حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

پراکندگی استانی

پراکندگی استانی گون ها

Provincial Distribution

پراكندگي‌ استاني‌:

پراكندگي‌ استاني‌ گونه‌ها نيز مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌. پراكندگي‌ اعدادي‌گونه‌هاي‌ گون‌ در عرض‌هاي‌ جغرافيائي‌ بالا نشان‌ مي‌دهند كه‌ تأثير عوامل‌ محيطي‌ مؤثر براستقرار و پراكنش‌ مي‌باشد. تجزيه و تحليل هاي بعمل آمده شده نشان‌ مي‌دهند كه‌ در استانهاي‌ عرض‌ جغرافيائي‌بالا با توجه‌ به‌ مساحت‌ استانها از وفور گونه‌اي‌ بالائي‌ برخوردار مي‌باشند. اما صرفنظر ازفراواني‌ گونه‌ كه‌ در جدول‌ شماره‌ 2 مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌، بعضي‌ از بخش‌ها يا گونه‌هاي‌مربوط‌ در بعضي‌ استانها به‌ لحاظ‌ وضعيت‌ اكولوژيك‌ خاص‌ تخصصي‌تر بطور انحصاري‌ حضوردارند مثلاً بخش‌ Eriostoma انحصاراً در كاشان‌ (اصفهان‌)، بخش‌ Semnanense انحصاراًدر سمنان‌، بخش‌ Hystrix، Macrosemium در آذربايجان‌ شرقي‌، بخش‌ Lamprocarpa انحصاراً در استان‌ لرستان‌، بخش‌ Pelta انحصاراً در خراسان‌ حضور دارند.گونه‌هاي‌ موجود در بخش‌ها نيز با توجه‌ به‌ اصول‌ گونه‌ زائي‌ و تنوع‌ و بومزائي‌ از قوانين‌ فوق تبعيت‌ مي‌نمايند. مثلاً گونه‌هاي‌ بخش‌ Hymenostegis غالباً در منطقه‌ آذربايجان‌ وگونه‌هاي‌ بخش‌ Malacothrix بيشتر در منطقه‌ آذربايجان‌ و مركز پراكنش‌ دارند.

محاسبات‌:

پراكندگي‌ گونه‌هاي‌ گون‌ در استانهاي‌ مختلف‌ و نيز در مناطق‌ فلورستيك‌ بطور نامتجانس‌ وناهمسان‌ مي‌باشند و بدين‌ سان‌ گونه‌هاي‌ موجود در كشور از نظر پراكنش‌ متفاوت‌ مي‌باشند. دواصل‌ كلي‌ پراكنش‌ كه‌ ذيلاً به‌ آنها اشاره‌ مي‌گردد بسيار حائز اهميت‌ مي‌باشند.

از كل‌ گونه‌هاي‌ موجود در كشور حدود 277 گونه‌ غير انحصاري ‌ بوده‌ كه‌ انتشار وسيعي‌ را نشان‌مي‌دهد. پراكنش‌ اين‌ گونه‌ها به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ برحسب‌ موقعيت‌ منطقه‌اي‌ در چندين‌ استان‌حضور دارند، لذا از نظر آماري‌ در آمار گونه‌ها آن‌ استانها محاسبه‌ مي‌گردد. اما در مورد گونه‌هاي‌بومي‌ براي‌ جلوگيري‌ از اين‌ تداخل‌ و درك‌ صحيح‌ از فراواني‌ گونه‌ها فقط‌ گونه‌هاي‌ انحصاري‌همان‌ استان‌ محاسبه‌ و استخراج‌ شده‌ است‌. براي‌ اين‌ منظور به‌ محل‌ تيپ‌ گونه‌ها توجه‌ گرديده‌است‌. لذا چنانچه‌ يك‌ گونه‌ انحصاري در چند استان‌ حضور داشته‌ باشد فقط‌ در آمار استاني‌كه‌ گونه‌ تيپ‌ از آنجا معرفي‌ شده‌ است‌ منظور گرديده‌ است‌. چنانچه‌ در يك‌ استان‌ گونه‌هاي‌انحصاري‌ بيشتري‌ حضور داشته‌ باشد جزء گونه‌هاي‌ مشترك‌ معرفي‌ شده‌ است‌ كه‌ در چند استان‌نيز حضور دارند.

 

Gorgan

A. alyssoides Lam.

A. argyroides G.Beck

A. askius Bunge

A. asterias Hohen

A. atricapillis Bornm

A. barnassari Grossh

A. bounophilus Boiss. & Hohen

A. brachypetalus Trautv

A. camptoceras Bunge

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. cartilagineus ssp. cartilagineus emend. Podlech

A. chrysanthus Boiss. & Hohen

A. citrinus ssp. barrowianus (Aitch. & Baker)Podl

A. citrinus ssp. citrinus emend. Podlech

A. commixtus Bunge

A. crenatus Schultes

A. curvipes Trautv

A. denudatus Steven

A. erwini-gaubae Sirj. & Rech . f

A. filicaulis Kar. & Kir

A. floccosus Boiss

A. gigantirostratus Maassoumi & Ghahrema

A. glycyphylloides DC

A. glycyphyllos 

A. gulul-saranii Podlech

A. hamosus L

A. inchebroonensis Maassoumi

A. jolderensis Fedtsch

A. jurazkanus (Freyn & Sint)Podl

A. khoshjailensis Sirj. & Rech. f

A. kopetdaghi var. orientikopetdaghensis Nikitin

A. lineatus Lam

A. memoriosus PakrA. Nasseh & Maass

A. nephtonensis Freyn

A. nigricans Barneby

A. oxyglottis Bieb

A. pakravaniae Podlech & Maassoumi

A. perdurabilis Maassoumi

A. perdurans Podlech

A. persepolitanus Boiss

A. pinetorum ssp. declinatus Podl

A. podolobus Boiss. & Hohen

A. pseudoarvatensis Podlech & Sytin

A. radkanensis Bunge

A. rahensis Sirj. & Rech. f

A. rawlinsianus Aitch. & Baker

A. retamocarpus Boiss

A. rubromarginatus ssp. rubromarginatus emend. Podlech

A. scapiger Ranjbar & Maassoumi

A. schahrudensis Bunge

A. schmalhausenii Bunge

A. sesamoides Boiss

A. stalinskyi Sirjaev

A. subalpinus Boiss. & Buhse

A. submaculatus Boriss

A. sumbari Popov

A. testiculatus Pallas

A. tribuloides Delile

A. turbinatus Bunge

A. vereskensis Maassoumi & Podl

A. verus Olivier

A. vicarius Lipsky

 

Mazandaran

A. aegobromus Boiss. & Hohen

A. aestivorum Podlech

A. altimontanus Podlech & Maassoumi

A. alyssoides Lam

A. askius Bunge

A. aureus Willd

A. barnassari Grossh

A. beckii Bornm

A. bounophilus Boiss. & Hohen

A. capax Maassoumi

A. capito Boiss

A. chrysostachys Boiss

A. comosus Bunge

A. compactus Lam

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss

A. demavendicus Boiss. & Buhse

A. denudatus Steven

A. effusus Bunge

A. erwini-gaubae Sirj. & Rech . f

A. herbertii Maassoumi

A. iranicus Bunge

A. jessenii Bunge

A. jodotropis Boiss. & Hohen

A. lacus-valashti Maassoumi & Podlech

A. lilacinus Boiss

A. lineatus Lam

A. lunatus Pallas

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. macrosemium Boiss. & Hohen

A. mesoleios Boiss

A. microcephalus Willd

A. montis-varvashti Podlech

A. naftabensis Sirj. & Rech. f

A. nurensis Boiss. & Buhse

A. ochrochlorus Boiss. & Hohen

A. paralipomenus Bunge

A. patrius Maassoumi

A. perdurans Podlech

A. pinetorum ssp. alamutensis Maassoumi & Podl

A. pinetorum ssp. declinatus Podl

A. pishchakensis Maassoumi

A. platysematus Bunge

A. podocarpus C.A.Meyer

A. rimarum Bornm

A. rosellus Sirj. & Rech. f

A. rubriflorus Bunge

A. sciureus Boiss. & Hohen

A. sevangensis Grossh

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. speciosus Boiss. & Hohen

A. stenolepis Fischer

A. subalpinus Boiss. & Buhse

A. submitis ssp. maassoumi Tietz & Zarre

A. subsecundus    (Laguropsis) Boiss

A. vereskensis Maassoumi & Podl

A. vulcanicus Bornm.

A. weirianus Aitch & Baker

  

Gilan

A. acutifolius Benth. ex Bunge

A. ammodendroides (Bornm. )Rech.f

A. argyroides G.Beck

A. aureus Willd

A. beckii Bornm

A. brachyodontus Boiss

A. capax Maassoumi

A. caspicus Bieb

A. comosus Bunge

A. demavendicus Boiss. & Buhse

A. denudatus Steven

A. effusus Bunge

A. floccosus Boiss

A. fuliginosus G.Beck

A. glycyphyllos L

A. gossypinus Fischer

A. jodostachys Boiss. & Buhse

A. kapherrianus Fischer

A. leushanensis Maassoumi

A. paralipomenus Bunge

A. peymanii Maassoumi

A. pinetorum ssp. declinatus Podl

A. podocarpus C.A.Meyer

A. recongnitus Fischer

A. rosellus Sirj. & Rech. f

A. rubrostriatus Bunge

A. submitis ssp. submitis emend. Tietz & Zarre

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. verus Olivier

 

Ardabil

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. alyssoides Lam.

