حاضرین در سایت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

تازه های 3

۳-از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بالغ بر ۵۰۰ گونه جدید بوسیله گیاه شناسان ایرانی و خارجی در باره فلور ایران گونه های جدید شرح داده اند.

Acer mazandaranicum Amini, H.Zare & Assadi; Iranian J. Bot. 14(2): 81 . 2008
Allium abbasii R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 63 (-66; fig. 15). 2009

Allium akaka S.G.Gmel. ex Schult. & Schult.f. subsp. bozgushense R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 64. 2013
Allium aladaghense Memariani & Joharchi; Phytotaxa 56: 29. 2012
Allium alamutense Razyfard, Zarre & R.M.Fritsch; Ann. Bot. Fenn. 48(4): 353 . 2011
Allium alekii R.M.Fritsch & M.V.Agab.; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 94. 2013
Allium austroiranicum R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 26 (-30; fig. 5). 2009
Allium autumniflorum F.O.Khass. & Akhani; Rostaniha 7(Suppl. 2): 120 . 20    
 Allium aznavense R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 56 (-60; fig. 13). 2009
Allium bisotunense R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 43 (-46; fig. 9). 2009
Allium chlorotepalum R.M.Fritsch; Phyton (Horn) 50(1): 18 . 2010
Allium clivorum R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 60 . 2009
Allium cristophii Trautv. subsp. golestanicum R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 130. 2013
Allium dolichovaginatum R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 67 (66-69; fig. 16). 2009
Allium esfahanicum R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 146. 2013
Allium hamedanense R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 35 (-37; fig. 7). 2009
Allium hooshidaryae Mashayekhi, Zarre & R.M.Fritsch; Feddes Repert. 116(3-4): 193. 2005
Allium iranshahrii R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 69. 2013
Allium jaegeri R.M.Fritsch; Phyton (Horn) 50(1): 14 (-16; fig. 9-10, map). 2010
Allium jesdianum Boiss. & Buhse subsp. remediorum R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 53. 2009
Allium joharchii F.O.Khass. & Memariani; Rostaniha 7(Suppl. 2): 64 (63-69; figs. 1-2, map). 2007
 Allium keusgenii R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 46 (-50; fig. 10). 2009
Allium kopsedorum R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 148. 2013
Allium kuhsorkhense R.M.Fritsch & Joharchi; Rostaniha 7(Suppl. 2): 265 (-269; fig. 5, map). 2007
 Allium kurdistanicum Maroofi & R.M.Fritsch; Ann. Bot. Fenn. 48(4): 353 (-356;
fig. 3-4). 2011
Allium longipapillatum R.M.Fritsch & Matin; Rostaniha 7(Suppl. 2): 258 (-261; figs. 1-2, map). 2007
Allium mahneshanense Razyfard, Zarre & R.M.Fritsch; Ann. Bot. Fenn. 48(4): 356 . 2011                           
Allium materculae Bordz. subsp. graveolens R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 31 : 2009
Allium moderense R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 50 (-52; fig. 11). 2009
Allium montelburzense R.M.Fritsch, Salmaki & Zarre; Rostaniha 7(Suppl. 2): 261 : 2007
Allium mozaffarianii Maroofi & R.M.Fritsch; Phyton (Horn) 50(1): 22 (-25; fig. 14-15, map). 2010
Allium najafdaricum R.M.Fritsch; Phyton (Horn) 50(1): 12 (-14; fig. 6-8, map). 2010
Allium orientoiranicum Neshati, Zarre & R.M.Fritsch; Ann. Bot. Fenn. 46(6): 599 . 2009
Allium pseudohollandicum R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 158. 2013
Allium sabalense R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 106. 2013
Allium sahandicum R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 108. 2013
Allium sanandajense Maroofi & R.M.Fritsch; Taxon. Rev. Allium subg. Melanocrommyum 182. 2013                           
Allium saralicum R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 38 (-42; fig. 8). 2009
Allium subakaka Razyfard & Zarre; Ann. Bot. Fenn. 48(4): 358 (figs. 7-8). 2011
Allium tuchalense F.O.Khass. & Noroozi; Rostaniha 7(Suppl. 2): 121 (-124; fig. 1C, map). 2007
Allium ubipetrense R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 20 (-25; fig. 4). 2009
Allium zagricum R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 17 (-20; fig. 3). 2009
Elaeosticta ramosissima Kljuykov; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 90(7): 1073 : 2005
Ferula hezarlalehzarica Ajani; Edinburgh J. Bot. 65(3): 427 (425-431; figs. 2-3, map). 2008
Johrenia ramosissima Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(4): 104 :2003.
