفيد يا مخلوط با كركهاي سياه. گل آذين خوشه يا سرسان، پرگل، بهنگام ميوه كشيده و بلند يامتراكم. برگه مثلثي يا تخم مرغی، كركدار، بدون برگك. دمگل كوتاه، كركدار، راست يا مورب.كاسه لولهاي يا استكاني، در قاعده قيفي يا بندرت قوزدار، پوشيده از كركهاي سفيد يا مخلوط باكركهاي سياه دو شاخهاي متقارن يا نامتقارن سفيد و سياه و هميشه خوابيده؛ دندانه ها دفشي،سطح داخلي دندانه ها غالباً كركدار. جام آبي يا بنفش. درفش بدون كرك، بيضوي يا لوزي شكل،بطرف نوك زبانكدار. بال كوتاهتر از درفش، با نوك گرد يا اندكي شياردار. ناو كوتاهتر از بال؛پهنك مثلثي يا بيضوي. تخمدان شبه تخم مرغی، كركدار، گاهي كركها همطول، بندرت پوشيدهاز كركهاي نابرابر، كوتاه و بلند يا بندرت بدون كرك. ميوه دو حجرهاي تخم مرغی يا شبه بيضوي،با نوك راست يا خميده، پوشيده از كركهاي متقارن يا نامتقارن خوابيده يا بندرت با كركهايابريشمي بلند و ناهمطول، در قاعده بدون پايك يا با پايك بلند، بندرت پايك كوتاه، راست يااندكي مورب، بخش شكمي قايقي، بخش پشتي قايقي با رگبرگ برجسته.


Sect. Trachycercis Bunge
گياهان چند ساله، پاكوتاه، بدون ساقه يا بندرت با ساقه كوتاه و ميانگره هاي كوتاه، پوشيدهاز كركهاي دوشاخهاي متقارن يا نامتقارن خوابيده يا ايستاده، گاهي در حاشيه گوشواره ها،برگه ها با كركهاي ساده. يقه پوشيده از بقاياي گوشواره ها يا دمبرگهاي سالهاي گذشته.گوشواره ها مثلثي، سفيد، سبز يا بندرت قرمز، كركدار، در قاعده اندكي چسبيده به دمبرگ و درمقابل آزاد از يكديگر. برگها فردشانهاي با برگچه هاي فراوان؛ دمبرگ كوتاه يا بلند، مانند ساقهپوشيده از كركهاي دوشاخهاي متقارن يا نامتقارن خوابيده، نيمه خوابيده يا ايستاده. دمگل آذينخيلي كوتاه يا همطول برگها، بندرت بلندتر از برگها، گل آذين كم گل، غالباً 2-5 گل، بندرتاندكي بيشتر. برگه غشائي، متمايل به سبز، كركدار يا بندرت كم كرك تا بدون كرك. دمگل كوتاه،كركدار. بدون برگك. كاسه لولهاي، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي متقارن يا اندكي نامتقارن،مجعد، خوابيده يا ايستاده؛ دندانه ها مثلثي سطح داخلي داندانه ها كركدار. جام سفيد، زرد يابنفش يا ارغواني. درفش بلند، بيضوي يا ويولوني شكل، در وسط منقبض با ناخنك مشخص.بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان بدون پايك، تخم مرغی، كركدار. ميوهدوحجرهاي، متورم، بادكنكي، بدون پايك، كروي يا تخم مرغی، بخش شكمي قايقي، و پشتي بارگبرگ مياني برجسته يا مسطح بندرت شياردار؛ والوها نازك، غشائي يا سخت (A.testiculatus)، قهوهاي يا كاهي رنگ، گاهي زرد، بطور متراكم پوشيده از كركهاي دوشاخهايمتقارن يا نامتقارن، گاهي ناهمطول، خوابيده، نيمه ايستاده، صاف يا مجعد.