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. asterias Hohen.

A. aureus Willd.

A. azizii Maassoumi

A. basilicus Podl. & Maassoumi

A. birangae Maassoumi

A. brachycarpus Bieb.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. caspicus Bieb.

A. chrysostachys Boiss.

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. curvirostris ssp. septentrionalis

A. denudatus Steven

A. divaricatus Bunge

A. fabaceus Bieb.

A. foliosus Podlech  Ranjbar & M

A. fragrans Willd.

A. fuliginosus G.Beck

A. glochideus Boriss.

A. glycyphylloides DC.

A. goktschaicus Grossh.

A. gypsaceus G.Beck

A. hendelanicus Maassoumi

A. hirticalyx Boiss. & Kotschy

A. husseinovii Rzazade

A. iranicus Bunge

A. jodostachys Boiss. & Buhse

A. khajiboulaghensis Maassoumi

A. kirpicznikovii Grossh.

A. lineatus Lam.

A. megalotropis Bunge

A. meyeri Boiss.

A. microcephalus Willd.

A. mozaffarianii Maassoumi

A. oleaefolius DC.

A. ordubadensis Grossh.

A. ornithopodioides Lam.

A. ovinus Boiss.

A. oxyglottis Bieb.

A. paralipomenus Bunge

A. pinetorum ssp. pinetorum emend. Podlech

A. podocarpus C.A.Meyer

A. pseudoantilibani Maassoumi

A. punctatus Bunge

A. recongnitus Fischer

A. refractus C.A.Meyer

A. rhabdophorus Bornm.

A. rostratus C.A.Meyer

A. rubrocalycinus Maassoumi & Podl.

A. rudimentus Maassoumi

A. rzaevii Grossh.

A. seidabadensis Bunge

A. shabilensis Podlech & Maassoumi

A. shagalensis Grossh.

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. stevenianus DC.

A. supervisus Sheld.

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. tricholobus ssp. tricholobus emend. Tietz

A. viridis Bunge

A. xerophilus Ledeb.

A. xiphidium Bunge

A. zarjabadensis Ranjbar

 

East-Azarbayejan

A. achundovii Grossh.

A. aduncus Willd.

A. agassii Manden.

A. aharicus Maassoumi & Podl.

A. alopecurus Pallas

A. alyssoides Lam.

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. apricus Bunge

A. arasbaranensis Maassoumi & Ranjbar

A. arguricus Bunge

A. argyroides G.Beck

A. aureus Willd.

A. aznabjurticus Grossh.

A. barnassari Grossh.

A. beckii Bornm.

A. berytheus Boiss. & Blanche

A. bicolor ssp. bicolor Lam.

A. bijarensis Polech & Sytin

A. biserrulA. Bunge

A. camptoceras Bunge

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. caspicus Bieb.

A. chrysostachys Boiss.

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. crispocarpus Nabelek

A. curvirostris ssp. pileteocarpus

A. denudatus Steven

A. dianat-nejadii Ghahremani

A. dictyolobus Bunge

A. diversus Podlech & Maassoumi

A. doghrunensis Maassoumi & Podlech

A. effusus Bunge

A. elegans Bunge

A. eriopodus Boiss.

A. eriosphaerus Boiss.

A. fabaceus Bieb.

A. fragrans Willd.

A. glumaceus Boiss.

A. glycyphylloides DC.

A. glycyphyllos L.

A. guttatus Banks & Soland

A. hendelanicus Maassoumi

A. hirticalyx Boiss. & Kotschy

A. holosemius Bunge

A. hymenostegis Fischer & C.A.Meyer

A. hystrix Bunge

A. inoblitus Maassoumi

A. insularis Maassoumi & Podlech

A. iranicus Bunge

A. jacobsii Podlech

A. jodostachys Boiss. & Buhse

A. karabaghensis Bunge

A. khadem- kandicus Maassoumi  & Podlech

A. kiamaky-daghensis Maassoumi & Podlech

A. kirpicznikovii Grossh.

A. lagopoides Lam.

A. latifolius Lam.

A. lilacinus Boiss.

A. lineatus Lam.

A. longicuspis Bunge

A. maaboudii Ranjbar

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. macrostachys DC.

A. macrourus Fischer & C.A.Meyer

A. marandicus Podlech

A. microcephalus Willd.

A. mutuus Podlech

A. neo-mobayenii Maassoumi

A. odoratus Lam.

A. ordubadensis Grossh.

A. ornithopodioides Lam.

A. ovinus Boiss.

A. paralipomenus Bunge

A. patrius Maassoumi

A. pauperiflorus Bornm.

A. pinetorum ssp. pinetorum emend. Podlech

A. podocarpus C.A.Meyer

A. pseudocapito Podlech

A. pseudomacrostachys Maassoumi

A. pseudomultijugus Podl.

A. pseudopersicus Maassoumi & Podlech

A. psilostylus Bunge

A. psoraloides Lam.

A. punctatus Bunge

A. pycnocladus Boiss.

A. qaratchaicus Maassoumi

A. recongnitus Fischer

A. rhabdophorus Bornm.

A. robustus Bunge

A. rollovii Grossh.

A. rostratus C.A.Meyer

A. rubrocalycinus Maassoumi & Podl.

A. rudimentus Maassoumi

A. rusticus Maassoumi

A. rzaevii Grossh.

A. sabetii Podlech & Maassoumi

A. safavii Podlech  & Maassoumi

A. sahendi Buhse

A. sarabensis Maassoumi  & Podlech

A. savellanicus Podlech

A. schelkovnikovii Grossh.

A. schemachensis Karjagin

A. seidabadensis Bunge

A. senilis Bornm.

A. sevangensis Grossh.

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. stevenianus DC.

A. strictissimus Podlech & Zarre

A. suffianicus Podlech & Sytin

A. szovitsii Fischer & C.A.Meyer

A. tabrizianus Fischer

A. takhtadzhjani Grossh.

A. tawilicus Townsend

A. teheranicus Boiss. & Hohen.

A. trifoliolatus Boiss.

A. uraniolimneus Boiss.

A. vedicus Takht.

A. vegetus Bunge

A. velenovskyi Nabelek

A. viridis Bunge

A. weirianus Aitch & Baker

A. xiphidium Bunge

ad circumlacustris close to A. onobrychi Podlech & Sytin

 

West- Azarbayejan

A. achundovii Grossh.

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. alyssiformis Maassoumi  et al

A. alyssoides Lam.

A. amblolepis Fischer

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. apricus Bunge

A. arguricus Bunge

A. asciocalyx Bunge

A. aznabjurticus Grossh.

A. barnassari Grossh.

A. beckii Bornm.

A. bejourensis Podlech & Maassoumi

A. bicolor ssp. bicolor Lam.

A. brachycalyx Fischer

A. bradosticus Maassoumi & Podlech

A. bruguieri Boiss.

A. bukanensis Maassoumi & Podlech

A. camptoceras Bunge

A. cancellatus Bunge

A. canosus Maassoumi

A. capillatus Maassoumi

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. carduchorum Boiss.

A. caryolobus Bunge

A. caspicus Bieb.

A. chehreganii Zarre & Podl.

A. chichesticus Podlech & Maassoumi

A. chrysostachys Boiss.

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. curvirostris ssp. septentrionalis

A. dictyolobus Bunge

A. dipodurus Bunge

A. divaricatus Bunge

A. dzhebrailicus Grossh.

A. ebenoides ssp. ebenoides emend. Tietz & Zarre

A. ebenoides ssp. naghadehensis Tietz & Zarre

A. echinops Boiss.

A. effusus Bunge

A. elegans Bunge

A. eriopodus Boiss.

A. eriosphaerus Boiss.

A. expetitus Maassoumi

A. fabaceus Bieb.

A. fragrans Willd.

A. geminanus Boiss. & Hausskn.

A. glumaceus Boiss.

A. goktschaicus Grossh.

A. gossypinus Fischer

A. gummifer Labill.

A. hajjafanensis Maassoumi

A. hakariensis(= barbatus) Podlech

A. hirticalyx Boiss. & Kotschy

A. holosemius Bunge

A. hymenocystis Fischer & C.A.Meyer

A. hymenostegis Fischer & C.A.Meyer

A. hystrix Bunge

A. icmadophilus Hand.-Mazz.

A. incertus Ledeb.

A. iranicus Bunge

A. jacobsii Podlech

A. karjaginii Boriss.

A. lagopoides Lam.

A. lasiocalycinus Podlech & Maassoumi

A. latifolius Lam.

A. leiophyllus Freyn & Bornm.

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. macrostachys DC.