Kelussia odoratissima Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(2): 89 (fig. 1,3). 2003
Leutea avicennae Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(4): 106 : 2003
Leutea elbursensis Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(4): 106 : 2003.
Leutea kurdistanica Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(4): 113: 2003
Mozaffariania insignis Pimenov & Maassoumi; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 87(11): 97 (2002).
Opsicarpium insignis Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(2): 93-94 : 2003).
Peucedanum chenur Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(4): 116: 2003
Peucedanum pimenovii Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(4): 116: 2003
Pimpinella khayyamii Mozaff.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(4): 122: 2003
Eminium jaegeri Bogner & P.C.Boyce; Willdenowia 38(1): 149 (-153; figs. 1-2). 2008
Asparagus khorasanensis Hamdi & Assadi; Feddes Repert. 120(7-8): 421: 2009
Asparagus touranensis Hamdi & Assadi; Iranian J. Bot. 19(1): 44. 2013
Ajania semnanensis Sonboli; Nordic J. Bot. 31(5): 592. 2013
Amberboa zanjanica Ranjbar & Negaresh; Willdenowia 43(2): 272. 2013
Centaurea elymaitica Mozaff.; Iranian J. Bot. 12(2): 109:2006
Centaurea irritans Wagenitz var. longispinosa Montaz.; Bot. J. Linn. Soc. 163(1): 100 : 2010
Centaurea karamianiae Negaresh; Phytotaxa 158(3): 230. 2014
Centaurea phaeopappa (DC.) Sch.Bip. subsp. jiroftensis Ranjbar & Negaresh; Phytotaxa 123(1): 29. 2013
Centaurea procera Mozaff.; Iranian J. Bot. 16(2): 204:2010
Centaurea ravansarensis Ranjbar & Negaresh; Nordic J. Bot. 31(4): 432. 2013
Centaurea regia Boiss. subsp. javanroudensis Ranjbar & Negaresh; Biol. Diversity Conservation 5(1): 6. 2012
Centaurea sanandajensis Ranjbar & Negaresh; Phytotaxa 149(1): 51. 2013
Centaurea shahuensis Ranjbar & Negaresh; Nordic J. Bot. 31(4): 430. 2013
Centaurea shehbazii Ranjbar & Negaresh; Edinburgh J. Bot. 71(1): 51. 2014
Centaurea solitaria Ranjbar & Negaresh; Edinburgh J. Bot. 71(1): 53. 2014
Centaurea triumfettii All. var. alba Ghahr.; Fl. Iran. 26: no. 3162. 2007
Chondrilla juncea L. var. longifolia Nasseh; Iranian J. Bot. 16(1): 91 (fig. 2). 2010
Cousinia aligudarzensis Attar & Ghahr.; Novon 17(2): 145 (-147; fig. 1). 2007
Cousinia amicorum Tscherneva, Joharchi & F.Ghahrem.; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 90(3): 411: 2005
Cousinia arakensis Attar & Djavadi; Iranian J. Bot. 16(1): 166 (fig. 9). 2010
Cousinia ardalensis Attar & Djavadi; Iranian J. Bot. 16(1): 147 (fig. 4). 2010
Cousinia assadii Attar; Iranian J. Bot. 17(2): 153 (157; photos 13-14). 2011
Cousinia atrobracteata Attar; Iranian J. Bot. 17(2): 152 (156; photos 1-2). 2011
