حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

پراکندکی منطقه ای

پراکندکی منطقه ای{Regional Distribution}

 

 

پراكندگي‌ در ايران‌:

 

در كشور ايران‌ بر اساس‌ آخرين‌ نتايج‌ و محاسبات‌ بعمل‌ آمده‌, پراكنش‌ گون‌ها بطور ناموزون‌مي‌باشد.

 

بر پايه‌ مشاهدات‌ صحرائي‌ و نيز داده‌هاي‌ بانك‌ اطلاعاتي، پراكنش‌ گونه‌ها در دو سطح:

۱-پراكندگي‌ در مناطق‌ فيتوژئوگرافي؛

۲- پراكندگي‌ مناطق جغرافيايي  و استاني‌ مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد.

 

 

۱- پراكندگي‌ در مناطق‌ فيتوژئوگرافي‌:

 

دستيابي‌ به‌ اصول‌ كلي‌ پراكندگي‌ جغرافيائي‌ گون‌ها به‌ مثابه‌ خصوصيات‌ مورفولوژي‌ و فيلوژني‌بسيار پيچيده‌ و مبهم‌ مي‌باشد. براي‌ راهيابي‌ به‌ اصول‌ پراكنش‌ و متعاقب‌ آن‌ مطالعات‌ جغرافيائي‌گون‌هاي، بانك‌ اطلاعاتي‌ گون‌هاي‌ ايران‌ ايجاد گرديد. اين‌ بانك‌ مشتمل‌ بر 12000 ركوردمي‌باشد كه‌ در آن‌ كليه‌ مشخصات‌ تاكزونوميك‌ از قبيل‌ نام‌ بخش‌، نام‌ گونه‌، نام‌ زير گونه‌ يا واريته‌،نام‌ مؤلفين‌؛ اطلاعات‌ جغرافيائي‌ مانند نام‌ استان‌، محل‌ دقيق‌ جمع‌آوري‌، تاريخ‌ جمع‌آوري‌،ارتفاع‌ حداقل‌ و حداكثر، عرض‌ و طول‌ جغرافيائي‌؛ اطلاعات‌ جامعه‌شناسي‌ و اكولوژي‌ مانندسيماي‌ عمومي‌ رويش‌ در محل‌، گياهان‌ همراه‌، جنس‌ خاك‌، رويشگاه‌ و درج‌ گرديد. علاوه‌ برركوردهاي‌ وارد شده‌ در بانك‌ اطلاعاتي‌ گون‌، اطلاعات‌ فراوان‌ و نمونه‌اي‌ زيادي‌ با همكاري‌ كليه‌مراكز استانها در دسترس‌ بوده‌ است‌ كه‌ امكان‌ اين‌ تحقيق‌ را براي‌ نگارنده‌ فراهم‌ آورده‌ است‌. لازم‌به‌ ياد آوريست‌ كه‌ اطلاعات‌ اين‌ دسته‌ از نمونه‌ها در بانك‌ اطلاعاتي‌ ثبت‌ نبوده‌ است‌ و لذادسترسي‌ به‌ كليه‌ اطلاعات‌ فوق الذكر مسير نبوده‌ است‌ اما در بسيار از موارد بطور دقيق‌ موردارزيابي‌ قرار گرفته‌ است.

 

۱- در منطقه‌ هيركانين‌: در سواحل‌ دريا و حتي‌ در جلگه‌هاي‌ دور دست‌ هيچگونه‌ گون‌مشاهده‌ نشده‌ است‌، بنابراين‌ اين‌ منطقه‌ عاري‌ از حضور گون‌ مي‌باشد. اما در مناطق‌ كذر
(
Transition) و در استپ‌هاي‌ كوهستاني‌، گونه‌هاي‌ محدودي‌ چون A. lunatus،
A. glycyphyllos، A. glycyphylloides ، A. nurensis، A. vereskensis، A. aegobromus،
A. pinetorum
بصورت‌ گسيخته‌ و پراكنده‌ حضور دارند. بنابراين‌, بر پايه‌اين‌ يافته‌ها, مي‌توان‌ گون‌ها را در شمار گونه‌هاي‌ گزوروفيت‌ دانست‌ كه‌ باران‌ زياد و رطوبت‌فراوان‌ موجبات‌ گريز و فرار گونه‌ها را فراهم‌ خواهد آورد. البته‌ در ساير مناطق‌ در حاشيه‌ نهرهاي‌كوهستانها و يا در حاشيه‌ رودخانه‌ و بعضاً در اراضي‌ مانداني‌ گونه‌ A. odoratus حضور دارد, اما اين‌ گونه‌ به‌ هيچوجه‌ در شمال‌ كشور حضور نداشته‌ و انحصاراً در منطقه‌ ايراني‌ - توراني‌پراكنش‌ دارد.

 

۲- در منطقه‌ خليجي عماني‌: جمع‌آوريهاي‌ گسترده‌اي‌ هم‌ بتوسط‌ ديگر همكاران‌ صورت‌ گرفته‌است‌. گونه‌هاي‌ يكساله‌ بطور گسترده‌ در منطقه‌ خليجي عماني‌ پراكنش‌ دارند از 41 گونه‌ يكساله‌تعداد 19 گونه‌ در اين‌ منطقه‌ حضور دارند. البته‌ گونه‌هاي‌ موجود در كوه‌ گنو را بايستي‌ مستثني‌دانست‌ و جزء عناصر ايراني‌ توراني‌ به‌ حساب‌ آورد.

 

گونه‌هاي‌ چند ساله‌ بطور ناهمگن‌ در اين‌ منطقه‌ پراكنش‌ دارند كه‌ ذيلاً به‌ آنها اشاره‌ مي‌گردد.

 

الف‌: تعدادي‌ از گونه‌هاي‌ گون‌ مي‌باشند كه‌ در اين‌ منطقه‌ گاهاً ايجاد ريختار مشخصي‌ رامي‌نمايند كه‌ از آن‌ ميان‌ مي‌توان‌ عناصر بخش‌ Poterion، Rhacophorus وCaraganella، Campylanthus را نام‌ برد.

 

ب‌: تعدادي‌ از گونه‌هاي‌ گون‌ مي‌باشند كه‌ به‌ بخش‌هاي‌ گوناگون‌ تعلق‌ داشته‌ و جزء گون‌هاي‌ چندساله‌ بحساب‌ مي‌آيند كه‌ تاكنون‌ جمع‌آوري‌هاي‌ فراواني‌ از آنها بعمل‌ آمده‌ است‌ و حضور نسبتاًخوبي‌ در منطقه‌ خليجي عماني‌ دارند. كه‌ از ميان‌ آنها مي‌توان‌ عناصر بخش‌ Chronopus،Microphysa را نام‌ برد.

 

ج‌: تعدادي‌ از گونه‌هاي‌ گون‌ مي‌باشند كه‌ در عرض‌هاي‌ جغرافيائي‌ بالا با تنوع‌ و پراكنش‌ فراوان‌همراه‌ مي‌باشند اما در عرض‌هاي‌ جغرافيائي‌ پائين‌ بندرت‌ و يا بر اساس‌ پرش‌هاي‌ انفجاري‌ وتصادفي‌ حضوري‌ از خود نشان‌ مي‌دهند. بخش‌هاي‌ زيادي‌ از گون‌ به تعداد 68 گونه‌ چند ساله‌علفي‌ يا چوبي‌ در اين‌ منطقه‌ پراكنش‌ دارند و همچنين‌ تعداد محدودي‌ از گون‌هاي‌ چند ساله‌علفي‌ با كركهاي‌ دو شاخه‌اي‌ بصورت‌ بسيار نادر و بعضاً استثنائي‌ در منطقه‌ خليجي عماني‌ به‌چشم‌ مي‌خورند. مهمترين‌ بخش‌هاي‌ پراكنده‌ در اين‌ منطقه‌ عبارتند از Malacothrix،Caprini، Incani، Dissitiflori، Onobrychoidei، Platonychium،Hymenostegis، Anthylloidei كه‌ مجموعاً حدود 420 گونه‌ را در خود جاي‌ مي‌دهنداما شايد بتوان‌ به‌ سختي‌ 10 گونه كه حدود 2% مي­باشد در منطقه‌ خليجي عماني ‌ پيدا نمود.