Sect. Erioceras Bunge
گياهان علفي، با قاعده تقريباً چوبي، پاكوتاه در قاعده منشعب، با ساقه كوتاه يا بلند،ميانگره ها كوتاه، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي متقارن تا نامتقارن. گوشواره ها مثلثي، باكركهاي ايستاده يا نيمه خوابيده، در قاعده اندكي متصل به دمبرگ و در مقابل جدا از يكديگر يادر اندازه هاي مختلف چسبيده به همديگر، غلافي. برگها فردشانهاي؛ دمبرگ كوتاه، مانند ساقهپوشيده از كركهاي خوابيده، نيمه خوابيده يا ايستاده؛ برگچه ها چندين جفت. دمگل آذين همطول برگها، كوتاهتر تا بندرت اندكي بلندتر از آن، پوشيده از كركهاي خوابيده، نيمه خوابيده ياايستاده، دوشاخهاي متقارن تا نامتقارن گاهي ساده و پايه چسب. گل آذين كروي يا استوانهاي،پرگل، ابتدا متراكم و سپس با فاصله از يكديگر. برگه مثلثي يا تخم مرغی كشيده، كركدار، باكركهاي دوشاخهاي گاهي در حاشيه با كركهاي ساده. بدون بركگ. دمگل كوتاه، كركدار، با كركهايدوشاخهاي سفيد وسياه، كاسه لولهاي، پوشيده از كركهاي دو شاخهاي متقارن تا نامتقارن، سفيدو سياه، كوتاه و بلند و ايستاده؛ دندانه ها مثلثي يا درفشي، كركدار، سطح داخلي دندانه ها كركدار،با كركهاي نازك، ساده يا دوشاخهاي، غالباً سفيد رنگ. جام سفيد، زرد، صورتي، آبي يا بنفش.درفش بيضوي، واژ تخم مرغی، لوزي شكل يا ويولوني شكل، بطرف نوك باريك شونده بازبانك مشخص يا بدون زبانك. بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان دو حجرهاي،بدون پايك، كركدار. ميوه دوحجرهاي، بيضوي كشيده يا خطي، راست يا داسي و هلالي شكل،بخش شكمي قايقي، بخش پشتي با رگبرگ مياني مسطح يا اندكي برجسته گاهي بندرتفرورفته و شياردار، در برش عرضي گاهي سه گوش؛ والوها نازك يا سخت، پوشيده از كركهايدوشاخهاي ايستاده يا مخلوط كركهاي ناهمطول نشسته بر روي غده هاي ريز يا بدون غده درپايه.


Sect. Acantherioceras Rech. F.

گياهاني چند ساله، چوبي، تيغ دار، خارپشتي، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي خوابيده، نيمهخوابيده يا ايستاده. ساقه كوتاه، پوشيده از بقاياي گوشواره ها و دمبرگهاي سالهاي گذشته.گوشواره ها سفيد، مثلثي، در قاعده متصل به دمبرگ و در مقابل چسبيده به همديگر، غلافي، باكركهاي سياه و سفيد. برگها زوج شانهاي؛ برگچه انتهائي تبديل به خار؛ دمبرگ كوتاه، با كركهاينيمه خوابيده؛ برگچه بيضوي كشيده، نوك كند يا نيشك دار. دمگل آذين هم طول برگها، باكركهاي نيمه خوابيده. گل آذين متراكم، پرگل. برگه مثلثي كشيده، با كركهاي دوشاخهاي گاهي درحاشيه با كركهاي ساده و قاعده چسب. دمگل كوتاه، كركدار، راست يا افقي، بدون برگك. كاسهلولهاي، بلند، پوشيده از كركهاي دو شاخهاي نامتقارن، ايستاده سياه و سفيد و نا همطول؛دندانه ها درفشي. جام زرد. درفش واژ تخم مرغی، در وسط منقبض، نوك چاكدار. بال كوتاهتر ازدرفش. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان بدون پايك، خطي، كركدار. ميوه دو حجرهاي، بدون پايك،بيضوي كشيده، كم و بيش راست، بطرف نوك باريك شونده، با منقار بلند و تيز، بخش شكميقايقي، بخش پشتي با رگبرگ مياني برجسته؛ والوها قهوهاي، بطور متراكم پوشيده از كركهايدوشاخهاي متقارن تا نامتقارن، بلند و كوتاه، نيمه خوابيده يا ايستاده.