Cousinia attariae Assadi & Joharchi; Iranian J. Bot. 16(2): 192 (194-195; fig. 2). 2010
Cousinia azerbaidjanica Djavadi, Attar & Najafi; Iranian J. Bot. 13(1): 44 (-45; fig. 1). 2007
Cousinia barezica Assadi; Iranian J. Bot. 15(1): 37 (fig. 1, map). 2009
Cousinia bazoftensis Attar; Iranian J. Bot. 17(2): 154 (157; photos 17-18). 2011
Cousinia caroli-henrici Attar & Ghahr.; Rostaniha 7(Suppl. 2): 317 (-319; fig. 1). 2007
Cousinia cordifolia Djavadi & Attar; Feddes Repert. 117(7-8): 453 (-455; fig. 1, map). 2006
Cousinia curvibracteata Mehregan; Iranian J. Bot. 17(2): 144 (-145; fig. 5). 2011
Cousinia denaensis Attar & Djavadi; Iranian J. Bot. 16(1): 140 (-144; fig. 3). 2010
Cousinia deserti Bunge var. longispinosa Djavadi & Attar; Feddes Repert. 120(1-2): 33 (fig. 1). 2009
Cousinia elburzensis Attar, Mahdigholi & Ghahr.; Novon 17(1): 3 (fig. 1). 2007
Cousinia farimanensis Assadi; Iranian J. Bot. 17(1): 6 (-8; fig. 1). 2011
Cousinia gaharensis Attar & Djavadi; Iranian J. Bot. 16(1): 149 (fig. 5). 2010
Cousinia gatchsaranica Mehregan, Assadi & Attar; Willdenowia 33(1): 108 (2003).
Cousinia ghahremanii Mirtadz. & Attar; Iranian J. Bot. 15(2): 147 (-149; fig. 1, map). 2009
Cousinia hazarensis Mirtadz. & Attar; Willdenowia 34(1): 191 (-194; fig.). 2004
Cousinia iranshahriana Attar & Maroofi; Iranian J. Bot. 16(2): 197 (-199; fig. 1). 2010
Cousinia isfahanica Assadi; Iranian J. Bot. 15(1): 37 (-40; fig. 2, map). 2009
Cousinia kadereitii Mehregan & Assadi; Willdenowia 39(2): 268 (-270; fig. 3, map). 2010
Cousinia karkasensis Mehregan & Djavadi; Iranian J. Bot. 16(2): 200 (-203; fig. 1, map). 2010
Cousinia khansarica Attar & Ghahr.; Nordic J. Bot. 23(5): 592 (591; fig. 2). 2005
Cousinia khorasanica Djavadi & Attar; Rostaniha 7(Suppl. 2): 170 (-173; fig. 5, map). 2007
Cousinia kilouyensis Djavadi & Attar; Willdenowia 39(1): 89 (-91; figs. 1-2). 2009
Cousinia komidjanensis Mehregan; Iranian J. Bot. 17(2): 140 (143-144; fig. 4). 2011
Cousinia kurdistanica Attar; Iranian J. Bot. 16(1): 169 (-170; fig. 10). 2010
Cousinia longibracteata Attar & Mirtadz.; Iranian J. Bot. 15(2): 149 (-152; fig. 2, map). 2009
Cousinia lordeganensis Mehregan; Willdenowia 38(2): 341 (fig. 15, map). 2008
Cousinia lurestanica Attar & Djavadi; Iranian J. Bot. 16(1): 153 (-154; fig. 7). 2010
Cousinia maassoumii Assadi; Iranian J. Bot. 15(1): 40 (-42; fig. 3, map). 2009
Cousinia mehreganii Assadi; Iranian J. Bot. 17(1): 8 (fig. 2). 2011
Cousinia mozdouranensis Djavadi & Attar; Feddes Repert. 116(5-6): 287 (286-289; fig. 1). 2005
Cousinia nujianensis Attar, Ghahr., Saber & Zarre; Iranian J. Bot. 11(1): 66 (65-69; fig. 1). 2005
Cousinia oshtorankuhensis Attar; Iranian J. Bot. 17(2): 155. 2011