A. macrourus Fischer & C.A.Meyer

A. melanostictus Freyn

A. micrancistrus Boiss.& Hausskn.

A. microcephalus Willd.

A. neo-chalderanensis (= chaldoranensis) Podlech & Maassoumi

A. nervistipulus Boiss.

A. odoratus Lam.

A. oligophyllos  ined. Maassoumi

A. onobrychis L.

A. ovinus Boiss.

A. oxyglottis Bieb.

A. parvulus Bornm.

A. pendulus DC.

A. pereshkhoranicus maassoumi & Ghahrema

A. pinetorum ssp. pinetorum emend. Podlech

A. piptocephalus Boiss.

A. polyanthus Bunge

A. polystachys Maassoumi

A. ponticus Pallas

A. pseudomacrostachys Maassoumi

A. psoraloides Lam.

A. pycnocephalus Fischer

A. pycnocladus Boiss.

A. qoturensis Podlech

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. robustus Bunge

A. rollovii Grossh.

A. rostratus C.A.Meyer

A. rudimentus Maassoumi

A. runemarkii Maassoumi & Podlech

A. rzaevii Grossh.

A. saganlugensis Trautv.

A. schmalhausenii Bunge

A. sevangensis Grossh.

A. siahcheshmehensis Maassoumi & Podlech

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sitiens Bunge

A. sosnowskyi Grossh.

A. stevenianus DC.

A. suffianicus Podlech & Sytin

A. szovitsii Fischer & C.A.Meyer

A. tabrizianus Fischer

A. takhtadzhjani Grossh.

A. tawilicus Townsend

A. tortuosus DC.

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. tricholobus ssp. tricholobus emend. Tietz

A. uraniolimneus Boiss.

A. urmiensis Bunge

A. vegetus Bunge

A. wagneri Bunge

A. woronowii Bornm.

A. yueksekovae Matthews

A. zohrabi Bunge

 

Zanjan

A. abharensis Maassoumi & Podlech

A. aduncus Willd.

A. alavaanus Podlech

A. alyssoides Lam.

A. anguranensis Maassoumi & Podlech

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. asterias Hohen.

A. aureus Willd.

A. aznabjurticus Grossh.

A. beckii Bornm.

A. belgheisicoides Podlech & Maassoumi

A. belgheisicus Maassoumi

A. bounophilus Boiss. & Hohen.

A. brachyodontus Boiss.

A. brevipes Bunge

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. caspicus Bieb.

A. cemerinus G.Beck

A. chrysanthus Boiss. & Hohen.

A. chrysotrichus Boiss.

A. citrinus ssp. citrinus emend. Podlech

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. crispocarpus Nabelek

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. demavendicolus ssp. microphysopsis Tietz

A. demonstratus Maassoumi

A. ebenoides ssp. ebenoides emend. Tietz & Zarre

A. effusus Bunge

A. eriopodus Boiss.

A. eriosphaerus Boiss.

A. expetitus Maassoumi

A. fragrans Willd.

A. glochideus Boriss.

A. glumaceus Boiss.

A. halicacabus Lam.

A. jacobsii Podlech

A. kapherrianus Fischer

A. khadem- kandicus Maassoumi  & Podlech

A. longistylus Bunge

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. macrostachys DC.

A. mahneshanensis Maassoumi

A. melanostictus Freyn

A. michauxianus Boiss.

A. microcephalus Willd.

A. multijugus DC.

A. nervistipulus Boiss.

A. odoratus Lam.

A. ovinus Boiss.

A. oxyglottis Bieb.

A. paralipomenus Bunge

A. paralurges Bunge

A. pauxilis Maass. & Ghahremani

A. pediculariformis Maassoumi

A. pentanthus Boiss.

A. pileh-khasensis Podlech & Maassoumi

A. podocarpus C.A.Meyer

A. pseudoutriger Grossh.

A. pycnocladus Boiss.

A. rhabdophorus Bornm.

A. rubrocalycinus Maassoumi & Podl.

A. rubrostriatus Bunge

A. sciureus Boiss. & Hohen.

A. semilunatus Podlech

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. supervisus Sheld.

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. urmiensis Bunge

A. vedicus Takht.

A. viridis Bunge

A. zanjanensis Podlech & Maassoumi

 

Kurdestan

A. acmophyllus  ?? Bunge

A. aduncus Willd.

A. aestimabilis Podlech

A. alavaanus Podlech

A. aliomranii Maassoumi

A. alyssoides Lam.

A. amblolepis Fischer

A. andalanicus Boiss. & Hausskn.

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. aspadanus Bunge

A. aucheri Boiss.

A. bashmaghensis Maassoumi & Podlech

A. bijarensis Polech & Sytin

A. brachycalyx Fischer

A. brachyodontus Boiss.

A. bruguieri Boiss.

A. bukanensis Maassoumi & Podlech

A. camptoceras Bunge

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. carduchorum Boiss.

A. caryolobus Bunge

A. cephalotes Banks & Soland

A. chrysostachys Boiss.

A. chrysotrichus Boiss.

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. curvirostris ssp. pileteocarpus

A. curvirostris ssp. septentrionalis

A. cyclophyllon G.Beck

A. delutulus Maassoumi

A. dipodurus Bunge

A. divandarrehensis Podlech

A. echinops Boiss.

A. effusus Bunge

A. entomophyllus Boiss.

A. eriopodus Boiss.

A. eriosphaerus Boiss.

A. expetitus Maassoumi

A. fagh- soleimanensis Maassoumi & Podlech

A. fragrans Willd.

A. geminanus Boiss. & Hausskn.

A. gigantifoliolatus Maassoumi

A. glaucops Bornm.

A. globiflorus Boiss.

A. glochidiatus Maassoumi

A. glumaceus Boiss.

A. hendelanicus Maassoumi

A. hymenocalyx Boiss.

A. iranicus Bunge

A. karjaginii Boriss.

A. khatamsazae Maassoumi

A. kirpicznikovii Grossh.

A. kirrindicus Boiss.

A. lateritius Boiss. & Hausskn.

A. leucothrichus Maassoumi

A. longicuspis Bunge

A. longistylus Bunge

A. maaboudii Ranjbar

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. macrourus Fischer & C.A.Meyer

A. magnibracteatus Maassoumi et al

A. marivanensis Maassoumi & Podlech

A. maroofii Podlech & Maassoumi

A. megalotropis Bunge

A. melanostictus Freyn

A. michauxianus Boiss.

A. micrancistrus Boiss.& Hausskn.

A. microcephalus Willd.

A. multijugus DC.

A. muschianus Kotsch & Boiss.

A. nahavandicus Maassoumi

A. nervistipulus Boiss.

A. octopus Townsend

A. ovinus Boiss.

A. paralurges Bunge

A. patrius Maassoumi

A. pauxilis Maass. & Ghahremani

A. pendulipodus(pendulicapus) Ranjbar & Karami

A. pentanthus Boiss.

A. persicus (DC.)Fischer & Mayer

A. piptocephalus Boiss.

A. piranshahricus Maassoumi & Podl.

A. podocarpus C.A.Meyer

A. podosphaerus Boiss.

A. procerus Boiss.& hausskn.

A. pseudorobustus Podlech & Maassoumi

A. pseudoutriger Grossh.

A. pushtashanicus Townsend

A. pycnocladus Boiss.

A. rawianus Townsend

A. rhodochrous Boiss. & Hausskn.

A. sanandajianus Tietz

A. saremii Maassoumi

A. schmalhausenii Bunge

A. shahbazanicus Podlech

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. stenostegius Boiss.

A. suberosus ssp. suberosus emend. Podlech

A. tabrizianus Fischer

A. tawilicus Townsend

A. tortuosus DC.

A. townsendii =   ? pseudorhodochorus Maassoumi & Zarre

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. vegetus Bunge

A. verus Olivier

A. yueksekovae Matthews

A. zagrosicus Boiss. & Hausskn.

A. zoharyi Eig

 

Kermansha

A. abnormalis Rech.f.

A. adulterianus Podl.

A. aduncus Willd.

A. amblolepis Fischer

A. archibaldii Podlech

A. brachycalyx Fischer

A. bruguieri Boiss.

A. camptoceras Bunge

A. caspicus Bieb.

A. chrysotrichus Boiss.

A. ciceropsis Hamzehee & Maassoumi

A. compactus Lam.

A. crassinervius Boiss.

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. cyclophyllon G.Beck

A. demavendicolus ssp. microphysopsis Tietz

A. ecbatanus Bunge

A. elwendicus Bornm.

A. eriosphaerus Boiss.

A. ferruminatus Maassoumi

A. flexilipes Bornm.

A. geminanus Boiss. & Hausskn.

A. globiflorus Boiss.

A. glumaceus Boiss.

A. gossypinus Fischer

A. hamosus L.

A. hymenocalyx Boiss.

A. iranicus Bunge

A. kermanschahensis Bornm.

A. kirrindicus Boiss.

A. kordloricus Zarre

A. laguriformis Freyn

A. lateritius Boiss. & Hausskn.

A. leucoptilus Boiss. & Hausskn.

A. longistylus Bunge

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. michauxianus Boiss.