Sect. Dissitiflori DC.
گياهاني چند ساله، علفي، ايستاده يا گسترده بر سطح خاك، پوشيده از كركهاي دو شاخهايمتقارن تا نامتقارن، در حاشيه گوشواره ها. برگه ها با كركهاي دو شاخهاي خيلي نامتقارن تا پايهچسب و ساده گاهي با غده هاي بدون پايك يا پايك دار. ساقه بلند يا كوتاه؛ ميانگره ها بلند ياكوتاه، كركدار، با كركهاي خوابيده، شياردار. گوشواره ها مثلثي، غشائي يا سبز، كركدار، در قاعدهاندكي متصل به دمبرگ و يا بندرت آزاد از دمبرگ و در مقابل آزاد از يكديگر. برگها فردشانهاي بابرگچه هاي 2 تا چندين جفت، خطي، تخم مرغی يا بيضوي، كركدار؛ دمبرگ كوتاه يا بلند. دمگلآذين همطول گل آذين، بلندتر يا گاهي كوتاهتر از آن، مانند محور اصلي برگها با كركهاي خوابيده.گل آذين خوشه، كمگل يا پرگل، گلها با فاصله از يكديگر. دمگل كوتاه، كركدار، راست يا افقي،بندرت واژگون. برگه مثلثي، كركدار يا بدون كرك. بدون برگك. كاسه لولهاي يا استوانهاي، درقاعده آشكارا قوزدار، پوشيده از كركهاي دو شاخهاي خوابيده، سفيد و سياه؛ دندانه ها درفشي يامثلثي، كركدار، كوتاهتر از لوله، سطح داخلي دندانه پوشيده از كرك. جام آبي يا بنفش، بندرتزرد. درفش بدون كرك، واژ تخم مرغی يا بندرت بيضوي، در قاعده منقبض، با ناخنك مشخص.بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال. تخمدان خطي، كركدار، بدون پايك يا با پايك كوتاه.ميوه دو حجرهاي، خطي، ايستاده، افقي يا بندرت واژگون، راست يا بطرف بالا خميده، هلالي،نعل اسبي، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي متقارن يا نامتقارن، هميشه خوابيده، بخش شكميقايقي، بخش پشتي با رگبرگ مياني مسطح يا اندكي فرورفته و شياردار.

Sect. Corethrum Bunge
گياهاني چند ساله، با ساقه چوبي، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي ميان چسب. يقه باانشعابات فراوان. ساقه فراوان، بلند، چوبي شده، راست و ايستاده، پوشيده از كركهايدوشاخهاي متقارن. گوشواره ها غشائي، در قاعده جدا از دمبرگ يا بندرت اندكي متصل به آن،در مقابل جدا از يكديگر. برگها فردشانهاي؛ دمبرگ كوتاه؛ برگچه چندين جفت، خطي يا بيضوي،كركدار. دمگل آذين بلندتر از برگها. گل آذين سرسان، متراكم، پرگل، مجتمع يا اندكي باز. برگهغشائي، كركدار. دمگل كوتاه، كركدار. كاسه استوانهاي، در قاعده قوزدار، بطور متراكم پوشيده ازكركهاي دوشاخهاي نامتقارن يا ساده، قاعده چسب، مجعد، ايستاده و بندرت خوابيده؛ دندانهدرفشي، سطح داخلي دندانه ها كركدار. جام بنفش. درفش واژ تخم مرغی. بال كوتاه از درفش. ناوكوتاهتر از بال. تخمدان بدون پايك، بيضوي، كركدار. ميوه دو حجرهاي، بدون پايك، ايستاده،بيضوي كشيده يا تخم مرغی مورب، بطرف نوك خميده، بخش شكمي قايقي، بخش پشتيشياردار؛ والوها سخت و چرمي، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي نامتقارن يا ساده بلند، نمدي،نوك برگشته و ايستاده، مخلوط با كركهاي ريز و ايستاده.

Sect. Cremoceras Bunge
گياهاني چند ساله، علفي، با قاعده چوبي، خشبي، پوشيده از كركهاي دو شاخهاي متقارن ونامتقارن. يقه چوبي، منشعب. ساقه كوتاه، پوشيده از كركهاي خوابيده. گوشواره ها غشائي،غلافي، در قاعده تا نصف طول خود متصل به دمبرگ و در مقابل چسبيده به همديگر، پوشيده ازكركهاي سفيد و سياه خوابيده. برگها راست، كوتاه با دمبرگ كوتاه، كركدار؛ برگچه ها فردشانهاي،به تعداد 1 تا 6 جفت، خطي يا بيضوي كشيده، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي متراكم تا تنك.دمگل آذين بلندتر از برگها، كركدار. گل آذين كم گل، متراكم، بهنگام ميوه بلند. گلها با فاصله.دمگل افقي يا واژگون، كركدار. برگه مثلثي يا خطي، كركدار. كاسه لولهاي كوتاه يا استكاني يازنگولهاي، پوشيده از كركهاي سفيد و سياه، نيمه ايستاده يا ايستاده، در قاعده قوزدار، دندانه بطورمورب، درفشي. جام آبي يا بنفش، به عقب برگشته. درفش تخم مرغی يا بيضوي يا دايرهاي، بهعقب برگشته. بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال؛ پهنك بيضوي يا مثلثي. تخمدان بدونپايك يا پايك دار، خطي، كركدار يا بدون كرك. ميوه دو حجرهاي، خطي، هلالي، نعل اسبي يانيمدايرهاي، بطرف بالا برگشته، در قاعده پايكدار يا بدون پايك، پوشيده از كركهاي متراكم وخوابيده يا بدون كرك، بخش شكمي قايقي، بخش پشتي مسطح، برجسته يا فرورفته و شياردار.