Cousinia papillosa Djavadi & Attar; Rostaniha 8(2): 64 (-67; figs. 1-5, map). 2007
Cousinia pasargardensis Attar; Iranian J. Bot. 16(1): 139 (-140; fig. 2). 2010
Cousinia persica Djavadi & Attar; Feddes Repert. 117(7-8): 455 (-458; fig. 2, map). 2006
Cousinia perspolitana Attar & Ghahr.; Nordic J. Bot. 23(5): 589 (-590, 592; fig. 1). 2005
Cousinia pseudocandolleana Assadi; Iranian J. Bot. 15(1): 42 (-43; fig. 4, map). 2009
Cousinia sahandica Attar & Djavadi; Iranian J. Bot. 16(1): 161 (fig. 8). 2010
Cousinia saloukensis Mehregan; Willdenowia 41(2): 263 (261-264; figs. 1-2). 2011
Cousinia schiraziana Attar; Iranian J. Bot. 16(1): 139 (fig. 1). 2010
Cousinia sheidaii Attar, Ghahr. & Mahdigholi; Novon 17(1): 5 (-7; fig. 2). 2007
Cousinia silvanica Attar; Iranian J. Bot. 16(1): 153 (fig. 6). 2010
Cousinia subpectinata Mirtadz., Attar & Assadi; Iranian J. Bot. 10(2): 144 (143-146; fig. 1). 2004
Cousinia taybadensis Djavadi & Attar; Rostaniha 7(Suppl. 2): 168 (-170; figs. 2-4, map). 2007
Cousinia yasujensis Attar; Iranian J. Bot. 17(2): 153 (156-157; photos A9 & B10). 2011
Cyanus ouramanicus Ranjbar & Negaresh; Ann. Bot. Fenn. 50(3): 161. 2013
Cyanus persicus Ranjbar & Negaresh; Biol. Diversity Conservation 5(3): 18. 2012
Cyanus tabrizianus Ranjbar & Negaresh; Candollea 68(2): 188. 2013
Echinops abazariae Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 231 (-234; fig. 12). 2006
Echinops austro-iranicus Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 204 (-207; fig. 1). 2006
Echinops avajensis Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 207 (-209; fig. 2). 2006
Echinops delicatus Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 209 (-211; fig. 3). 2006
Echinops gedrosiacus Bornm. var. glaber Mozaff.; Fl. Iran. 294 (-295). 2008                            
Echinops kazerunensis Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 211 (-214; fig. 4). 2006
Echinops kermanshahanicus Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 234 (-235; fig. 13). 2006
Echinops khansaricus Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 214 (-216; fig. 5). 2006
Echinops khuzistanicus Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 216 (-218; fig. 6). 2006
Echinops laricus Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 219 (-221; fig. 7). 2006
Echinops leiopolyceroides Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 221 (-223; fig. 8). 2006
Echinops macrophyllus Boiss. & Hausskn. var. laciniatus Mozaff.; Fl. Iran . 59: 341. 2008
Echinops macrophyllus Boiss. & Hausskn. var. papillosus Mozaff.; Fl. Iran . 59: 343. 2008
Echinops mosulensis Rech.f. var. papillosus Mozaff.; Fl. Iran . 59: 345. 2008