 

۳- منطقه‌ ايراني‌ - توراني‌: اين‌ منطقه‌ خاستگاه‌ اصلي‌ گون‌ها مي‌باشد. 736 گونه‌ معادل‌91% كه‌ شامل‌ 479 گونه‌ علفي، يكساله و يا چند ساله، 257 گونه‌ چوبي‌ يا درختچه‌اي‌ در اين‌منطقه‌ خودنمائي‌ مي‌كنند. (منطقه‌ كرد و زاگرس‌ در ايراني‌ - توراني، منظور شد) پيرامون‌مكانيسم‌ پراكنش‌ گون‌ها در منطقه‌ ايراني‌ - توراني,‌ مطالعات‌، مشاهدات‌ و بررسيهاي‌ فراواني‌بتوسط‌ نگارنده‌ بعمل‌ آمده‌ است‌ اما بعلت‌ عدم‌ وجود قوانين‌ دقيق‌ و روشن‌ حاكم‌ بر انتشار آنها وهمچنين‌ عدم‌ وجود مرز مشخص‌, تا كنون‌ بصورت‌ منسجم‌ و يكپارچه‌ صحبتي‌ به‌ ميان‌ نيامده‌است‌. اينك‌ كه‌ فصل‌ پراكنش‌ آنها بمنظور تهيه‌ اين‌ گزارش‌ فراهم‌ شده‌ است، ذيلاً به‌ پاره‌اي‌ ازاصول‌ و قوانين‌ حاكم‌ بر انتشار صحبت‌ خواهد شد.

 

الف‌: در مناطق‌ شور با EC بالا تعداد فراواني‌ از گون‌هاي‌ يكساله‌ حضور دارند. از گون‌هاي‌ علفي‌چند ساله‌ بخش‌ Eremophysa و تعدادي‌ از گونه‌هاي‌ بخش‌ Ammodendron و نيزتعدادي‌ از گونه‌هاي‌ بخش‌ Leucocercis حضور نسبتاً خوبي‌ را از خود نشان‌ مي‌دهند.

 

ب‌: كوهستاني‌ ايراني‌ - توراني‌ كه‌ رشته‌ كوه‌هاي‌ البرز و زاگرس‌ و تعدادي‌ از كوه‌هاي‌ پراكنده‌فلات‌ مركزي‌ را شامل‌ مي‌گردد، گونه‌هاي‌ فراواني‌ را در خود جاي‌ مي‌دهند. بخش‌هاي‌ Stereothrix، Grammocalyx، Hemiphaca، Brachylobium،Trachycercis غالباًاورفيل‌ بوده‌ و عمدتاً در ارتفاعات‌ بالاي‌ قلل‌ كوه‌ها پراكنش‌ دارند. البته‌گونه‌هاي‌ A. koelzii و  A. ledinghamii  از اين‌ قاعده‌ تقريباً مستثني‌ مي‌باشند.

 

ج‌: تقريباً تعداد فراواني‌ از گونه‌هاي‌ چوبي، از بخش‌هاي‌ Microphysa،Campylanthus، Rhacophorus، Platonychium، Adiaspastus،Brachycalyx، Acidodes، Anthylloidei و Hymenostegis،... در رشته‌ كوه‌زاگرس‌ بطور گسترده‌ پراكنش‌ داشته‌ و جوامع‌ بزرگ‌ و كوچك‌ فراوان‌ را با ريختار مشخص‌مي‌سازند.

 

د: بخش‌هاي‌ Acanthophace، Aegacantha و Acantherioceras كه‌ از بخش‌هاي‌چوبي‌ چند ساله‌ مي‌باشند و بخش‌ Erioceras كه‌ بصورت‌ علفي‌ مي‌باشند غالباً در بخش‌شرقي‌ و مركزي‌ منطقه‌ ايراني‌ - توراني‌ پراكنش‌ دارند.

 

و: قسمت‌هاي‌ غربي‌ كشور كه‌ شامل‌ آذربايجان‌ شرقي‌، غربي‌، زنجان‌، اردبيل‌ و كردستان‌ مي‌باشدتعداد فراواني‌ گونه‌هاي‌ چند ساله‌ علفي‌ با كرك‌ ساده‌ و دو شاخه‌ و يا گونه‌هاي‌ چند ساله‌ از گروه‌گون‌هاي‌ خاردار را در خود جاي‌ مي‌دهند. كه‌ بيشترين‌ گونه‌هاي‌ متعلق‌ به‌ بخش‌هاي‌ Incani،Caprini، Malacothrix، Onobrychoidei، Hololeuce مي‌باشند. قابل‌ توجه‌اينكه‌ از اين‌ منطقه‌ تاكنون‌ هيچ‌ گونه‌اي‌ از بخش‌ Ammodenderon،  Leucocercis،  Trachycercis(فقط‌ يك‌ گونه) مشاهده و جمع‌آوري‌ نشده‌ است‌.

 

 

۲- تقسيمات‌ مناطق جغرافيايي‌:

 

الگوي‌ پراكنش‌ گونه‌ها در مناطق‌ فيتوژئوگرافي‌ كشور با الگوي‌ پراكنش‌ درمناطق جغرافيايي كه‌ در اينجاصحبت‌ خواهد شد تا حد زيادي‌ منطبق‌ مي‌باشد. از آنجا كه‌ گونه‌هاي‌ موجود در يك‌ استان‌ بااستانهاي‌ همجوار و گاهاً با استانهاي‌ دوردست‌ نيز مشترك‌ مي‌باشند، بمنظور جمع‌ بندي‌ كلي‌ وفرار از اشتباهات‌ در محاسبات‌، كشور ايران‌ را از نظر تشابه‌ رويشگاهي و وضعيت‌ پراكندگي‌ گونه هاي گون و نيز شرايط‌ حاكم‌ بر انتشار گونه ها به 6 منطقه‌ فلورستيك‌ تقسيم‌ شده‌ است‌. اين‌ تقسيم‌ بندي‌ به‌هيچوجه‌ با تقسيمات‌ فيتوژئوگرافي‌ انطباق نداشته‌ و انحصاراً با توجه‌ به‌ الگوهاي‌ پراكنش‌گونه‌ها در سطح‌ كشور و نيز با رعايت‌ سيماي‌ پوششي‌ و شرايط‌ اكولوژيك‌ موجود طراحي‌گرديده‌ است‌.

 

۱- منطقه جغرافيايي شمال‌: شامل‌ استانهاي‌ گلستان‌، مازندران‌ و گيلان‌ به‌ مساحت‌ 61165 كيلومتر مربع‌ با 125 گونه.

 

۲- منطقه جغرافيايي آذربايجان‌: شامل‌ استانهاي‌ اردبيل‌، آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي‌ و زنجان‌ به‌مساحت‌ 698556 كيلومتر مربع‌ با 254گونه.

 

۳- منطقه جغرافيايي غرب‌: شامل‌ استانهاي‌ كردستان‌، كرمانشاه‌، همدان‌، ايلام‌ و لرستان‌ به‌ مساحت‌116194 كيلومتر مربع‌ با 198 گونه.

 

۴- منطقه جغرافيايي شرق: شامل‌ استان‌ خراسان‌ به‌ مساحت‌ 313337 كيلومتر مربع با 150 گونه.

 

۵- منطقه جغرافيايي مركزي‌: شامل‌ استانهاي‌ اصفهان‌، يزد، كرمان‌، چهار محال‌ و بختياري‌، كهگيلويه‌ وبوير احمد، مركزي‌، سمنان‌، تهران‌ و قزوين‌ به‌ مساحت‌ 525658 كيلومتر مربع با 357 گونه.

