حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

تحقیقات بخشی

      1-Kazempour, Maassoumi & Murakami- 2003-Molecular systematic of the genus Astragalus L.(Fabaceae): Phylogenetic analysis of nuclear ribosomal DNA internal transcribed spacer and chloroplast gene ndhF sequences, Plant Syst. Evol. 242: 1-32.

اولین تحقیقات فیلوژنی در سطح بخش های موجود بر روی جنس گون انجام شد. در این مطالعه بخش بندی تعداد زیادی از گون های ایران مورد تایید قرار گرفت. گون های یکساله در کلاد های جدا گانه قرار گرفتند.

       2-Kazempour, Maassoumi & Murakami-2005 –Molecular systematic of the Old world Astragalus L.(Fabaceae) as inferred nrDNA ITS sequence data, Brittonia….....2005

در این تحقیق گونه های زیادی بیرون از فلور ایران به اولین پژوهش اضافه شد و نتایج مطلوبی بدست آمد. با انتشار این دو اثر تحقیقات فیلوژنی گون ها به ایرانیان واگذار شد.

3-Kazemi, Kazempour, Sh., A. A. Maassoumi & Pouyani, 2009- Molecular phylogeny of selected old world Astragalus (Fabaceae): Incongruence among chloroplast trnL-F, ndhF and nuclear ribosomal DNA ITS sequences, Nord. J. Bot. 27: 425-436

آزمون دیگری بر روی گونه های این جنس صورت گرفت که موقعیت فیلوژنی گونه های را تایید کرد

4-M. Riahi, Sh. Zarre, A. A. Maassoumi, Sh. Kazempour & M. F. Woiciechowski 2011- Towardsa phylogent for A. sect. Caprini ( Fabaceae) and its allied based on nuclear and Plastid DNA sequences. Pl. Syst. And Evolution, Maech 2011.

این تحقیق روی گونه های بخش Caprini صورت کرفت. در این تحقیق تقسیمات درون بخش مورد تایید قرار نگرفت

5-M. Riahi, Sh. Zarre, A. A. Maassoumi, F. Attar & Sh. Kazempour 2010-

An inexpensive and raoid method for extracting Papilionoid genomic DNA from Herbarium specimens. Genetic Molecular Research

در این تحقیق روشی آسان و ارزان مورد مطالعه قرار گرفت

6-Dastpak, A. , A. A. Maassoumi, S. Kazempour Osaloo & T. Nejadsattari

Astragalus ghamishluensis (fabaceae), a new species of sect. Ammodendronfrom iran, iran. j. Bot. 17 (2): 175-177.

بر پایه مطالعات ملکولی گونه جدیدی معرفی شد.

7-Dastpak, Kazempour, Maassoumi, Amirahmadi-

Phylogeny analysis of the genus Astragalus sect. Ammodendrom based on

Biochemica systematic and Ecology50(2013 459-466

این پژوهش بر روی بخش Ammodendron ، علاوه بر گونه های ایران تعدادی گونه های افغانستان و پاکستان مورد آزمون قرار گرفتند. گونه های این بخش با داشتن یک یا دو جفت برگچه از گونه های پر برگچه که به این بخش تعلق ندارند جدا میگردند. گونه A. griffithii به بخش Picrophaca تعلق دارد که باید از بخش بلایی جدا گردد.

8-R. Sheikh Akbari Mehr, A. Saidi, Sh. Kazempour Osaloo & A. A. Maassoumi

Phylogeny of Astragalus section Dissitiflori based on nrDNA its and morphological data in iran. iran. j.Bot. 18 (1): 1-9.

 Dissitiflori این پژوهش بر روی بخش

9-Farahnaz Javanmardi,Shahrokh Kazempour Osaloo, Ali Asghar Maassoumi, Taher Nejadsattrai

Molecular phylogeny of Astragalus section Alopecuroidei (Fabaceae)

and its allies based on nrDNA ITS and three cpDNAs, matK, trnT-trnY

and trnH-psbA sequences. Biochemical Systematics and Ecology 45 (2012) 171–178

این پژوهش بر روی بخش Alopecuroidei و Astragalus صورت گرفته است. A. sieversianus که قبلا به بخش دومی تعلق داشت به بخش Lithoon منتقل کردید.

10-Farahnaz Javanmardi, Shahrokh Kazempour Osaloo, Ali Asghar Maassoumi, Taher Nejadsattrai

Phylogeny of Astragalus sect. Alopecuroidei based on the combined nrDNA ITS and morphology: Rostaniha 13(2): 115-125 (2012).

این مقاله با اندک تغیرات مقاله بالایی به زبان فارسی چاپ شده است.

11-Kosar NADERI SAFAR, Shahrokh KAZEMPOUR OSALOO1, Ali Asghar MAASSOUMI, Shahin ZARRE

Molecular phylogeny of Astragalus sect. Anthylloidei (Fabaceae) inferred from nrDNA ITS and plastid rpl32-trnL(UAG) sequence data

Turk J Bot (2014) 38: 637-652

اینکار پیچیده تحقیقاتی روابط گونه های درون بخش را تا حدی روشن کرد و بخش Halicacabus را تا حدی از بخش اصلی جدا نموده است ولی داوران این یافته را با تردید همراه کردهاند.

12-Kosar Naderi Safar, Shahrokh Kazempour Osaloo1, Ali Asghar Maassoumi

Re-assessment of subspecific taxa in Astragalus sect. Anthylloidei (Fabaceae) based on molecular evidence

Progress in Biological Science Vol. 4, Number 2, Summer / Autumn 2014/219-234

در این تحقیق زیر گونه های بعضی گونه ها مورد ارزیابی فیلو ژنی قرار گرفتند. زیر گونه ها به سطح گون ارتقا داده شده اند.

 

13-Ali Bagheri , Seher Karaman Erkul , Ali Asghar Maassoumi , Mohammad Reza Rahiminejad and and Frank R. Blattner

Astragalus trifoliastrum (Fabaceae), a revived species for the fl ora of Turkey

Nordic Journal of Botany 000: 001–008, 2015


در این تحقیق گونه A. laguriformisA. trifoliastrum

  1. که مترادف از فلور ترکیه با شواهد ملکولی و میکرو مورفولوژی به صورت واحد مستقل معرفی شد.

14-Bagheri, A.

Taxonomy and Molecular phylogeny of Astragalus sect. Hymenostegis Bunge. Persian language (Thesis), 2015

در این تحقیق کلیه گونه های بخش مورد نظر به همراه کلیه نمونه هلی تیپ مورد مطالعه دقیق ملکولی قرار کرفت و نتایج بسیار مطلوبی بدست آمد. گونه A. leucargyreus به بخش Hymenostegis تعلق ندارد.

15-Darzi, R.

Molecular phylogey of Astragalus sect. Macrophyllium Bunge based on combained nrDNA and cp DNA rpcL32-trn(UAG) sequence data ,2014 Thesis, Persian language

در این تحقیق کلیه گونه های بخش فوق مورد مطالعه قرار گرفتند.

16-Ghalenoyi, S

Molecular phylogey of Astragalus sect. Acanthophace Bunge based on combained nrDNA and cp DNA rpcL32-trn(UAG) sequence data ,2014 Thesis, Persian language

Thesis (Persian language), 2013

  . در این تحقیق کلیه گونه های بخش فوق مورد مطالعه قرار گرفتند

با دو گونه مستقل در کلاد جدا گانه قرار کرفت Sect. Lamprocarpa 

17-Heydari, B.

Molecular phylogey of Astragalus sect. Leucocercis Bunge based on combained nrDNA and cp DNA rpcL32-trn(UAG) sequence data ,2014 Thesis, Persian language

در این تحقیق کلیه گونه های بخش فوق مورد مطالعه قرار گرفتند.

18- Rezaee Chamani, Kosar

Molecular phylogey of Astragalus sec.t Microphysa Bunge based on combained nrDNA and cp DNA rpcL32-trn(UAG) sequence data ,2014 Thesis, Persian language

در این تحقیق کلیه گونه های بخش فوق مورد مطالعه قرار گرفتند.

19- Javanmardi, F.

Phylogeny of Astragalus sect. Laxiflori, Plant Research of Biological Association, Persian language, 2016

در این تحقیق دو گونه

انتقال یافتند Alopecuroidei به بخشA. dictyolobus, A. tawilicus

20-Bagheri, A& Maassoumi

Taxonomy and Phylogeny of sect. Hypoglottide

این تحقیق در دست اجرا می باشد.

.