Echinops psammophilus Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 236 (-238; fig. 14). 2006
Echinops quercetorum Mozaff.; Iranian J. Bot. 14(2): 87 (-89; fig. 1). 2008
Echinops sabzevarensis Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 223 (-225; fig. 9). 2006
Echinops shulabadensis Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 225 (-228; fig. 10). 2006
Echinops viscidulus Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(2): 228 (-230; fig. 11). 2006
Filago pertomentosa F.Ghahrem. & Akhundz.; Ann. Bot. Fenn. 43(1): 74 (-76; figs. 1-2). 2006
Helichrysum persicum F.Ghahrem. & Noori; Ann. Bot. Fenn. 42(1): 73 (-76; fig. 1). 2005
Heteroderis pusilla Boiss. var. khorassanica Nasseh; Iranian J. Bot. 16(1): 95 (figs. 3-4). 2010
Hieracium piranshahricum Tavakkoli & Assadi; Iranian J. Bot. 11(1): 60 (59-62; fig. 1). 2005
Inula persica F.Ghahrem. & Narimisa; Ann. Bot. Fenn. 42(3): 211 (-213; figs. 1-2 (map)). 2005
Inula rajamandii Narimisa & F.Ghahrem.; Ann. Bot. Fenn. 46(6): 585 (-587; figs ). 2009
Jurinea giviensis Mirtadz.; Nordic J. Bot. 29(2): 159 (-161; figs. 1-2). 2011
Klasea nana Ranjbar & Negaresh; Ann. Bot. Fenn. 49(5-6): 403. 2012
Klasea sanandajensis Ranjbar & Negaresh; Feddes Repert. 122(7-8): 466. 2012
Lactuca denaensis N.Kilian & Djavadi; PhytoKeys 11: 63 (-68, 70; figs. 1, 3C). 2012
Lactuca hazaranensis Djavadi & N.Kilian; PhytoKeys 11: 68 (-77; figs. 2, 3A, F-I). 2012
Scorzonera joharchii S.R.Safavi; Nordic J. Bot. 24(3): 261 (-263; figs. 1-2). 2006
Scorzonera luristanica Rech.f. var. lanata S.R.Safavi; Iranian J. Bot. 12(1): 60 (-61; fig. 1). 2006
Senecio joharchii F.Ghahrem., Ezazi, Rahch. & Attar; Feddes Repert. 121(1-2): 27 :2010
Senecio subnivalis Ajani, Noroozi & B.Nord.; Compositae Newslett. 48: 47 :2010
Serratula calcarea Mozaff.; Iranian J. Bot. 12(2): 109 (112; fig. 4). 2006
Tanacetum bachtiaricum Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(1): 117 (-119; fig. 1). 2005
Tanacetum elbursense Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(1): 119 (-120; fig. 2). 2005
Tanacetum joharchii Sonboli & Kaz.Osaloo; Nordic J. Bot. 28(1): 74 (-76; fig. 1, map). 2010
Tanacetum sonbolii Mozaff.; Iranian J. Bot. 11(1): 119 (121-122; fig. 3). 2005
Tragopogon bornmuelleri Ownbey & Rech.f. var. latifolius S.R.Safavi & Maroofi; Iranian J. Bot. 12(1): 99 (-100; fig. 1). 2006
Alnus djavanshirii H.Zare; Iranian J. Bot. 18(1): 17. 2012
Alnus dolichocarpa H.Zare, Amini & Assadi; Iranian J. Bot. 18(1): 13. 2012
Heliotropium shirazicum Mozaff.; Iranian J. Bot. 12(2): 109 (111; fig. 3). 2006
Heliotropium ziegleri Akhani; Bot. J. Linn. Soc. 155(3): 422 (-423; fig. 18). 2007
Nonea iranica Falat. & Pakravan; Feddes Repert. 122(7-8): 426. 2012