A. montis-parrowii Maassoumi & Neamati

A. multijugus DC.

A. muschianus Kotsch & Boiss.

A. myriacanthus Boiss.

A. nahavandicus Maassoumi

A. nervistipulus Boiss.

A. obtusifolius DC.

A. oleaefolius DC.

A. ovigerus Boiss.

A. ovinus Boiss.

A. parrowensis Maassoumi & Podlech

A. paucifoliolatus Podlech

A. pseudorobustus Podlech & Maassoumi

A. pseudoturtuosus Tietz & Zarre

A. pycnocephalus Fischer

A. reconditus Podlech & Maassoumi

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. rubrostriatus Bunge

A. russelii Banks & Soland

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sumarensis Maassoumi

A. tabrizianus Fischer

A. tortuosus DC.

A. trachyacanthos Fischer

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. vegetus Bunge

A. verus Olivier

 

Hamadan

A. aduncus Willd.

A. andalanicus Boiss. & Hausskn.

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. apricus Bunge

A. aspadanus Bunge

A. assadabadensis Maassoumi

A. avicennicus Parsa

A. belgheisicus Maassoumi

A. botryophorus Maassoumi & Podl.

A. brachycalyx Fischer

A. brachyodontus Boiss.

A. camptoceras Bunge

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. caryolobus Bunge

A. caspicus Bieb.

A. cemerinus G.Beck

A. chrysostachys Boiss.

A. clivicolA. Podlech & Maassoumi

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. crenatus Schultes

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. cyclophyllon G.Beck

A. daghdaghabadensis Maassoumi

A. delutulus Maassoumi

A. dictyolobus Bunge

A. ebenoides ssp. ebenoides emend. Tietz & Zarre

A. echinops Boiss.

A. effusus Bunge

A. elwendicus Bornm.

A. eriopodus Boiss.

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. floccosus Boiss.

A. fragrans Willd.

A. gamasiabensis Maassoumi  Zar & Pod

A. glaucops Bornm.

A. glaucopsoides Bornm.

A. globiflorus Boiss.

A. glochideus Boriss.

A. glumaceus Boiss.

A. gossypinus Fischer

A. guttatus Banks & Soland

A. gypsaceus G.Beck

A. hamadanus Boiss.

A. hendelanicus Maassoumi

A. heterophyllus Podlech

A. holopsilus Bunge

A. hymenocalyx Boiss.

A. inquilinus Maassoumi

A. iranicus Bunge

A. kirrindicus Boiss.

A. lambinonii Podlech

A. lateritius Boiss. & Hausskn.

A. leucophanus Bornm.

A. longicuspis Bunge

A. longistylus Bunge

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. macrourus Fischer & C.A.Meyer

A. megalotropis Bunge

A. melanostictus Freyn

A. memnonius Maassoumi & Podl.

A. mesopotamicus Boiss.

A. michauxianus Boiss.

A. micrancistrus Boiss.& Hausskn.

A. microcephalus Willd.

A. multijugus DC.

A. myriacanthus Boiss.

A. nahavandicus Maassoumi

A. neo-mozaffarianii Maassoumi

A. nervistipulus Boiss.

A. oleaefolius DC.

A. ovinus Boiss.

A. oxyglottis Bieb.

A. paralipomenus Bunge

A. paralurges Bunge

A. patrius Maassoumi

A. paucifoliolatus Podlech

A. pentanthus Boiss.

A. persicus (DC.)Fischer & Mayer

A. podocarpus C.A.Meyer

A. pseudorobustus Podlech & Maassoumi

A. pycnocladus Boiss.

A. raswendicus Hausskn. & Brornm.

A. remotiflorus ssp. melanogrammA. (Boiss.)Tietz & Zarr

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. riouxii Rech.f.

A. rubrostriatus Bunge

A. saetiger Becht

A. schmalhausenii Bunge

A. shahbazanicus Podlech

A. shahinii Podlech & Maassoumi

A. shahsavarii Maassoumi & Podlech

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. stenostegius Boiss.

A. straussii Bornm.

A. submitis ssp. submitis emend. Tietz & Zarre

A. subsecundus    (Laguropsis) Boiss.

A. supervisus Sheld.

A. tabrizianus Fischer

A. tawilicus Townsend

A. trachyacanthos Fischer

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. urmiensis Bunge

A. vanillae Boiss.

A. vegetus Bunge

A. verus Olivier

A. weirianus Aitch & Baker

 

Ilam

 1. abnormalis Rech. f.
  1. adulterianus Podlech
  2. aduncus Bunge
  3. brachycalyx Fischer
  4. caryolobus
  5. compactus
  6. crispocarpus Nab
  7. curvirostris
  8. ecbatanus Parsa
  9. fasciculifolius Bunge
  10. ferruminatus Maassoumi
  11. flexilipes Bornm
  12. hamosus L
  13. iranicus Bunge
  14. kentrophyllus Podlech
  15. kirrindicus Bunge
  16. meridionalis Bunge
  17. microcephalus ssp. Pycnocladus
  18. myriacanthus
  19. neo-mozaffarianii Maassoumi
  20. piptocephalus
  21. podocarpus
  22. podosphaerus
  23. rhodosemius
  24. saetiger Podlech
  25. sanandajianus Tietz
  26. sevangensis
  27. sieberi
  28. siliquosus
  29. stepporum Podlech
  30. sumarensis Maassoumi
  31. asterias
  32. trifoliolatus Boiss
  33. verus Oliv.

A. glumaceus Bunge

A. gossypinus 

   A. heinzianus  Maassoumi & Mozaffarian

A. ibicinus

A. insularis Maassoumi & Podlech

   A. zarreianus Ranjbar

Lorestan

A. allectus Maassoumi

A. aspadanus Bunge

A. aucheri Boiss.

A. aznaicus Podlech & Maassoumi

A. babakhanloui Maassoumi & Podl.

A. bodeanus Fischer

A. camptoceras Bunge

A. caspicus Bieb.

A. cephalanthus DC.

A. cesarensis Sirj. & Bornm

A. chrysostachys Boiss.

A. chrysotrichus Boiss.

A. compactus Lam.

A. coronillA. ssp. coronillA. emend. Gazer

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. cyclophyllon G.Beck

A. darlingtonii Podlech

A. ecbatanus Bunge

A. elwendicus Bornm.

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. eschkerensis var. burudschirdicus Boiss. & Hausskn.

A. fragiferus Bunge

A. galbineus Maassoumi

A. gossypinus Fischer

A. griseus Boiss.

A. holopsilus Bunge

A. horridus Boiss.

A. hymenocalyx Boiss.

A. iranicus Bunge

A. kermanschahensis Bornm.

A. kirrindicus Boiss.

A. kordloricus Zarre

A. leucophanus Bornm.

A. longirostratus Pau

A. lurorum Bornm.

A. maassoumii Podlech

A. melanostictus Freyn

A. microphysA. Boiss.

A. multijugus DC.

A. murinus ssp. murinus emend Tietz & Zarre

A. myriacanthus Boiss.

A. oleaefolius DC.

A. ovigerus Boiss.

A. ovinus Boiss.

A. pichleri G.Beck

A. piptocephalus Boiss.

A. pseudolateritius Maassoumi & Zarre

A. pseudopulchellus Maassoumi

A. rhabdophorus Bornm.

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. shuturankuhensis Podlech

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sirjaevii Maassoumi & Zarrer

A. sphaeranthus Boiss.

A. straussii Bornm.

A. talimansurensis Sirj. & Rech. f.

A. trachyacanthos Fischer

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. trifoliolatus Boiss.

A. verus Olivier

A. xiphidiopsis Bornm.

A. zalianicus Maassoumi

.A. zerdanus Boiss

 

Esfahan

A. abditus Podlech

A. albispinus Sirj. & Bornm.

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. anserinaefolius Boiss.