 

۶- منطقه جغرافيايي جنوب‌: شامل‌ استانهاي‌ خوزستان‌، بوشهر، هرمزگان‌، فارس‌ و سيستان‌ و بلوچستان‌به‌ مساحت‌ 470911 كيلومتر مربع با 132 گونه.

 

 

 

 1-North area

 

منطقه فلورستيك شمال: شامل استانهاي گلستان، مازندران و گيلان است و داراي 121 گونه مي باشد

A. acutifolius Benth. ex Bunge

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. aestivorum Podlech

A. altimontanus Podlech & Maassoumi

A. alyssoides Lam.

A. ammodendroides (Bornm. )Rech.f

A. argyroides G.Beck

A. askius Bunge

A. asterias Hohen.

A. atricapillus Bornm.

A. aureus Willd.

A. barnassari Grossh.

A. beckii Bornm.

A. bounophilus Boiss. & Hohen.

A. brachyodontus Boiss.

A. brachypetalus Trautv.

A. camptoceras Bunge

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. capax Maassoumi

A. capito Boiss.

A. cartilagineus ssp. cartilagineus

A. caspicus Bieb.

A. chrysanthus Boiss. & Hohen.

A. chrysostachys Boiss.

A. citrinus ssp. barrowianus (Aitch. & Baker)Podlech

A. citrinus ssp. citrinus

A. commixtus Bunge

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. crenatus Schultes

A. curvipes Trautv.

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. demavendicus Boiss. & Buhse

A. denudatus Steven

A. effusus Bunge

A. erwini-gaubae Sirj. & Rech . f.

A. filicaulis Kar. & Kir.

A. floccosus Boiss.

A. fuliginosus G.Beck

A. gigantirostratus Maassoumi & Ghahremami

A. glycyphylloides DC.

A. glycyphyllos L.

A. gossypinus Fischer

A. gulul-saranii Podlech

A. hamosus L.

A. herbertii Maassoumi

A. inchebroonensis Maassoumi

A. iranicus Bunge

A. jessenii Bunge

A. jodostachys Boiss. & Buhse

A. jodotropis Boiss. & Hohen.

A. jolderensis Fedtsch.

A. jurazkanus (Freyn & Sint)Podlech

A. kapherrianus Fischer

A. khoshjailensis Sirj. & Rech. f.

A. kopetdaghi var. orientikopetdaghensis Nikitin

A. lacus-valashti Maassoumi & Podlech & Jalili

A. leushanensis Maassoumi

A. lilacinus Boiss.

A. lineatus Lam.

A. lunatus Pallas

A. macrocephalus ssp. macrocephalus

A. macrosemium Boiss. & Hohen.

A. memoriosus Pakravan, Nasseh & Maassoumi

A. microcephalus Willd.

A. montis-varvashti Podlech

A. naftabensis Sirj. & Rech. f.

A. nephtonensis Freyn

A. nigricans Barneby

A. nurensis Boiss. & Buhse

A. ochrochlorus Boiss. & Hohen.

A. oxyglottis Bieb.

A. pakravaniae Podlech & Maassoumi

A. paralipomenus Bunge

A. patrius Maassoumi

A. perdurabilis Maassoumi

A. perdurans Podlech

A. persepolitanus Boiss.

A. peymanii Maassoumi

A. pinetorum ssp. alamutensis Maassoumi & Podlech

A. pinetorum ssp. declinatus Podlech

A. pishchakensis Maassoumi

A. platysematus Bunge

A. podocarpus C.A.Meyer

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. pseudoarvatensis Podlech & Sytin

A. radkanensis Bunge

A. rahensis Sirj. & Rech. f.

A. rawlinsianus Aitch. & Baker

A. recongnitus Fischer

A. retamocarpus Boiss.

A. rimarum Bornm.

A. rosellus Sirj. & Rech. f.

A. rubriflorus Bunge

A. rubromarginatus ssp. rubromarginatus

A. rubrostriatus Bunge

A. scapiger Ranjbar & Maassoumi

A. schahrudensis Bunge

A. schmalhausenii Bunge

A. sciureus Boiss. & Hohen.

A. sesamoides Boiss.

A. sevangensis Grossh.

A. siliquosus ssp. siliquosus

A. speciosus Boiss. & Hohen.

A. stalinskyi Sirjaev

A. stenolepis Fischer

A. subalpinus Boiss. & Buhse

A. submaculatus Boriss.

A. submitis ssp. maassoumi Tietz & Zarre

A. submitis ssp. submitis

A. subsecundus  Boiss.

A. sumbari Popov

A. testiculatus Pallas

A. tribuloides Delile

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. turbinatus Bunge

A. vereskensis Maassoumi & Podlech

A. verus Olivier

A. vicarius Lipsky

A. vulcanicus Bornm.

A. weirianus Aitch & Baker

 

2-Azarbayejan area

 

منطقه رويشي آذربايجان شامل استانهاي: اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و زنجان كه كل گونه هاي موجود 244 عدد مي باشد.

A. abharensis Maassoumi & Podlech

A. achundovii Grossh.

A. aduncus Willd.

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. agassii Manden.

A. aharicus Maassoumi & Podlech

A. alavaanus Podlech

A. alopecurus Pallas

A. alyssiformis Maassoumi  et al

A. alyssoides Lam.

A. amblolepis Fischer

A. anguranensis Maassoumi & Podlech

A. angustiflorus ssp. angustiflorus

A. apricus Bunge

A. arasbaranensis Maassoumi & Ranjbar

A. arguricus Bunge

A. argyroides G.Beck

A. asciocalyx Bunge

A. asterias Hohen.

A. aureus Willd.

A. azizii Maassoumi

A. aznabjurticus Grossh.

A. barnassari Grossh.

A. barnassari Grossh.

A. basilicus Podlech & Maassoumi

A. beckii Bornm.

A. bejourensis Podlech & Maassoumi

A. belgheisicoides Podlech & Maassoumi

A. belgheisicus Maassoumi

A. berytheus Boiss. & Blanche

A. bicolor ssp. bicolor Lam.

A. bijarensis Podlech & Sytin

A. birangae Maassoumi

A. biserrula Bunge

A. bounophilus Boiss. & Hohen.

A. brachycalyx Fischer

A. brachycarpus Bieb.

A. brachyodontus Boiss.

A. bradosticus Maassoumi & Podlech

A. brevipes Bunge

A. bruguieri Boiss.

A. bukanensis Maassoumi & Podlech

A. camptoceras Bunge

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. cancellatus Bunge

A. canosus Maassoumi

A. capillatus Maassoumi

A. caragan Fischer & C.A.Meyer

A. carduchorum Boiss.

A. caryolobus Bunge

A. caspicus Bieb.

A. cemerinus G.Beck

A. chehreganii Zarre & Podlech

A. chichesticus Podlech & Maassoumi

A. chrysostachys Boiss.

A. citrinus ssp. citrinus

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. crispocarpus Nabelek

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. curvirostris ssp. pileteocarpus