Onosma bisotunensis Attar & Hamzehee; Novon 17(3): 279 (-281; fig. 1). 2007
Onosma estahbanensis Ranjbar & Almasi; Biol. Diversity Conservation 6(2): 4. 2013
Onosma khorassanica Attar & Joharchi; Rostaniha 7(Suppl. 2): 112 (111-114; fig. 1). 2007
Onosma mahabadensis Ranjbar & Almasi; Edinburgh J. Bot. 71(1): 77. 2014
Onosma soltanabadensis Ranjbar & Almasi; Biol. Diversity Conservation 6(2): 5. 2013
Trichodesma elymaiticum Mozaff.; Iranian J. Bot. 14(2): 92 (fig. 4). 2008
Aethionema sabzevaricum Khosravi & Joharchi; Iranian J. Bot. 17(1): 120 (119-123; figs. 1-2). 2011
Alyssum minus (L.) Rothm. var. mazandaranicum Pakravan & Bolourian; Iranian J. Bot. 17(1): 58 (-62; figs. 1-3). 2011
Erysimum elymaiticum Mozaff.; Iranian J. Bot. 14(2): 89 (fig. 2). 2008
Erysimum iranicum Polatschek; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 109: 161 (-162). 2008
Erysimum spetae Polatschek; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 109: 162 (-163). 2008
Isatis cappadocica Desv. subsp. kurdica Sajedi & Sharifnia; Rostaniha 6(1): 17. 2005
Neotorularia dentata (Freyn & Sint.) Hedge & J.Léonard var. grandiflora Khodash. & Joharchi; Iranian J. Bot. 16(2): 226 (-228; fig. 1). 2010
Noccaea valerianoides (Rech.f.) F.K.Mey. subsp. rechingeri F.K.Mey.; Haussknechtia Beih. 12: 69 .2006
Sisymbrium kermanicum Khodash. & Mirtadz.; Iranian J. Bot. 12(1): 94 (-96; fig. 1). 2006
Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi; Iranian J. Bot. 18(1): 60. 2012
Acanthophyllum yasamin-nassehiae Joharchi & Pirani; Phytotaxa 92(1): 21. 2013
Arenaria assadii Fadaie; Iranian J. Bot. 19(1): 35. 2013
Arenaria fursei Lazkov; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 88(7): 96 (94-96; fig.) (28 July 2003).
Arenaria kandavanensis Fadaie, Sheidai & Assadi; Iranian J. Bot. 16(2): 219 (218-220; fig. 1). 2010
Arenaria longibracteata Fadaie; Iranian J. Bot. 19(1): 35. 2013
Arenaria semiromica Fadaie; Iranian J. Bot. 19(1): 33. 2013
Cerastium azerbaijanicum Poursakhi, Assadi & F.Ghahrem.; Phytotaxa 144(1): 23. 2013
Cerastium brachypetalum Desp. subsp. iranicum Poursakhi, Assadi & F.Ghahrem.; Iranian J. Bot. 19(1): 48. 2013
Dianthus pseudocrinitus Behrooz. & Joharchi; Phytotaxa 156(2): 69. 2014
Gypsophila elymaitica Mozaff.; Iranian J. Bot. 14(2): 89 (91-92; fig. 3). 2008
Minuartia khorassanica Assadi & Mostafavi; Feddes Repert. 122(3-4): 312. 2012
Minuartia sabalanica Assadi & Mostafavi; Iranian J. Bot. 17(2): 221 (-223; figs. 1-2). 2011
Silene ferdowsii Joharchi, Nejati & F.Ghahrem.; Ann. Bot. Fenn. 48(2): 156 (155-157; fig. 1). 2011
Silene subtenella Lazkov; Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 87(12): 113 (2002).