A. apricus Bunge

A. ardahalicus Parsa

A. arpilobus ssp. arpilobus emend. Podlech

A. arpilobus ssp. hauarensis (Boiss.)Podl.

A. aspadanus Bunge

A. asterias Hohen.

A. baba-alliar ssp. baba_alliar emend. Tietz

A. babakhanloui Maassoumi & Podl.

A. bakaliensis Bunge

A. belangeri (Kuntz)Podl.

A. biarjmandicus Podlech & Zarre

A. biovulatus Bunge

A. brachycalyx Fischer

A. brachyodontus Boiss.

A. brevitomentosus Podlech

A. callistachys ssp. callistachys emend. Tietz

A. camptoceras Bunge

A. campylanthus Boiss.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. caryolobus Bunge

A. catacamptus Bunge

A. cephalanthus DC.

A. chaetopodus Bunge

A. chrysotrichus Boiss.

A. cicer L.  (cv.)

A. commixtus Bunge

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. coronillA. ssp. coronillA. emend. Gazer

A. curviflorus Boiss.

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. cyclophyllon G.Beck

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. dactylocarpus ssp. dactylocarpus emend. Ott

A. daenensis Boiss.

A. darlingtonii Podlech

A. distans Fischer

A. ebenoides ssp. ebenoides emend. Tietz & Zarre

A. echinops Boiss.

A. effusus Bunge

A. elezgensis Maassoumi

A. eriopodus Boiss.

A. eriostomus Bornm.

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. erythrolepis Boiss.

A. expectatus Maassoumi

A. facetus Maassoumi & Podl.

A. fischeri Fischer illeg.

A. fragiferus Bunge

A. gagnieuigagnieuae Maassoumi & Podl.

A. ghashghaicus Zarre & Tietz

A. ghoortapacensis Maassoumi

A. glaucacanthos Fischer

A. glumaceus Boiss.

A. gossypinus Fischer

A. griseus Boiss.

A. hamosus L.

A. heterophyllus Podlech

A. hirtus Bunge

A. holopsilus Bunge

A. inclinatus Maassoumi

A. indistinctus Podl. & Maassoumi

A. inexpectatus Maassoumi & Podl.

A. iranicus Bunge

A. ischredensis Bunge

A. jamzadae Maassoumi

A. johannis Boiss.

A. kahiricus DC.

A. kerkukiensis Bornm.

A. kirrindicus Boiss.

A. kohrudicus Bunge

A. lepidus Podl.

A. longirostratus Pau

A. longistylus Bunge

A. lycioides Boiss.

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. megalotropis Bunge

A. melanocalyx Boiss.

A. microcephalus Willd.

A. microphysA. Boiss.

A. mucronifolius Boiss.

A. multijugus DC.

A. murinus ssp. murinus emend Tietz & Zarre

A. myriacanthus Boiss.

A. oleaefolius DC.

A. ovinus Boiss.

A. ovoideus Sirj. & Rech. f.

A. oxyglottis Bieb.

A. paucifoliolatus Podlech

A. pentanthus Boiss.

A. phlomoides Boiss.

A. piptocephalus Boiss.

A. plebejus Boiss.

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. procerus Boiss.& hausskn.

A. protectus Maassoumi

A. pseudoibicinus ssp. kowlikoshensis Maassoumi & Podl.

A. pseudolateritius Maassoumi & Zarre

A. pseudozagrosicus Maassoumi & Podl.

A. ptychophyllus Boiss.

A. pycnocephalus Fischer

A. quinquefoliolatus Bunge

A. raswendicus Hausskn. & Brornm.

A. regestus Maassoumi

A. remotiflorus ssp. melanogrammA. (Boiss.)Tietz & Zarr

A. remotiflorus ssp. remotiflorus emend. Tietz & Zarre

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. ruscifolius Boiss.

A. saccatus Boiss.

A. schimperi Boiss.

A. sclerocladus Bunge

A. semiromensis Podlech & Maassoumi

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sojakii Podlech

A. spachianiformis Podlech & Maassoumi

A. spachianus Boiss. & Buhse

A. supervisus Sheld.

A. susianus ssp. susianus emend Tietz

A. teheranicus Boiss. & Hohen.

A. trachyacanthos Fischer

A. tribuloides Delile

A. vanillae Boiss.

A. vegetus Bunge

A. vernaculatus Podlech

A. verus Olivier

.A. zerdanus Boiss

 

Yazd

A. abditus Podlech

A. anserinaefolius Boiss.

A. argyroides G.Beck

A. calliphysA.  ssp. calliphysA. Bunge

A. callistachys ssp. callistachys emend. Tietz

A. cephalanthus DC.

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. fischeri Fischer illeg.

A. gazestanus Maassoumi

A. glaucacanthos Fischer

A. griseus Boiss.

A. heterodoxus Bunge

A. impexus Podlech

A. ischredensis Bunge

A. jesdianus Boiss. & Buhse

A. kahiricus DC.

A. ledinghamii Barneby

A. longistylus Bunge

A. lycioides Boiss.

A. mehrizianus Podlech & Maassoumi

A. melanocalyx Boiss.

A. mercklinii  ssp. mercklinii Boiss. & Buhse

A. mucronifolius Boiss.

A. multijugus DC.

A. myriacanthus Boiss.

A. neo-sytinii Ranjbar & Karimi

A. nowroozii Podlech & Zarre

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. ovinus Boiss.

A. pellitus Bunge

A. pseudobrachystachys Sirj. & Rech. f.

A. pseudoshebarensis Podlech

A. spachianus Boiss. & Buhse

.A. tenuiscapus Freyn & Bornm

 

Kerman

A. angustistipulatus Podlech

A. anserinaefolius Boiss.

A. arpilobus ssp. hauarensis (Boiss.)Podl.

A. biovulatus Bunge

A. caespititius Podlech

A. calliphysA.  ssp. angustifolius (Bunge)Tietz

A. calliphysA.  ssp. calliphysA. Bunge

A. campylanthus Boiss.

A. carmanicus Bornm.

A. cephalanthus DC.

A. confertiformis Sirj. & Rech. f.

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. daenensis Boiss.

A. dieterlei Podlech

A. dschuparensis Freyn & Bornm.

A. eburneus Bornm. & Gauba

A. farsicus Sirj. & Rech. f.

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. fasciculifolius ssp. fasciculifolius emend. Tietz

A. flexus Fischer

A. fragiferus Bunge

A. heterodoxus Bunge

A. hezarensis Zarre

A. huthianus Freyn & Bornm.

A. imbecillus Maassoumi & Podl.

A. kahiricus DC.

A. khanookensis not described Maassoumi

A. lalesarensis Bornm.

A. laristanicus Bornm. & Gauba

A. ledinghamii Barneby

A. lycioides Boiss.

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. meimandianus Maassoumi & Vakili

A. mercklinii  ssp. mercklinii Boiss. & Buhse

A. meridionalis Bunge

A. microphysA. Boiss.

A. mucronifolius Boiss.

A. myriacanthus Boiss.

A. ovoideus Sirj. & Rech. f.

A. persepolitanus Boiss.

A. porphyrophysA. Bornm. & Gauba

A. pseudojohannis Maassoumi & Podl.

A. pseudoshebarensis Podlech

A. remotiflorus ssp. remotiflorus emend. Tietz & Zarre

A. reuterianus Boiss.

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. rufescens Freyn

A. sarzehensis Ranjbar

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. sojakii Podlech

A. spachianiformis Podlech & Maassoumi

A. spachianus Boiss. & Buhse

A. sparsus Del. ex Decne.

A. tarumensis Sirj. & Rech. f.

A. tenuiscapus Freyn & Bornm.

A. tribuloides Delile

Chaharmahal

A. ahmad-parsai Maassoumi

A. albispinus Sirj. & Bornm.

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. argyroides G.Beck

A. aspadanus Bunge

A. baba-alliar ssp. baba_alliar emend. Tietz

A. babakhanloui Maassoumi & Podl.

A. brachycalyx Fischer

A. caliginous Maassoumi

A. camptoceras Bunge

A. campylanthus Boiss.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. cephalanthus DC.

A. chahartaghensis Maassoumi & Podl.

A. chartostegius Boiss.

A. chrysotrichus Boiss.

A. compactus Lam.

A. crenatus Schultes

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. cyclophyllon G.Beck

A. daenensis Boiss.

A. darlingtonii Podlech

A. dopolanicus Podlech

A. ebenoides ssp. ebenoides emend. Tietz & Zarre

A. effusus Bunge

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. fragiferus Bunge

A. gagnieuigagnieuae Maassoumi & Podl.

A. ghanbarianii Maassoumi  Pdel & Za

A. ghashghaicus Zarre & Tietz

A. globiflorus Boiss.

A. glumaceus Boiss.

A. gossypinus Fischer

A. griseus Boiss.

A. heterophyllus Podlech

A. holopsilus Bunge

A. horridus Boiss.

A. ibicinus Boiss. & Hausskn.

A. impexus Podlech

A. iranicus Bunge

A. iranshahrii Maassoumi & Podl.

A. ischredensis Bunge

A. kirrindicus Boiss.

A. koelzii Barneby

A. longirostratus Pau

A. maassoumii Podlech

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. melanodon Boiss.

A. microcephalus Willd.

A. microphysA. Boiss.

A. montis-bakhtiari Maassoumi

A. murinus ssp. murinus emend Tietz & Zarre

A. myriacanthus Boiss.

A. nervosus  Maass Podlech & zarre Maassoumi  Pdel & Za

A. oleaefolius DC.

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. ovinus Boiss.

A. parrisii Podlech

A. paucifoliolatus Podlech

A. penetratus Maassoumi

A. persepolitanus Boiss.

A. piptocephalus Boiss.

A. plebejus Boiss.

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. pseudoibicinus ssp. pseudoibicinus emend.Maass. & Podl.

A. pseudolateritius Maassoumi & Zarre

A. pseudozagrosicus Maassoumi & Podl.

A. ptychophyllus Boiss.

A. regestus Maassoumi

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sojakii Podlech

A. sphaeranthus Boiss.

A. susianus ssp. susianus emend Tietz

A. talimansurensis Sirj. & Rech. f.

A. trachyacanthos Fischer

A. tribuloides Delile

A. verus Olivier

.A. zerdanus Boiss

 

Kuhguiloyeh-Boir Ahmad

A. angustistipulatus Podlech

A. asterias Hohen.

A. baba-alliar ssp. baba_alliar emend. Tietz

A. brachycalyx Fischer

A. chalaranthus Boiss.

A. compactus Lam.

A. cyclophyllon G.Beck

A. daenensis Boiss.

A. erinifolius Pau

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. filifoliolatus Maassoumi

A. globiflorus Boiss.

A. griseus Boiss.

A. hamosus L.

A. horridus Boiss.

A. inexpectatus Maassoumi & Podl.

A. ischredensis Bunge

A. johannis Boiss.

A. kentrophyllus Podlech

A. kirrindicus Boiss.

A. maassoumii Podlech

A. managettae Sirj. & Rech. f.

A. melanodon Boiss.

A. meridionalis Bunge

A. murinus ssp. murinus emend Tietz & Zarre

A. myriacanthus Boiss.

A. ovinus Boiss.

A. piptocephalus Boiss.

A. platyfoliolatus Maassoumi

A. plebejus Boiss.

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. ptychophyllus Boiss.

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. scaphiformis Podlech

A. sisakhtianus Podlech & Maassoumi

A. spachianus Boiss. & Buhse

A. sphaeranthus Boiss.

A. susianus ssp. susianus emend Tietz

A. talimansurensis Sirj. & Rech. f.

A. zarreianus Ranjbar

.A. zerdanus Boiss

 

Semnan

A. ochrochlorus Boiss. & Hohen.

A. aureus Willd.

A. schahrudensis Bunge

A. biarjmandicus Podlech & Zarre

A. erwini-gaubae Sirj. & Rech . f.

A. kavirensis Freitag

A. podoloboides Maassoumi

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. sympileicalicinus Maassoumi

A. arpilobus ssp. arpilobus emend. Podlech

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. khoshjailensis Sirj. & Rech. f.

A. megalocystis Bunge

A. rubrolineatus Sirj. & Rech. f.

A. pseudoorthocarpoides Maass. & Ranjbar

A. bashmensis Maassoumi

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. citrinus ssp. citrinus emend. Podlech

A. flexus Fischer

A. gompholobium  Benth. ex Bunge

A. hermannii Freitag & Podlech

A. pellitus Bunge

A. perdurans Podlech

A. pseudobrachystachys Sirj. & Rech. f.

A. touranicus Freitag & Podlech

A. vereskensis Maassoumi & Podl.

A. memoriosus PakrA. Nasseh & Maass

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. masanderanus Bunge

A. argyroides G.Beck

A. jurazkanus (Freyn & Sint)Podl.

A. moussavii Maass. Ghareman &Gha

A. ruscifolius Boiss.

A. sumbari Popov

A. chiwensis Bunge

A. kahiricus DC.

A. alamliensis Rech.f.

A. catacamptus Bunge

A. nubicolA. Podlech

A. lineatus Lam.

A. bakaliensis Bunge

A. alyssopsis Maassoumi

A. repentinus Podlech & Ekici

A. capax Maassoumi

A. leptinticus Maassoumi

A. atricapillis Bornm.

A. hamaetanoides  ined Maassoumi

A. nezva- montis Podlech

A. confusus Bunge

A. fridae Rech.f.

A. guldenstaedtiae Bunge

A. jolderensis Fedtsch.

A. olangensis Maassoumi

A. subalpinus Boiss. & Buhse

A. mucronifolius Boiss.

A. beckii Bornm.

A. griseus Boiss.

A. iranicus Bunge

A. rawlinsianus Aitch. & Baker

A. suluklensis Freyn & Sint.

A. migpo Kamelin

A. lilacinus Boiss.

A. parvarensis Podlech & Sytin

A. subbrevidens Maassoumi

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. oxyglottis Bieb.

A. plagiophacos Maassoumi & Podlech

A. denudatus Steven

A. floccosus Boiss.

A. rahensis Sirj. & Rech. f.

A. verus Olivier

A. bombycinus Boiss.

A. glaucacanthos Fischer

A. semnanensis Bornm. & Rech.f.

A. coronillA. ssp. semnanensis Gazer & Podl.

A. persepolitanus Boiss.

A. tribuloides Delile

A. badelehensis Maassoumi

A. shebarensis Podlech

A. magistratus Maass. Ghah.& Mozaf.

A. odoratus Lam.

 

Markazi

A. horridus Boiss.

A. kirrindicus Boiss.

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. crenatus Schultes

A. murinus  ssp. bornmulleri Tietz & Zarre

A. raswendicus Hausskn. & Brornm.

A. caspicus Bieb.

A. campylanthus Boiss.

A. allectus Maassoumi

A. impexus Podlech

A. lambinonii Podlech

A. leonardii Maassoumi

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. multijugus DC.

A. vanillae Boiss.

A. aucheri Boiss.

A. melanocalyx Boiss.

A. ruscifolius Boiss.

A. eriostomus Bornm.

A. bakaliensis Bunge

A. chrysostachys Boiss.

A. glumaceus Boiss.

A. melanostictus Freyn

A. straussii Bornm.

A. bordschensis Bornm.

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. cyclophyllon G.Beck

A. elezgensis Maassoumi

A. gudrunensis Boiss.

A. monozyx Bornm.

A. nalbandanicus Podlech

A. paucifoliolatus Podlech

A. shahbazanicus Podlech

A. subalpinus Boiss. & Buhse

A. subsecundus    (Laguropsis) Boiss.

A. supervisus Sheld.

A. mucronifolius Boiss.

A. oleaefolius DC.

A. ashtianensis Podlech & Maassoumi

A. belgheisicus Maassoumi

A. chrysotrichus Boiss.

A. comosus Bunge

A. daghdaghabadensis Maassoumi

A. eriopodus Boiss.

A. iranicus Bunge

A. jacobsii Podlech

A. macrourus Fischer & C.A.Meyer

A. markazicus Podlech & Maassoumi

A. callistachys ssp. callistachys emend. Tietz

A. cemerinus G.Beck

A. cephalanthus DC.

A. microphysA. Boiss.

A. effusus Bunge

A. brachyodontus Boiss.

A. cesarensis Sirj. & Bornm

A. floccosus Boiss.

A. gossypinus Fischer

A. verus Olivier

A. zalianicus Maassoumi

A. pycnocephalus Fischer

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. trachyacanthos Fischer

A. sphaeranthus Boiss.

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

 

Tehran

A. ochrochlorus Boiss. & Hohen.

A. titziae Ghahreman & Zarre

A. aureus Willd.

A. echinops Boiss.

A. jessenii Bunge

A. kirrindicus Boiss.

A. latianicus Maassoumi & Ranjbar

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. speciosus Boiss. & Hohen.

A. erwini-gaubae Sirj. & Rech . f.

A. oligophyllus Boiss.

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. commixtus Bunge

A. arpilobus ssp. arpilobus emend. Podlech

A. arpilobus ssp. hauarensis (Boiss.)Podl.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. crenatus Schultes

A. laricus Boiss. & Hohen.

A. remotiflorus ssp. melanogrammA. (Boiss.)Tietz & Zarr

A. submitis ssp. submitis emend. Tietz & Zarre

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. caspicus Bieb.

A. hamosus L.

A. campylanthus Boiss.

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. basilicus Podl. & Maassoumi

A. chrysanthus Boiss. & Hohen.

A. citrinus ssp. citrinus emend. Podlech

A. firuzkuhensis Podlech

A. gompholobium  Benth. ex Bunge

A. indistinctus Podl. & Maassoumi

A. ischredensis Bunge

A. kaswinensis Bornm.

A. macropelmatus ssp. macropelmatus emend. Podlech

A. modestus Boiss. & Hohen.

A. monanthemus Boiss.

A. pellitus Bunge

A. pinetorum ssp. pinetorum emend. Podlech

A. remotijugus Boiss. & Hohen.

A. urbanus Podl. & Maassoumi

A. urmiensis Bunge

A. dactylocarpus ssp. dactylocarpus emend. Ott

A. vanillae Boiss.

A. weirianus Aitch & Baker

A. boeticus L.

A. dipeltA. Bunge

A. argyroides G.Beck

A. sitiens Bunge

A. kahiricus DC.

A. anacamptus Bunge

A. catacamptus Bunge

A. lineatus Lam.

A. guttatus Banks & Soland

A. bakaliensis Bunge

A. alyssoides Lam.

A. repentinus Podlech & Ekici

A. bounophilus Boiss. & Hohen.

A. brunsianus Bornm.

A. capax Maassoumi

A. chrysostachys Boiss.

A. kohrudicus Bunge

A. leptinticus Maassoumi

A. nervistipulus Boiss.

A. rubriflorus Bunge

A. sciureus Boiss. & Hohen.

A. straussii Bornm.

A. rimarum Bornm.

A. askius Bunge

A. confusus Bunge

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. demavendicus Boiss. & Buhse

A. humandensis Maassoumi & Podlech

A. kuhidashtehensis Podlech

A. nalbandanicus Podlech

A. platysematus Bunge

A. pseudocyclophyllus Rech.f.

A. subglaberrimus Podlech & Maassoumi

A. subsecundus    (Laguropsis) Boiss.

A. supervisus Sheld.

A. mucronifolius Boiss.

A. comosus Bunge

A. eriopodus Boiss.

A. indomitus Maassoumi

A. iranicus Bunge

A. patrius Maassoumi

A. podocarpus C.A.Meyer

A. senilis Bornm.

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. typhaeformis Maassoumi

A. demavendicolus ssp. demavendicolus emend Tietz

A. ptychophyllus Boiss.

A. jodotropis Boiss. & Hohen.

A. macrosemium Boiss. & Hohen.

A. effusus Bunge

A. lilacinus Boiss.

A. parvarensis Podlech & Sytin

A. teheranicus Boiss. & Hohen.

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. brachyodontus Boiss.

A. jodostachys Boiss. & Buhse

A. oxyglottis Bieb.

A. schmalhausenii Bunge

A. denudatus Steven

A. floccosus Boiss.

A. gossypinus Fischer

A. mesoleios Boiss.

A. microcephalus Willd.

A. myriacanthus Boiss.

A. pichleri G.Beck

A. verus Olivier

A. bombycinus Boiss.

A. glaucacanthos Fischer

A. compactus Lam.

A. eriosphaerus Boiss.

A. globiflorus Boiss.

A. paralipomenus Bunge

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. stenolepis Fischer

A. trachyacanthos Fischer

A. coronillA. ssp. coronillA. emend. Gazer

A. coronillA. ssp. semnanensis Gazer & Podl.

A. kerkukiensis Bornm.

A. tribuloides Delile

A. capito Boiss.

A. fragrans Willd.

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. barnassari Grossh.

A. poliotrichus Bornm.

A. magistratus Maass. Ghah.& Mozaf.

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. odoratus Lam.

 

Ghazvin

A. kirrindicus Boiss.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. submitis ssp. submitis emend. Tietz & Zarre

A. caraganA. Fischer & C.A.Meyer

A. absentivus Maassoumi

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. evanensis Maassoumi & Podl.

A. modestus Boiss. & Hohen.

A. pinetorum ssp. alamutensis Maassoumi & Podl.

A. remotijugus Boiss. & Hohen.

A. dactylocarpus ssp. dactylocarpus emend. Ott

A. vanillae Boiss.

A. argyroides G.Beck

A. altiuscaulus Maass. & Ghahremani

A. capax Maassoumi

A. chrysostachys Boiss.

A. kohrudicus Bunge

A. paralurges Bunge

A. rubriflorus Bunge

A. rubrostriatus Bunge

A. sciureus Boiss. & Hohen.

A. straussii Bornm.

A. tabrizianus Fischer

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. demavendicus Boiss. & Buhse

A. subsecundus    (Laguropsis) Boiss.

A. alamouticus Maassoumi

A. idoneus Maassoumi & Podl.

A. senilis Bornm.

A. vessalae Maassoumi & Podl.

A. callistachys ssp. porphyrobaphis (Fischer)Tietz

A. jodotropis Boiss. & Hohen.

A. vegetus Bunge

A. brachyodontus Boiss.

A. glochideus Boriss.

A. jodostachys Boiss. & Buhse

A. oxyglottis Bieb.

A. gossypinus Fischer

A. gummifer Labill.

A. longistylus Bunge

A. membranostipulus Maassoumi

A. microcephalus Willd.

A. glaucacanthos Fischer

A. compactus Lam.

A. eriosphaerus Boiss.

A. globiflorus Boiss.

A. stenolepis Fischer

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

 

Khorassan

A. cystosus Zarre & Podlech

A. lycioides Boiss.

A. cerasocrenus Bunge

A. leiosemius (Lipsky)Popov

A. alopecias Pallas

A. neo-assadianus  close to A. kendewane Ranjbar

A. neo-maassoumianus Ranjbar & Podlech

A. schahrudensis Bunge

A. turbinatus Bunge

A. akhundzahedensis podlech & Zarre

A. bazarganii Podlech & Zarre

A. biarjmandicus Podlech & Zarre

A. erwini-gaubae Sirj. & Rech . f.

A. joharchii Ghahremani

A. macrobotrys Bunge

A. nigricans Barneby

A. oligophyllus Boiss.

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. pseudonigrescens Maassoumi

A. sangonensis Sirj. & Rech . f.

A. semiglabricarpus Maassoumi

A. commixtus Bunge

A. stalinskyi Sirjaev

A. arpilobus ssp. arpilobus emend. Podlech

A. arpilobus ssp. hauarensis (Boiss.)Podl.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. eremophilus ssp. eremophilus emend. Podlech

A. crassispinus Bunge

A. fuhsii Freyn & Sint.

A. keratensis Bunge

A. khoshjailensis Sirj. & Rech. f.

A. lumsdenianus Aitch. & Baker

A. raddei Basilevsk.

A. basineri Trautv.

A. orthocarpoides Sirj. & Rech. f.

A. orthocarpus Boiss.

A. retamocarpus Boiss.

A. sieversianus Pallas

A. bojnurdensis Podlech

A. minutulus Maassoumi

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. aspreticolA. Podlech

A. assadii Maassoumi & Podl.

A. auganus Bunge

A. callainus Podlech

A. cartilagineus ssp. cartilagineus emend. Podlech

A. citrinus ssp. barrowianus (Aitch. & Baker)Podl

A. citrinus ssp. citrinus emend. Podlech

A. citrinus ssp. khorasanicus Podl.

A. controversus Maassoumi & Podl.

A. curvipes Trautv.

A. denticulatus Podlech

A. erubescens Podlech

A. esferayenicus Podl. & Maassoumi

A. flexus Fischer

A. gaudanensis Fedtsch.

A. gifanicus Maassoumi & Podl.

A. gompholobium  Benth. ex Bunge

A. hermannii Freitag & Podlech

A. indurescens Gontsch.

A. jarmolenkoi Gontsch.

A. kashafensis Podl.

A. kashmarensis Maassoumi & Podl.

A. kjurendaghi Nikitin

A. kopetdaghi var. orientikopetdaghensis Nikitin

A. macropelmatus ssp. pseudobuchtormensi (Sirj. & Rech.f.)Pod

A. nephtonensis Freyn

A. orbiculatus Ledeb.

A. pellitus Bunge

A. pseudobrachystachys Sirj. & Rech. f.

A. pseudoindurascens Sirj. & Rech. f.

A. pseudokurrumensis Sirj. & Rech. f.

A. renzianus Podlech

A. reticulato-vensosus Maassoumi & Podl.

A. schmidii Podlech

A. subrosulariformis Sirj. & Rech. f.

A. touranicus Freitag & Podlech

A. zangooianus Maassoumi et al

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. neyshaburensis Podlech

A. pseudorrhacodes Gontsch.

A. zoshkensis F. Ghahremani

A. dipeltA. Bunge

A. argyroides G.Beck

A. jurazkanus (Freyn & Sint)Podl.

A. nigrolineatus Sirj. & Rech. f.

A. sumbari Popov

A. chiwensis Bunge

A. jarmalii Podl.

A. kahiricus DC.

A. litwinowii Lipsky

A. maximowiczii Trautv.

A. rassulovae Podl.

A. acantherioceras Rech.f. & Koie

A. catacamptus Bunge

A. djenarensis Sirj. & Rech. f.

A. karadjensis Podlech

A. khongensis Maassoumi

A. sympileicarpus Rech.f.

A. tuyehensis Ghahreman  Mass. & G

A. versipilus Rech.f. & Koie

A. campylotrichus Bunge

A. bakaliensis Bunge

A. oncotrichus Bunge

A. alyssoides Lam.

A. austrokhorassanicus Podlech

A. chrysostachys Boiss.

A. ackerbergensis Freyn

A. cottonianus Aitch. & Baker

A. culminatus Maassoumi

A. gulul-saranii Podlech

A. jolderensis Fedtsch.

A. kalatensis Maassoumi

A. mercklinii  ssp. mercklinii Boiss. & Buhse

A. subalpinus Boiss. & Buhse

A. submaculatus Boriss.

A. velatus Trautv.

A. bajgiranensis Podlech

A. rawlinsianus Aitch. & Baker

A. rivashensis Maassoumi

A. suluklensis Freyn & Sint.

A. migpo Kamelin

A. brevidens Freyn & Sint.

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. biserrulA. Bunge

A. oxyglottis Bieb.

A. schmalhausenii Bunge

A. vicarius Lipsky

A. edmondsonii Podlech

A. echidnA. Bunge

A. hypsogeton Bunge

A. meschedensis Bunge

A. turkmenorum (Boriss.)Boriss.

A. verus Olivier

A. camptoceras Bunge

A. anisacanthus ssp. schurabicus (Bunge)Tietz

A. asterias Hohen.

A. biovulatus Bunge

A. cornubovis Lipsky

A. coronillA. ssp. coronillA. emend. Gazer

A. coronillA. ssp. semnanensis Gazer & Podl.

A. filicaulis Kar. & Kir.

A. persepolitanus Boiss.

A. tribuloides Delile

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. durandianus Aitch. & Baker

A. testiculatus Pallas

 

Khuzestan

A. meridionalis Bunge

A. stepporum Podl.

A. annularis Forsskal

A. arpilobus ssp. arpilobus emend. Podlech

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. crenatus Schultes

A. hamosus L.

A. behbahanensis Podlech

A. brachystachys DC.

A. caprinus ssp. caprinus emend. Podlech

A. gypsocolA. Maassoumi

A. ensifer Nabelek

A. kentrophyllus Podlech

A. ovoideus Sirj. & Rech. f.

A. talimansurensis Sirj. & Rech. f.

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. gossypinus var. phyllostachys Boiss.

A. camptoceras Bunge

A. baba-alliar ssp. baba_alliar emend. Tietz

A. baba-alliar ssp. nudicarpus (Sirj. & Rech.f.)Tie

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. spinosus (Forsskal)Muschler

A. asterias Hohen.

A. tribuloides Delile

 

Bushehr

A. meridionalis Bunge

A. biabanensis Sirj. & Rech. f.

A. annularis Forsskal

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. crenatus Schultes

A. hamosus L.

A. fruticosus Forsskal

A. vanillae Boiss.

A. boeticus L.

A. duplostrigosus Post & Beauverd

A. curviflorus Boiss.

A. talimansurensis Sirj. & Rech. f.

A. baba-alliar ssp. baba_alliar emend. Tietz

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. asterias Hohen.

A. tribuloides Delile

 

Hormozgan

A. meridionalis Bunge

A. biabanensis Sirj. & Rech. f.

A. brevicalycinus Maassoumi

A. tarumensis Sirj. & Rech. f.

A. tenuiramosus Podlech & Zarre

A. commixtus Bunge

A. arpilobus ssp. hauarensis (Boiss.)Podl.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. crenatus Schultes

A. eremophilus ssp. eremophilus emend. Podlech

A. eremophilus ssp. makranicus Podlech

A. hamosus L.

A. brevirachis Tietz & Zarre

A. gaubae Bornm.

A. khaneradarensis Sirj. & Rech. f.

A. sieberi DC.

A. eburneus Bornm. & Gauba

A. kahiricus DC.

A. bakaliensis Bunge

A. curviflorus Boiss.

A. ovoideus Sirj. & Rech. f.

A. anserinaefolius Boiss.

A. hajiabadensis Podlech & Maassoumi

A. laristanicus Bornm. & Gauba

A. spachianus Boiss. & Buhse

A. cephalanthus DC.

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. oxyglottis Bieb.

A. calliphysA.  ssp. angustifolius (Bunge)Tietz

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. fasciculifolius ssp. fasciculifolius emend. Tietz

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. asterias Hohen.

A. schimperi Boiss.

A. tribuloides Delile

 

Fars

A. horridus Boiss.

A. chartostegius Boiss.

A. meridionalis Bunge

A. phlomoides Boiss.

A. biabanensis Sirj. & Rech. f.

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. tarumensis Sirj. & Rech. f.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. eremophilus ssp. eremophilus emend. Podlech

A. coluteopsis Parsa

A. ghashghaicus Zarre & Tietz

A. murinus ssp. murinus emend Tietz & Zarre

A. remotiflorus ssp. nigrihirsutus Tietz & Zarre

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. confertiformis Sirj. & Rech. f.

A. daenensis Boiss.

A. hamosus L.

A. argyrostachys Boiss.

A. campylanthus Boiss.

A. chalaranthus Boiss.

A. filidentus Maassoumi & Zarre

A. susianus ssp. sericeus Tietz

A. susianus ssp. susianus emend Tietz

A. darlingtonii Podlech

A. eusarathron Kress-Deml & Podl.

A. ibicinus Boiss. & Hausskn.

A. iranshahrii Maassoumi & Podl.

A. johannis Boiss.

A. multijugus DC.

A. neo-podlechii Maassoumi

A. nurabadensis Maassoumi & Podl.

A. ovinus Boiss.

A. pseudoibicinus ssp. kowlikoshensis Maassoumi & Podl.

A. pseudoibicinus ssp. pseudoibicinus emend.Maass. & Podl.

A. pseudopellitus close A. rubrimargi nA. Podl.

A. rufescens Freyn

A. sojakii Podlech

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. khaneradarensis Sirj. & Rech. f.

A. vanillae Boiss.

A. huthianus Freyn & Bornm.

A. argyroides G.Beck

A. miraftabensis Maassoumi

A. pravitzii Podlech

A. ruscifolius Boiss.

A. saadatabadensis Podlech

A. abadehensis Maassoumi

A. bavanatensis Maassoumi

A. catacamptus Bunge

A. garmashubensis Maassoumi

A. subpentanthus Maassoumi

A. bakaliensis Bunge

A. cavus-simakanii Maassoumi et al.

A. nervistipulus Boiss.

A. longirostratus Pau

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. elezgensis Maassoumi

A. estahbanensis Maassoumi & Podlech

A. mercklinii ssp. farsicus Podlech

A. quinquefoliolatus Bunge

A. supervisus Sheld.

A. curviflorus Boiss.

A. fischeri Fischer illeg.

A. kentrophyllus Podlech

A. mucronifolius Boiss.

A. ovoideus Sirj. & Rech. f.

A. babakhanloui Maassoumi & Podl.

A. chrysotrichus Boiss.

A. expectatus Maassoumi

A. griseus Boiss.

A. laristanicus Bornm. & Gauba

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sivandicus Podlech & Maassoumi

A. callistachys ssp. callistachys emend. Tietz

A. callistachys ssp. porphyrobaphis (Fischer)Tietz

A. cephalanthus DC.

A. fragiferus Bunge

A. microphysA. Boiss.

A. pseudofragiferus Tietz

A. ptychophyllus Boiss.

A. rubiphysA. Maassoumi et al.

A. craccinopsis Maassoumi

A. effusus Bunge

A. myriacanthus Boiss.

A. camptoceras Bunge

A. baba-alliar ssp. baba_alliar emend. Tietz

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. fasciculifolius ssp. fasciculifolius emend. Tietz

A. andalanicus Boiss. & Hausskn.

A. globiflorus Boiss.

A. pseudolateritius Maassoumi & Zarre

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. biovulatus Bunge

A. tribuloides Delile

A. doshman-ziariensis Maassoumi & Podl.

A. eghlidenisis Maassoumi

A. ledinghamii Barneby

A. pseudoshebarensis Podlech

 

Baluchestan

A. jaskensis Maassoumi

A. sangonensis Sirj. & Rech . f.

A. tenuiramosus Podlech & Zarre

A. commixtus Bunge

A. arpilobus ssp. arpilobus emend. Podlech

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. crenatus Schultes

A. eremophilus ssp. eremophilus emend. Podlech

A. eremophilus ssp. makranicus Podlech

A. albispinus Sirj. & Bornm.

A. macropelmatus ssp. pseudobuchtormensi (Sirj. & Rech.f.)Pod

A. pseudobrachystachys Sirj. & Rech. f.

A. stocksii Benth. ex Bunge

A. bazmanicus Podl.

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. jesdianus Boiss. & Buhse

A. vanillae Boiss.

A. eburneus Bornm. & Gauba

A. kahiricus DC.

A. bakaliensis Bunge

A. mucronifolius Boiss.

A. ovoideus Sirj. & Rech. f.

A. anserinaefolius Boiss.

A. ghahremanii Maassoumi & Podl.

A. griseus Boiss.

A. laristanicus Bornm. & Gauba

A. termeanus Maassoumi & Podl.

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. myriacanthus Boiss.

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. porphyrophysA. Bornm. & Gauba

A. biovulatus Bunge

A. schimperi Boiss.

A. tribuloides Delile