Sect. Cystium Bunge
گياهاني علفي، چند ساله، پوشيده از كركهاي دوشاخهاي متقارن و خوابيده. ساقه كوتاه باميانگره هاي كوتاه. گوشواره ها سفيد، غشائي، مثلثي، در قاعده با اندازه هاي گوناگون متصل بهدمبرگ و در مقابل چسبيده به همديگر، غلافي. برگها فردشانهاي؛ دمبرگ كوتاه، مانند محوراصلي برگ با كركهاي خوابيده. دمگل آذين بلند، ايستاده، كركدار. گل آذين خوشه، متراكم يا تنك.دمگل كوتاه، راست يا افقي، بندرت واژگون. برگه غشائي، مثلثي، كركدار، در حاشيه با كركهايساده يا دوشاخهاي نامتقارن. برگك ندارد. كاسه لولهاي يا استوانهاي، پوشيده از كركهايدوشاخهاي سفيد و سياه و نيمه خوابيده؛ دندانه ها درفشي، نابرابر. جام زرد، آبي يا بنفش. درفشبيضوي، يا اندكي لوزي شكل، با نوك چاكدار. بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال. تخمدانبدون پايك، كركدار، شبه تخم مرغی. ميوه دو حجرهاي ناقص، ايستاده يا اندكي افقي يا واژگون،متورم بدون پايك، بخش شكمي مسطح يا اندكي برجسته، بخش پشتي مسطح يا اندكيشياردار؛ والوها نازك، كاغذي، كاهي رنگ، پوشيده از كركهاي خوابيده يا نيمه خوابيده، كم كركشونده.

Sect. Cytisodes Bunge
گياهاني چند ساله، علفي با قاعده چوبي و منشعب، ساقه كوتاه با ميانگره هاي نزديك هم،پوشيده از بقاياي گوشواره ها و دمبرگهاي سالهاي گذشته. اندامهاي رويشي پوشيده از كركهايدو شاخهاي متقارن و خوابيده، سياه و سفيد، بر روي كاسه پوشيده از كركهاي ايستاده.گوشواره ها غشائي، در قاعده با اندازه هاي مختلف متصل به دمبرگ و در مقابل چسبيده به همديگر، غلافي، پوشيده از كركهاي متراكم و خوابيده. برگها فردشانهاي؛ دمبرگ كوتاه يا بلند،پوشيده از كركهاي خوابيده؛ برگچه گم، غالباً با فاصله از يكديگر يا بندرت در كنار هم، هر دوسطح كركدار، دمگل آذين تقريباً همطول رگبرگها، پوشيده از كركهاي ايستاده. گل آذين خوشه،بلند با گلهاي تنك. برگه غشائي، سفيد، مثلثي باريك، كركدار. دمگل كوتاه يا ضخيم، كركدار،افقي يا ايستاده. كاسه لولهاي، پوشيده از كركهاي سياه و سفيد نابرابر و ايستاده؛ دندانه ها درفشي.جام زرد. درفش واژ تخم مرغی يا بيضوي. بال كوتاهتر از درفش. ناو كوتاهتر از بال. با پهنك بيضوي مورب. تخمدان خطي، با قاعده پايكدار يا بدون پايك. ميوه يك حجرهاي، بدونپايك، خطي، راست يا داسي شكل، ايستاده، افقي يا واژگون، با نوك بلند و منقاردار، منقار بلند،بخش شكمي قايقي، بخش پشتي با رگ برجسته، مسطح يا قايقي؛ والوها زرد، كاهي رنگ،بطور متراكم پوشيده از كركهاي دوشاخهاي كوتاه، مجعد، سياه و سفيد، متقارن تا نامتقارن.