Bienertia sinuspersici Akhani; Syst. Bot. 30(2): 291 (290-301; figs. 1-5). 2005
Chenopodium chaldoranicum Rahimin. & Ghaemm.; Ann. Bot. Fenn. 42(6): 469 (-471; fig. 1). 2005
Girgensohnia bungeana Sukhor.; Edinburgh J. Bot. 64(3): 320 (-324; figs. 3-5). 2007
Salicornia × tashkensis Akhani; Pakistan J. Bot. 40(4): 1649 (1651; fig. 7). 2008
Salicornia iranica Akhani; Pakistan J. Bot. 40(4): 1637 (-1638; fig. 1, map). 2008
Salicornia persica Akhani; Linzer Biol. Beitr. 35(1): 608 (607-612; figs.). 2003
Salicornia persica Akhani subsp. rudshurensis Akhani; Pakistan J. Bot. 40(4): 1647 : 2008
Salicornia perspolitana Akhani; Pakistan J. Bot. 40(4): 1648 (-1649; fig. 6, map). 2008
Salicornia sinus-persica Akhani; Pakistan J. Bot. 40(4): 1638 (1641, 1645; fig. 3, map). 2008
Helianthemum assadii F.Ghahrem. & Gholamian; Ann. Bot. Fenn. 42(5): 387 (-389; figs. 1-2). 2005
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. var. securitium Gholamian; Fl. Iran .  11. 2011                         
Helianthemum sinuspersicum Gholamian & F.Ghahrem.; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 108: 305 (303-306; fig. 1, map). 2007
Hypericum armenum Jaub. & Spach subsp. iranicum N.Robson; Phytotaxa 4: 222. 2010
Convolvulus elymaiticus Mozaff.; Iranian J. Bot. 16(2): 206 (-208; fig. 2). 2010
Convolvulus kurdistanicus Mozaff.; Pakistan J. Bot. 34(4): 395 (fig. 2). 2002
Carex egorovae A.M.Molina, Acedo & Llamas; Bot. J. Linn. Soc. 156(3): 406 (fig. 10G-L). 2008
Carex muricata L. subsp. ashokae Molina Gonz., Acedo & Llamas; Syst. Bot. 33(2): 248 :2008
Carex otomana A.M.Molina, Acedo & Llamas; Bot. J. Linn. Soc. 156(3): 404 : 2008
Cyperus ephemerus Kukkonen & Väre; Ann. Bot. Fenn. 42(6): 475 (-477; figs. 2, 3b). 2005
Euphorbia acanthodes Akhani; Bot. J. Linn. Soc. 146(1): 108 (-110; figs.). 2004
Euphorbia iranshahrii Pahlevani; Adansonia 33(1): 96 (93-99; figs. 1-2, map). 2011
Astragalus abditus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 566. 2003
Astragalus aestimabilis Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 568 (-569). 2003
Astragalus aestivorum Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 566 (-567). 2003
Astragalus alavaanus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 573 (-574). 2003
Astragalus andabadensis Maassoumi, Bagheri & F.Ghahrem.; Iranian J. Bot. 15(2): 175 : 2009
Astragalus angustistipulatus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 581 (-582). 2003
Astragalus attarae Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 568. 2003
Astragalus austrokhorasanicus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 571 (-572). 2003
Astragalus austromahneshanensis F.Ghahrem., Maassoumi & Bagheri; Iranian J. Bot. 17(1): 16. 2011
Astragalus baftensis Ranjbar & Maassoumi; Iranian J. Bot. 17(1): 2 (fig. 1). 2011
Astragalus baharensis F.Ghahrem.; Ann. Bot. Fenn. 41(2): 143 (-144; figs. 1-2). 2004
Astragalus bajgiranensis Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 582 (-583). 2003
Astragalus bojnurdensis Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 567 (-568). 2003
Astragalus borujenensis Ranjbar & Maassoumi; Iranian J. Bot. 13(2): 83 (figs. 1, 2 E, F). 2007
Astragalus brevifructus Podlech; Taxon. Rev. Gen. Astragalus L. (Leguminosae) Old World 3: 1767. 2013
Astragalus brevipedunculatus Ranjbar; Nordic J. Bot. 27(4): 330 (-331; fig. 1, map). 2009
Astragalus brevitomentosus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 583 (-584). 2003
Astragalus caespititius Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 574 (-575). 2003
Astragalus culminatus Maassoumi, Kaz.Osaloo & Joharchi; Iranian J. Bot. 11(2): 138 . 2006
Astragalus dengolanensis Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 573. 2003
Astragalus divandarrehensis Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 575 (-576). 2003
Astragalus diversus Podlech & Maassoumi; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 576 (-577). 2003  
 Astragalus dopolanicus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 577. 2003
Astragalus elezgensis Maassoumi & Kaz.Osaloo; Iranian J. Bot. 11(2): 141 (-142; fig. 3). 2006
Astragalus ghahremaninejadii Ranjbar; Nordic J. Bot. 24(5): 524 (-526, 528; figs. 1,3). 2007
Astragalus ghanbarianii Maassoumi, Podlech & Zarre; Novon 19(1): 136 (-137; fig. 1). 2009
Astragalus ghouchanensis Souzani, Zarre & Maassoumi; Ann. Bot. Fenn. 46(6): 588 . 2009
Astragalus gilvanensis Ranjbar & Nouri; Ann. Bot. Fenn. 48(4): 344 (-347; figs. 1-4). 2011
Astragalus gululsaranii Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 578. 2003
Astragalus hashtrudicus Ranjbar; Novon 17(3): 390 (-392; fig. 1). 2007
Astragalus heinzianus Maassoumi & Mozaff.; Rostaniha 7(Suppl. 2): 158 (-159; fig. 2). 2007
Astragalus hekmat-safaviae Ghahrem.; Ann. Bot. Fenn. 42(4): 313 (-315; fig. 2). 2005
Astragalus heterophyllus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 584 (-585). 2003
Astragalus hotkanensis Maassoumi & Mirtadz.; Iranian J. Bot. 12(1): 90 (-91; fig. 1). 2006
Astragalus issatissensis Maassoumi & Mahmoodi; Willdenowia 43(2): 264. 2013      
Astragalus joharchii F.Ghahrem. & Gaskin; Novon 14(4): 431 (-433; figs. 1-2). 2004                                                
Astragalus juladakensis Maassoumi; Iranian J. Bot. 13(2): 79 (fig. 1). 2007
Astragalus kadschoroides Ranjbar; Willdenowia 37(1): 308 (-311; fig. 2, map). 2007
 Astragalus kaleibarensis Podlech; Taxon. Rev. Gen. Astragalus L. (Leguminosae) Old World 2: 1100. 2013
Astragalus karl-heinzii Maassoumi; Iranian J. Bot. 13(2): 78 (-79). 2007
Astragalus kharvanensis Ranjbar; Nordic J. Bot. 24(5): 526 (-530; figs. 2-3). 2007                    
Astragalus kiviensis Ranjbar & Rahimin.; Willdenowia 37(1): 307 (-308; fig. 1, map). 2007
Astragalus koulehensis Podlech; Taxon. Rev. Gen. Astragalus L. (Leguminosae) Old
World 1: 571. 2013
Astragalus kuhidashtehensis Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 578 (-579). 2003  
Astragalus marandicus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 585 (-586). 2003  
 Astragalus mehranensis Maassoumi & Mozaff.; Iranian J. Bot. 13(2): 87 (-88; fig. 1). 2007
Astragalus minuticalycinus Podlech & Zarre; Taxon. Rev. Gen. Astragalus L. (Leguminosae) Old World 3: 2257. 2013
Astragalus montis-nacarouzii Maassoumi & Maroofi; Iranian J. Bot. 12(1): 92 (-93). 2006
Astragalus mutus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 586. 2003                          
Astragalus nalbandanicus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 579 (-580). 2003
 Astragalus nervifolius Maassoumi, Podlech & Zarre; Novon 19(1) : 137(-139; fig. 2). 2009
 Astragalus nezva-montis Podlech & Zarre; Feddes Repert. 116(1-2): 63 (-64). 2005
 Astragalus nubicola Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 570 (-571). 2003
 Astragalus paucifoliolatus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 580 (-581). 2003
 Astragalus porphyrogrammus Ranjbar; Nordic J. Bot. 24(5): 535 (534-537; figs. 1-2). 2007
 Astragalus pseudocapito Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 594. 2003
  Astragalus pseudoshebarensis Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 594 (-595). 2003
  Astragalus qeydarnabiensis Bagheri, F.Ghahrem. & Maassoumi; Iranian J. Bot. 17(1): 16. 2011
Astragalus razensis Nasseh & Joharchi; Iranian J. Bot. 15(2): 154 (-156; fig. 1). 2009
 Astragalus sabzevarensis Podlech & Zarre; Taxon. Rev. Gen. Astragalus L. (Leguminosae) Old World 3: 1735. 2013
Astragalus salmakiae Podlech & Zarre; Taxon. