حاضرین در سایت

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

مقالات جدید

۱- خانم دکتر سولمازتوکلی در رساله دکتری خود به راهنمایی دکتر کاظم پور چند گونه  Polygonum را به جنس Atraphaxis منتقل کرده ،ترکیب جدید معرفی کرده است. آنها مقاله های دیگری هم منتشر کرده اند که در زیرآمده است.

Atraphaxis arida (Boiss. & Hausskn.) S. Tavakkoli & Kaz.Osaloo

Basionym: Polygonum aridum Boiss.& Hausskn. ex Boiss. in Fl. Orient. 4, 2: 1042. 1879

Atraphaxis botuliformis (Mozaff.) S. Tavakkoli &Mozaff

Basionym: Polygonum botuliforme Mozaffarian. Iran.J. Bot. 4, 1: 62. 1988

Atraphaxis dumosa (Boiss.) S. Tavakkoli & Kaz. Osaloo

Basionym: Polygonum dumosum Boiss. in Diagn. Pl.Orient. ser. 1, 7: 83. 1846

Atraphaxis kermanica S. Tavakkoli & Kaz. Osaloo

Replaced name: Polygonum spinosum H. Gross. in Bot.Jahrb. Syst. xlix. 340. 1913

Atraphaxis khajeh-jamali (Khosravi & Poormahdi.) S.Tavakkoli & Kaz. Osaloo, comb. nov

Basionym: Polygonum khajeh-jamali Khosravi &Poormahdi in Ann. Bot. Fenn. 45, 6: 477–480, 2008

Atraphaxis salicornioides (Jaub. & Spach.) S. Tavakkoli & Kaz. Osaloo

Basionym: Polygonum salicornioides Jaub. & Spach inIll. Pl. Orient. ii. 32. t. 123. 1845

مقالات دیگر

Tavakkoli S, Kazempour Osaloo S, Maassoumi AA (2010) The

phylogeny of Calligonum and Pteropyrum (Polygonaceae) based

on nuclear ribosomal DNA ITS and chloroplast trnL-F

sequences. Iran J Biotechnol 8:1–15

Tavakkoli S, Kazempour Osaloo S, Mozaffarian V, Maassoumi AA

(2013) Atraphaxis radkanensis, a new species of Atraphaxis sect.

Tragopyrum (Polygonaceae) from Iran. Ann Bot Fenn

50:372–374

Tavakkoli S, Kazempour Osaloo S, Mozaffarian V (2014) Atraphaxis

binaludensis (Polygonaceae), a new species from northeastern

Iran. Iran J Bot 20:1–