A. curvirostris ssp. septentrionalis Podlech

A. demavendicolus ssp. microphysopsis Tietz

A. demonstratus Maassoumi

A. denudatus Steven

A. dianat-nejadii Ghahremani

A. dictyolobus Bunge

A. dipodurus Bunge

A. divaricatus Bunge

A. diversus Podlech & Maassoumi

A. doghrunensis Maassoumi & Podlech

A. dzhebrailicus Grossh.

A. ebenoides ssp. ebenoides

A. ebenoides ssp. naghadehensis Tietz & Zarre

A. echinops Boiss.

A. effusus Bunge

A. elegans Bunge

A. eriopodus Boiss.

A. eriosphaerus Boiss.

A. expetitus Maassoumi

A. fabaceus Bieb.

A. foliosus Podlech M. Ranjbar

A. fragrans Willd.

A. fuliginosus G.Beck

A. geminanus Boiss. & Hausskn.

A. glochideus Boriss.

A. glumaceus Boiss.

A. glycyphylloides DC.

A. glycyphyllos L.

A. goktschaicus Grossh.

A. gossypinus Fischer

A. gummifer Labill.

A. guttatus Banks & Soland

A. gypsaceus G.Beck

A. hajjafanensis Maassoumi

A. hakariensis Podlech

A. halicacabus Lam.

A. hendelanicus Maassoumi

A. hirticalyx Boiss. & Kotschy

A. holosemius Bunge

A. husseinovii Rzazade

A. hymenocystis Fischer & C.A.Meyer

A. hymenostegis Fischer & C.A.Meyer

A. hystrix Bunge

A. icmadophilus Hand.-Mazz.

A. incertus Ledeb.

A. inoblitus Maassoumi

A. insularis Maassoumi & Podlech

A. iranicus Bunge

A. jacobsii Podlech

A. jodostachys Boiss. & Buhse

A. kapherrianus Fischer

A. karabaghensis Bunge

A. karjaginii Boriss.

A. khadem- kandicus Maassoumi  & Podlech

A. khajiboulaghensis Maassoumi

A. kiamaky-daghensis Maassoumi & Podlech

A. kirpicznikovii Grossh.

A. lagopoides Lam.

A. lasiocalycinus Podlech & Maassoumi

A. latifolius Lam.

A. leiophyllus Freyn & Bornm.

A. lilacinus Boiss.

A. lineatus Lam.

A. longicuspis Bunge

A. longistylus Bunge

A. maaboudii Ranjbar

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. macrocephalus ssp. macrocephalus

A. macropelmatus ssp. macropelmatus

A. macrostachys DC.

A. macrourus Fischer & C.A.Meyer

A. mahneshanensis Maassoumi

A. marandicus Podlech

A. megalotropis Bunge

A. melanostictus Freyn

A. meyeri Boiss.

A. michauxianus Boiss.

A. micrancistrus Boiss.& Hausskn.

A. microcephalus Willd.

A. mozaffarianii Maassoumi

A. multijugus DC.

A. mutuus Podlech

A. neo-chalderanensis Podlech & Maassoumi

A. neo-mobayenii Maassoumi

A. nervistipulus Boiss.

A. odoratus Lam.

A. oleaefolius DC.

A. oligoflorus Maassoumi

A. onobrychis L.

A. ordubadensis Grossh.

A. ornithopodioides Lam.

A. ovinus Boiss.

A. oxyglottis Bieb.

A. paralipomenus Bunge

A. paralurges Bunge

A. parvulus Bornm.

A. patrius Maassoumi

A. pauperiflorus Bornm.

A. pauxilis Maass. & Ghahremani

A. pediculariformis Maassoumi

A. pendulus DC.

A. pentanthus Boiss.

A. pereshkhoranicus maassoumi & Ghahremani

A. pileh-khasensis Podlech & Maassoumi

A. pinetorum ssp. pinetorum

A. piptocephalus Boiss.

A. podocarpus C.A.Meyer

A. polyanthus Bunge

A. polystachys Maassoumi

A. ponticus Pallas

A. pseudoantilibani Maassoumi

A. pseudocapito Podlech

A. pseudomacrostachys Maassoumi

A. pseudomultijugus Podlech

A. pseudopersicus Maassoumi & Podlech

A. pseudoutriger Grossh.

A. psilostylus Bunge

A. psoraloides Lam.

A. punctatus Bunge

A. pycnocephalus Fischer

A. pycnocladus Boiss.

A. qaratchaicus Maassoumi

A. qoturensis Podlech

A. recongnitus Fischer

A. refractus C.A.Meyer

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. robustus Bunge

A. rollovii Grossh.

A. rostratus C.A.Meyer

A. rubrocalycinus Maassoumi & Podlech

A. rubrostriatus Bunge

A. rudimentus Maassoumi

A. runemarkii Maassoumi & Podlech

A. rusticus Maassoumi

A. rzaevii Grossh.

A. sabetii Podlech & Maassoumi

A. safavii Podlech  & Maassoumi

A. saganlugensis Trautv.

A. sahendi Buhse

A. sarabensis Maassoumi  & Podlech

A. savellanicus Podlech

A. schelkovnikovii Grossh.

A. schemachensis Karjagin

A. schmalhausenii Bunge

A. sciureus Boiss. & Hohen.

A. seidabadensis Bunge

A. semilunatus Podlech

A. senilis Bornm.

A. sevangensis Grossh.

A. shabilensis Podlech & Maassoumi

A. shagalensis Grossh.

A. siahcheshmehensis Maassoumi & Podlech

A. siliquosus ssp. siliquosus

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sitiens Bunge

A. sosnowskyi Grossh.

A. stevenianus DC.

A. strictissimus Podlech & Zarre

A. suffianicus Podlech & Sytin

A. supervisus Sheld.

A. szovitsii Fischer & C.A.Meyer

A. szovitsii Fischer & C.A.Meyer

A. tabrizianus Fischer

A. takhtadzhjani Grossh.

A. tawilicus Townsend

A. teheranicus Boiss. & Hohen.

A. tortuosus DC.

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. tricholobus ssp. tricholobus emend. Tietz

A. trifoliolatus Boiss.

A. uraniolimneus Boiss.

A. urmiensis Bunge

A. vedicus Takht.

A. vegetus Bunge

A. velenovskyi Nabelek

A. viridis Bunge

A. wagneri Bunge

A.  rollowii Bornm.

A. xerophilus Ledeb.

A. xiphidium Bunge

A. yueksekovae Matthews

A. zanjanensis Podlech & Maassoumi

A. zarjabadensis Ranjbar

A. zohrabi Bunge

 

3-Western area

منطقه فلورستيك غرب : شامل استانهاي كردستان، كرمانشاه، ايلام، همدان و لرستان كه شامل 222 گونه مي باشد

A. abnormalis Rech.f.

A. acmophyllus   Bunge  ??

A. adulterianus Podlech

A. aduncus Willd.

A. aestimabilis Podlech

A. alavaanus Podlech

A. aliomranii Maassoumi

A. allectus Maassoumi

A. alyssoides Lam.

A. amblolepis Fischer

A. andalanicus Boiss. & Hausskn.

A. angustiflorus ssp. angustiflorus emend. Podlech

A. apricus Bunge

A. archibaldii Podlech

A. aspadanus Bunge

A. assadabadensis Maassoumi

A. aucheri Boiss.

A. avicennicus Parsa

A. aznaicus Podlech & Maassoumi

A. babakhanloui Maassoumi & Podlech

A. bashmaghensis Maassoumi & Podlech

A. belgheisicus Maassoumi

A. bijarensis Polech & Sytin

A. bodeanus Fischer

A. botryophorus Maassoumi & Podlech

A. brachycalyx Fischer

A. brachyodontus Boiss.

A. bruguieri Boiss.

A. bukanensis Maassoumi & Podlech

A. camptoceras Bunge

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. caragan Fischer & C.A.Meyer

A. carduchorum Boiss.

A. caryolobus Bunge

A. caspicus Bieb.

A. cemerinus G.Beck

A. cephalanthus DC.

A. cephalotes Banks & Soland

A. cesarensis Sirj. & Bornm

A. chrysostachys Boiss.

A. ciceropsis Hamzehee & Maassoumi

A. clivicol Podlech & Maassoumi

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. coronilla ssp. coronilla

A. crassinervius Boiss.

A. crenatus Schultes

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. curvirostris ssp. pileteocarpus

A. curvirostris ssp. septentrionalis

A. cyclophyllon G.Beck

A. daghdaghabadensis Maassoumi

A. darlingtonii Podlech

A. delutulus Maassoumi

A. demavendicolus ssp. microphysopsis Tietz

A. dictyolobus Bunge

A. dipodurus Bunge

A. divandarrehensis Podlech

A. ebenoides ssp. ebenoides emend. Tietz & Zarre

A. ecbatanus Bunge

A. echinops Boiss.

A. effusus Bunge

A. elwendicus Bornm.

A. entomophyllus Boiss.

A. eriopodus Boiss.

A. eriosphaerus Boiss.

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. eschkerensis var. burudschirdicus Boiss. & Hausskn.

A. expetitus Maassoumi

A. fagh- soleimanensis Maassoumi & Podlech

A. ferruminatus Maassoumi

A. flexilipes Bornm.

A. floccosus Boiss.

A. fortuitus Maassoumi

A. fragiferus Bunge

A. fragrans Willd.

A. galbineus Maassoumi

A. gamasiabensis Maassoumi, Zarrre & Podlech

A. geminanus Boiss. & Hausskn.

A. gigantifoliolatus Maassoumi

A. glaucops Bornm.

A. glaucopsoides Bornm.

A. globiflorus Boiss.

A. glochideus Boriss.

A. glochidiatus Maassoumi

A. glumaceus Boiss.

A. gossypinus Fischer

A. gossypinus Fischer

A. griseus Boiss.

A. guttatus Banks & Soland

A. gypsaceus G.Beck

A. hamadanus Boiss.

A. hamosus L.

A. hendelanicus Maassoumi

A. heterophyllus Podlech

A. holopsilus Bunge

A. horridus Boiss.

A. hymenocalyx Boiss.

A. inquilinus Maassoumi

A. iranicus Bunge

A. karjaginii Boriss.

A. kentrophyllus Podlech

A. kermanschahensis Bornm.

A. khatamsazae Maassoumi

A. kirpicznikovii Grossh.

A. kirrindicus Boiss.

A. kordloricus Zarre

A. laguriformis Freyn

A. lambinonii Podlech

A. lateritius Boiss. & Hausskn.

A. leucophanus Bornm.

A. leucoptilus Boiss. & Hausskn.

A. leucothrichus Maassoumi

A. longicuspis Bunge

A. longirostratus Pau

A. longistylus Bunge

A. lurorum Bornm.

A. maaboudii Ranjbar

A. maassoumii Podlech

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. macrocephalus ssp. macrocephalus emend Chamberlain

A. macrourus Fischer & C.A.Meyer

A. magnibracteatus Maassoumi et al

A. marivanensis Maassoumi & Podlech

A. maroofii Podlech & Maassoumi

A. megalotropis Bunge

A. melanostictus Freyn

A. memnonius Maassoumi & Podlech

A. mesopotamicus Boiss.

A. michauxianus Boiss.

A. micrancistrus Boiss.& Hausskn.

A. microcephalus Willd.

A. microphysa Boiss.

A. montis-parrowii Maassoumi & Neamati

A. multijugus DC.

A. murinus ssp. murinus emend Tietz & Zarre

A. muschianus Kotsch & Boiss.

A. myriacanthus Boiss.

A. nahavandicus Maassoumi

A. neo-mozaffarianii Maassoumi

A. nervistipulus Boiss.

A. obtusifolius DC.

A. octopus Townsend

A. oleaefolius DC.

A. ovigerus Boiss.

A. ovinus Boiss.

A. oxyglottis Bieb.

A. paralipomenus Bunge

A. paralurges Bunge

A. parrowensis Maassoumi & Podlech

A. patrius Maassoumi

A. paucifoliolatus Podlech

A. pauxilis Maass. & Ghahremani

A. pendulipodus(pendulicapus) Ranjbar & Karami

A. pentanthus Boiss.

A. persicus (DC.)Fischer & Mayer

A. pichleri G.Beck

A. piptocephalus Boiss.

A. piranshahricus Maassoumi & Podlech

A. podocarpus C.A.Meyer

A. podosphaerus Boiss.

A. procerus Boiss.& hausskn.

A. pseudolateritius Maassoumi & Zarre

A. pseudopulchellus Maassoumi

A. pseudorobustus Podlech & Maassoumi

A. pseudoturtuosus Tietz & Zarre

A. pseudoutriger Grossh.

A. pushtashanicus Townsend

A. pycnocephalus Fischer

A. pycnocladus Boiss.

A. raswendicus Hausskn. & Brornm.

A. rawianus Townsend

A. reconditus Podlech & Maassoumi

A. remotiflorus ssp. melanogramma (Boiss.)Tietz & Zarr

A. rhabdophorus Bornm.

A. rhodochrous Boiss. & Hausskn.

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. riouxii Rech.f.

A. rubrostriatus Bunge

A. russelii Banks & Soland

A. saetiger Becht

A. sanandajianus Tietz

A. saremii Maassoumi

A. schmalhausenii Bunge

A. shahbazanicus Podlech

A. shahinii Podlech & Maassoumi

A. shahsavarii Maassoumi & Podlech

A. shuturankuhensis Podlech

A. siliquosus ssp. siliquosus emend. Podlech

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sirjaevii Maassoumi & Zarrer

A. sphaeranthus Boiss.

A. stenostegius Boiss.

A. straussii Bornm.

A. suberosus ssp. suberosus emend. Podlech

A. submitis ssp. submitis emend. Tietz & Zarre

A. subsecundus    (Laguropsis) Boiss.

A. sumarensis Maassoumi

A. supervisus Sheld.

A. tabrizianus Fischer

A. talimansurensis Sirj. & Rech. f.

A. tawilicus Townsend

A. tortuosus DC.

A. townsendii

A. trachyacanthos Fischer

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. trifoliolatus Boiss.

A. urmiensis Bunge

A. vanillae Boiss.

A. vegetus Bunge

A. verus Olivier

A. xiphidiopsis Bornm.

A. yueksekovae Matthews

A. zagrosicus Boiss. & Hausskn.

A. zalianicus Maassoumi

A. zarreianus Ranjbar

A. zerdanus Boiss.

A. zoharyi Eig

 

 

4-Central area

 

منطقه فلورستيك مركز: شامل استانهاي يزد، اصهان، مركزي، تهران، كرمان، چهارمحال بختياري، كهكيلويه و بوير احمد، سمنان كه شامل 366 گونه مي باشد

A. absentivus Maassoumi

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. ahmad-parsai Maassoumi

A. alamliensis Rech.f.

A. alamouticus Maassoumi

A. albispinus Sirj. & Bornm.

A. allectus Maassoumi

A. altiuscaulus Maassoumi & Ghahremani

A. alyssoides Lam.

A. alyssopsis Maassoumi

A. anacamptus Bunge

A. angustiflorus ssp. angustiflorus

A. angustistipulatus Podlech

A. anserinaefolius Boiss.

A. apricus Bunge

A. ardahalicus Parsa

A. argyroides G.Beck

A. arpilobus ssp. arpilobus

A. arpilobus ssp. hauarensis (Boiss.)Podlech

A. ashtianensis Podlech & Maassoumi

A. askius Bunge

A. aspadanus Bunge

A. asterias Hohen.

A. atricapillis Bornm.

A. aucheri Boiss.

A. aureus Willd.

A. baba-alliar ssp. baba_alliar

A. babakhanloui Maassoumi & Podlech

A. badelehensis Maassoumi

A. bakaliensis Bunge

A. barnassari Grossh.

A. bashmensis Maassoumi

A. basilicus Podlech & Maassoumi

A. beckii Bornm.

A. belangeri (Kuntz)Podlech

A. belgheisicus Maassoumi

A. biarjmandicus Podlech & Zarre

A. biovulatus Bunge

A. boeticus L.

A. bombycinus Boiss.

A. bordschensis Bornm.

A. bounophilus Boiss. & Hohen.

A. brachycalyx Fischer

A. brachyodontus Boiss.

A. brevitomentosus Podlech

A. brunsianus Bornm.

A. caespititius Podlech

A. caliginous Maassoumi

A. calliphysa  ssp. angustifolius (Bunge)Tietz

A. calliphysa  ssp. calliphysa Bunge

A. callistachys ssp. callistachys emend. Tietz

A. callistachys ssp. porphyrobaphis (Fischer)Tietz

A. camptoceras Bunge

A. campylanthus Boiss.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. capax Maassoumi

A. capito Boiss.

A. caragana Fischer & C.A.Meyer

A. carmanicus Bornm.

A. caryolobus Bunge

A. caspicus Bieb.

A. catacamptus Bunge

A. cemerinus G.Beck

A. cephalanthus DC.

A. cesarensis Sirj. & Bornm

A. chaetopodus Bunge

A. chahartaghensis Maassoumi & Podlech

A. chalaranthus Boiss.

A. chartostegius Boiss.

A. chiwensis Bunge

A. chrysanthus Boiss. & Hohen.

A. chrysostachys Boiss.

A. chrysotrichus Boiss.

A. cicer L.  (cv.)

A. citrinus ssp. citrinus

A. commixtus Bunge

A. comosus Bunge

A. compactus Lam.

A. confertiformis Sirj. & Rech. f.

A. confusus Bunge

A. coronilla ssp. coronilla

A. coronilla ssp. semnanensis Gazer & Podlech

A. crenatus Schultes

A. curviflorus Boiss.

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. cyclophyllon G.Beck

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. dactylocarpus ssp. dactylocarpus emend. Ott

A. dactylocarpus ssp. dactylocarpus emend. Ott

A. daenensis Boiss.

A. daghdaghabadensis Maassoumi

A. damghanensis Podlech

A. darlingtonii Podlech

A. demavendicolus ssp. demavendicolus

A. demavendicus Boiss. & Buhse

A. denudatus Steven

A. dieterlei Podlech

A. dipelta Bunge

A. distans Fischer

A. dopolanicus Podlech

A. dschuparensis Freyn & Bornm.

A. ebenoides ssp. ebenoides

A. eburneus Bornm. & Gauba

A. echinops Boiss.

A. effusus Bunge

A. elezgensis Maassoumi & Kazempour

A. erinifolius Pau

A. eriopodus Boiss.

A. eriosphaerus Boiss.

A. eriostomus Bornm.

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. erwini-gaubae Sirj. & Rech . f.

A. erythrolepis Boiss.

A. evanensis Maassoumi & Podlech

A. expectatus Maassoumi

A. facetus Maassoumi & Podlech

A. farsicus Sirj. & Rech. f.

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. fasciculifolius ssp. fasciculifolius

A. filifoliolatus Maassoumi

A. firuzkuhensis Podlech

A. fischeri Fischer

A. flexus Fischer

A. floccosus Boiss.

A. fragiferus Bunge

A. fragrans Willd.

A. fridae Rech.f.

A. gagnieuigagnieuae Maassoumi & Podlech

A. gazestanus Maassoumi

A. ghanbarianii Maassoumi  Podlech & Zarre

A. ghashghaicus Zarre & Tietz

A. ghoortapacensis Maassoumi

A. glaucacanthos Fischer

A. globiflorus Boiss.

A. glochideus Boriss.

A. glumaceus Boiss.

A. gompholobium  Benth. ex Bunge

A. gossypinus Fischer

A. griseus Boiss.

A. gudrunensis Boiss.

A. guldenstaedtiae Bunge

A. gummifer Labill.

A. guttatus Banks & Soland

A. hamosus L.

A. hermannii Freitag & Podlech

A. heterodoxus Bunge

A. heterophyllus Podlech

A. hezarensis Zarre

A. hirtus Bunge

A. holopsilus Bunge

A. horridus Boiss.

A. humandensis Maassoumi & Podlech

A. huthianus Freyn & Bornm.

A. ibicinus Boiss. & Hausskn.

A. idoneus Maassoumi & Podlech

A. imbecillus Maassoumi & Podlech

A. impexus Podlech

A. inclinatus Maassoumi

A. indistinctus Podlech & Maassoumi

A. indomitus Maassoumi

A. inexpectatus Maassoumi & Podlech

A. iranicus Bunge

A. iranshahrii Maassoumi & Podlech

A. ischredensis Bunge

A. jacobsii Podlech

A. jamzadae Maassoumi

A. jesdianus Boiss. & Buhse

A. jessenii Bunge

A. jodostachys Boiss. & Buhse

A. jodotropis Boiss. & Hohen.

A. johannis Boiss.

A. johannis Boiss.

A. jolderensis Fedtsch.

A. jurazkanus (Freyn & Sint)Podlech

A. kahiricus DC.

A. kaswinensis Bornm.

A. kavirensis Freitag

A. kentrophyllus Podlech

A. kerkukiensis Bornm.

A. khanookensis Maassoumi & Tatzhadin

A. khoshjailensis Sirj. & Rech. f.

A. kirrindicus Boiss.

A. koelzii Barneby

A. kohrudicus Bunge

A. kuhidashtehensis Podlech

A. lalesarensis Bornm.

A. lambinonii Podlech

A. laricus Boiss. & Hohen.

A. laristanicus Bornm. & Gauba

A. latianicus Maassoumi & Ranjbar

A. ledinghamii Barneby

A. leonardii Maassoumi

A. lepidus Podlech

A. leptinticus Maassoumi

A. lilacinus Boiss.

A. lineatus Lam.

A. longirostratus Pau

A. longistylus Bunge

A. lycioides Boiss.

A. maassoumii Podlech

A. macrocephalus ssp. finitimus (Bunge)Chamberlain

A. macropelmatus ssp. macropelmatus

A. macrosemium Boiss. & Hohen.

A. macrourus Fischer & C.A.Meyer

A. magistratus Maassoumi, Ghahreman & Mozaffarian

A. managettae Sirj. & Rech. f.

A. markazicus Podlech & Maassoumi

A. masanderanus Bunge

A. megalocystis Bunge

A. megalotropis Bunge

A. mehrizianus Podlech & Maassoumi

A. meimandianus Maassoumi & Vakili

A. melanocalyx Boiss.

A. melanodon Boiss.

A. melanostictus Freyn

A. membranostipulus Maassoumi

A. memoriosus Pakravan,  Nasseh & Maassoumi

A. mercklinii  ssp. mercklinii

A. meridionalis Bunge

A. mesoleios Boiss.

A. microcephalus Willd.

A. microphysa Boiss.

A. migpo Kamelin

A. modestus Boiss. & Hohen.

A. monanthemus Boiss.

A. monozyx Bornm.

A. montis-bakhtiari Maassoumi & Sardari

A. moussavii Maassoumi, Ghareman & Ghahremaninejad

A. mucronifolius Boiss.

A. multijugus DC.

A. murinus  ssp. bornmulleri Tietz & Zarre

A. murinus ssp. murinus

A. myriacanthus Boiss.

A. nalbandanicus Podlech

A. neo-sytinii Ranjbar & Karimi

A. nervistipulus Boiss.

A. nervosus  Maassoumi, Podlech & zarre

A. nezva- montis Podlech

A. nowroozii Podlech & Zarre

A. nubicola Podlech

A. ochrochlorus Boiss. & Hohen.

A. odoratus Lam.

A. olangensis Maassoumi

A. oleaefolius DC.

A. oligophyllus Boiss.

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. ovinus Boiss.

A. ovoideus Sirj. & Rech. f.

A. oxyglottis Bieb.

A. oxyglottis Bieb.

A. paralipomenus Bunge

A. paralurges Bunge

A. parrisii Podlech

A. parvarensis Podlech & Sytin

A. patrius Maassoumi

A. paucifoliolatus Podlech

A. pellitus Bunge

A. penetratus Maassoumi

A. perdurans Podlech

A. persepolitanus Boiss.

A. phlomoides Boiss.

A. pichleri G.Beck

A. pinetorum ssp. alamutensis Maassoumi & Podlech

A. pinetorum ssp. pinetorum

A. piptocephalus Boiss.

A. plagiophacos Maassoumi & Podlech

A. platyfoliolatus Maassoumi

A. platysematus Bunge

A. plebejus Boiss.

A. podocarpus C.A.Meyer

A. podoloboides Maassoumi

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. poliotrichus Bornm.

A. porphyrophysa Bornm. & Gauba

A. procerus Boiss.& hausskn.

A. protectus Maassoumi

A. pseudobrachystachys Sirj. & Rech. f.

A. pseudocyclophyllus Rech.f.

A. pseudoibicinus ssp. kowlikoshensis Maassoumi & Podlech

A. pseudoibicinus ssp. pseudoibicinus

A. pseudojohannis Maassoumi & Podlech

A. pseudolateritius Maassoumi & Zarre

A. pseudoorthocarpoides Maass. & Ranjbar

A. pseudoshebarensis Podlech

A. pseudozagrosicus Maassoumi & Podlech

A. ptychophyllus Boiss.

A. ptychophyllus Boiss.

A. pycnocephalus Fischer

A. quinquefoliolatus Bunge

A. rahensis Sirj. & Rech. f.

A. raswendicus Hausskn. & Brornm.

A. rawlinsianus Aitch. & Baker

A. regestus Maassoumi

A. remotiflorus ssp. melanogramma (Boiss.)Tietz & Zarr

A. remotiflorus ssp. remotiflorus

A. remotijugus Boiss. & Hohen.

A. repentinus Ekici & Podlech

A. reuterianus Boiss.

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. rimarum Bornm.

A. rubriflorus Bunge

A. rubrolineatus Sirj. & Rech. f.

A. rubrostriatus Bunge

A. rufescens Freyn

A. ruscifolius Boiss.

A. saccatus Boiss.

A. sarzehensis Ranjbar

A. scaphiformis Podlech

A. schahrudensis Bunge

A. schimperi Boiss.

A. schmalhausenii Bunge

A. sciureus Boiss. & Hohen.

A. sclerocladus Bunge

A. semiromensis Podlech & Maassoumi

A. semnanensis Bornm. & Rech.f.

A. senilis Bornm.

A. shahbazanicus Podlech

A. siliquosus ssp. siliquosus

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sisakhtianus Podlech & Maassoumi

A. sitiens Bunge

A. sojakii Podlech

A. spachianiformis Podlech & Maassoumi

A. spachianus Boiss. & Buhse

A. sparsus Del. ex Decne.

A. speciosus Boiss. & Hohen.

A. sphaeranthus Boiss.

A. stenolepis Fischer

A. straussii Bornm.

A. subalpinus Boiss. & Buhse

A. subbrevidens Maassoumi

A. subglaberrimus Podlech & Maassoumi

A. submitis

A. subsecundus  Boiss.

A. suluklensis Freyn & Sint.

A. sumbari Popov

A. supervisus Sheld.

A. susianus ssp. susianus emend Tietz

A. sympileicalicinus Maassoumi

A. tabrizianus Fischer

A. talimansurensis Sirj. & Rech. f.

A. tarumensis Sirj. & Rech. f.

A. teheranicus Boiss. & Hohen.

A. tenuiscapus Freyn & Bornm.

A. titziae Ghahreman & Zarre

A. touranicus Freitag & Podlech

A. trachyacanthos Fischer

A. tribuloides Delile

A. tricholobus ssp. hohenackeri (Boiss.)Tietz

A. typhaeformis Maassoumi

A. urbanus Podlech & Maassoumi

A. urmiensis Bunge

A. vanillae Boiss.

A. vegetus Bunge

A. vereskensis Maassoumi & Podlech

A. vernaculatus Podlech

A. verus Olivier

A. vessalae Maassoumi & Podlech

A. weirianus Aitch & Baker

A. yazdii Podlech & Maassoumi

A. zalianicus Zarre & Maassoumi

A. zarreianus Ranjbar

A. zerdanus Boi.

 

5-Eastern area

 

منطقه فلورستيك شرق: شامل استان خراسان است كه داراي 146 گونه مي باشد

A. acantherioceras Rech.f. & Koie

A. ackerbergensis Freyn

A. aegobromus Boiss. & Hohen.

A. akhundzahedensis podlech & Zarre

A. alopecias Pallas

A. alyssoides Lam.

A. anisacanthus ssp. schurabicus (Bunge)Tietz

A. argyroides G.Beck

A. arpilobus ssp. arpilobus

A. arpilobus ssp. hauarensis (Boiss.)Podlech

A. aspreticola Podlech

A. assadii Maassoumi & Podlech

A. asterias Hohen.

A. auganus Bunge

A. austrokhorassanicus Podlech

A. bajgiranensis Podlech

A. bakaliensis Bunge

A. basineri Trautv.

A. bazarganii Podlech & Zarre

A. biarjmandicus Podlech & Zarre

A. biovulatus Bunge

A. biserrula Bunge

A. bojnurdensis Podlech

A. brevidens Freyn & Sint.

A. callainus Podlech

A. camptoceras Bunge

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. campylotrichus Bunge

A. cartilagineus ssp. cartilagineus

A. catacamptus Bunge

A. cerasocrenus Bunge

A. chiwensis Bunge

A. chrysostachys Boiss.

A. citrinus ssp. barrowianus (Aitch. & Baker)Podl

A. citrinus ssp. citrinus emend. Podlech

A. citrinus ssp. khorasanicus Podlech

A. commixtus Bunge

A. controversus Maassoumi & Podlech

A. cornubovis Lipsky

A. coronilla ssp. Coronilla

A. coronilla ssp. semnanensis Gazer & Podlech

A. cottonianus Aitch. & Baker

A. crassispinus Bunge

A. culminatus Maassoumi, Kazempour & Joharchi

A. curvipes Trautv.

A. cystosus Zarre & Podlech

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. denticulatus Podlech

A. dipelta Bunge

A. djenarensis Sirj. & Rech. f.

A. durandianus Aitch. & Baker

A. echidna Bunge

A. edmondsonii Podlech

A. eremophilus ssp. eremophilus

A. erubescens Podlech

A. erwini-gaubae Sirj. & Rech . f.

A. esferayenicus Podlech & Maassoumi

A. filicaulis Kar. & Kir.

A. flexus Fischer

A. fuhsii Freyn & Sint.

A. gaudanensis Fedtsch.

A. gifanicus Maassoumi & Podlech

A. gompholobium  Benth. ex Bunge

A. gulul-saranii Podlech

A. hermannii Freitag & Podlech

A. hypsogeton Bunge

A. indurescens Gontsch.

A. jarmalii Podlech

A. jarmolenkoi Gontsch.

A. joharchii Ghahremani

A. jolderensis Fedtsch.

A. jurazkanus (Freyn & Sint)Podlech

A. kahiricus DC.

A. kalatensis Maassoumi & Kazempour

A. karadjensis Podlech

A. kashafensis Podlech

A. kashmarensis Maassoumi & Podlech

A. keratensis Bunge

A. khongensis Maassoumi & Joharchi

A. khoshjailensis Sirj. & Rech. f.

A. kjurendaghi Nikitin

A. kopetdaghi var. orientikopetdaghensis Nikitin

A. leiosemius (Lipsky)Popov

A. litwinowii Lipsky

A. lumsdenianus Aitch. & Baker

A. lycioides Boiss.

A. macrobotrys Bunge

A. macropelmatus ssp. pseudobuchtormensi (Sirj. & Rech.f.) Podlech

A. maximowiczii Trautv.

A. mercklinii  ssp. mercklinii

A. meschedensis Bunge

A. migpo Kamelin

A. minutulus Maassoumi

A. neo-assadianus  Ranjbar

A. neo-maassoumianus Ranjbar & Podlech

A. nephtonensis Freyn

A. neyshaburensis Podlech

A. nigricans Barneby

A. nigrolineatus Sirj. & Rech. f.

A. oligophyllus Boiss.

A. oncotrichus Bunge

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. orbiculatus Ledeb.

A. orthocarpoides Sirj. & Rech. f.

A. orthocarpus Boiss.

A. oxyglottis Bieb.

A. pellitus Bunge

A. persepolitanus Boiss.

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. pseudobrachystachys Sirj. & Rech. f.

A. pseudoindurascens Sirj. & Rech. f.

A. pseudokurrumensis Sirj. & Rech. f.

A. pseudonigrescens Maassoumi

A. raddei Basilevsk.

A. rassulovae Podlech

A. rawlinsianus Aitch. & Baker

A. renzianus Podlech

A. retamocarpus Boiss.

A. reticulato-vensosus Maassoumi & Podlech

A. rivashensis Maassoumi

A. sangonensis Sirj. & Rech . f.

A. schahrudensis Bunge

A. schmalhausenii Bunge

A. schmidii Podlech

A. semiglabricarpus Maassoumi

A. sieversianus Pallas

A. siliquosus ssp. siliquosus

A. stalinskyi Sirjaev

A. subalpinus Boiss. & Buhse

A. submaculatus Boriss.

A. subrosulariformis Sirj. & Rech. f.

A. suluklensis Freyn & Sint.

A. sumbari Popov

A. sympileicarpus Rech.f.

A. testiculatus Pallas

A. touranicus Freitag & Podlech

A. tribuloides Delile

A. turbinatus Bunge

A. turkmenorum (Boriss.)Boriss.

A. tuyehensis Ghahreman, Maassoumi & Ghahremaninejad

A. velatus Trautv.

A. versipilus Rech.f. & Koie

A. verus Olivier

A. vicarius Lipsky

A. zangooianus Maassoumi et al

A. zoshkensis F. Ghahremani

 

6-Southern area

منطقه فلورستيك جنوب: شامل استانهاي خوزستان، هرمزگان، فارس، بوشهر و بلوچستان كه داراي 143 گونه مي باشد

A. abadehensis Maassoumi

A. albispinus Sirj. & Bornm.

A. andalanicus Boiss. & Hausskn.

A. annularis Forsskal

A. anserinaefolius Boiss.

A. argyroides G.Beck

A. argyrostachys Boiss.

A. arpilobus ssp. arpilobus

A. arpilobus ssp. hauarensis (Boiss.)Podlech

A. asterias Hohen.

A. baba-alliar ssp. Baba-alliar

A. baba-alliar ssp. nudicarpus (Sirj. & Rech.f.)Tietz

A. babakhanloui Maassoumi & Podlech

A. bakaliensis Bunge

A. bavanatensis Maassoumi

A. bazmanicus Podlech

A. behbahanensis Podlech

A. biabanensis Sirj. & Rech. f.

A. biovulatus Bunge

A. boeticus L.

A. brachystachys DC.

A. brevicalycinus Maassoumi

A. brevirachis Tietz & Zarre

A. calliphysa  ssp. angustifolius (Bunge)Tietz

A. callistachys ssp. callistachys

A. callistachys ssp. porphyrobaphis (Fischer)Tietz

A. camptoceras Bunge

A. campylanthus Boiss.

A. campylorrhynchus Fischer & C.A.Meyer

A. caprinus ssp. caprinus

A. catacamptus Bunge

A. cavus-simakanii Maassoumi et al.

A. cephalanthus DC.

A. chalaranthus Boiss.

A. chartostegius Boiss.

A. chrysotrichus Boiss.

A. coluteopsis Parsa

A. commixtus Bunge

A. confertiformis Sirj. & Rech. f.

A. craccinopsis Maassoumi

A. crenatus Schultes

A. curviflorus Boiss.

A. curvirostris  ssp. curvirostris Boiss.

A. dactylocarpus ssp. acinaciferus (Boiss.)Ott

A. daenensis Boiss.

A. darlingtonii Podlech

A. doshman-ziariensis Maassoumi & Podlech

A. duplostrigosus Post & Beauverd

A. eburneus Bornm. & Gauba

A. effusus Bunge

A. eghlidenisis Maassoumi

A. elezgensis Maassoumi

A. ensifer Nabelek

A. eremophilus ssp. eremophilus

A. eremophilus ssp. makranicus Podlech

A. eriostylus Boiss. & Hausskn.

A. estahbanensis Maassoumi & Podlech

A. eusarathron Kress-Deml & Podlech

A. expectatus Maassoumi

A. fasciculifolius ssp. arbusculinus (Bornm.& Gauba)Tietz

A. fasciculifolius ssp. fasciculifolius

A. filidentus Maassoumi & Zarre

A. fischeri Fischer illeg.

A. fragiferus Bunge

A. fruticosus Forsskal

A. garmashubensis Maassoumi

A. gaubae Bornm.

A. ghahremanii Maassoumi & Podlech

A. ghashghaicus Zarre & Tietz

A. globiflorus Boiss.

A. gossypinus var. phyllostachys Boiss.

A. griseus Boiss.

A. gypsocola Maassoumi

A. hajiabadensis Podlech & Maassoumi

A. hamosus L.

A. horridus Boiss.

A. huthianus Freyn & Bornm.

A. ibicinus Boiss. & Hausskn.

A. iranshahrii Maassoumi & Podlech

A. jaskensis Maassoumi

A. jesdianus Boiss. & Buhse

A. johannis Boiss.

A. kahiricus DC.

A. kentrophyllus Podlech

A. khaneradarensis Sirj. & Rech. f.

A. laristanicus Bornm. & Gauba

A. ledinghamii Barneby

A. longirostratus Pau

A. macropelmatus ssp. pseudobuchtormensi (Sirj. & Rech.f.) Podlech

A. mercklinii ssp. farsicus Podlech

A. meridionalis Bunge

A. microphysa Boiss.

A. baraftabensis Maassoumi

A. mucronifolius Boiss.

A. multijugus DC.

A. murinus ssp. murinus

A. myriacanthus Boiss.

A. neo-podlechii Maassoumi

A. nervistipulus Boiss.

A. nurabadensis Maassoumi & Podlech

A. ophiocarpus Benth. ex Bunge

A. ovinus Boiss.

A. ovoideus Sirj. & Rech. f.

A. oxyglottis Bieb.

A. phlomoides Boiss.

A. podolobus Boiss. & Hohen.

A. porphyrophysa Bornm. & Gauba

A. pravitzii Podlech

A. pseudobrachystachys Sirj. & Rech. f.

A. pseudofragiferus Tietz

A. pseudoibicinus ssp. kowlikoshensis Maassoumi & Podlech

A. pseudoibicinus ssp. pseudoibicinus

A. pseudolateritius Maassoumi & Zarre

A. pseudopellitus

A. pseudoshebarensis Podlech

A. ptychophyllus Boiss.

A. quinquefoliolatus Bunge

A. remotiflorus ssp. nigrihirsutus Tietz & Zarre

A. rhodosemius Boiss.& Hausskn.

A. rubiphysa Maassoumi & Teyebi Khorami

A. rufescens Freyn

A. ruscifolius Boiss.

A. saadatabadensis Podlech

A. sangonensis Sirj. & Rech . f.

A. schimperi Boiss.

A. sieberi DC.

A. singarensis Boiss. & Hausskn.

A. sivandicus Podlech & Maassoumi

A. sojakii Podlech

A. spachianus Boiss. & Buhse

A. spinosus (Forsskal)Muschler

A. stepporum Podlech

A. stocksii Benth. ex Bunge

A. subpentanthus Maassoumi

A. supervisus Sheld.

A. susianus ssp. sericeus Tietz

A. susianus ssp. susianus

A. talimansurensis Sirj. & Rech. f.

A. tarumensis Sirj. & Rech. f.

A. tenuiramosus Podlech & Zarre

A. termeanus Maassoumi & Podlech

A. tribuloides Delile

A. vanillae Boiss.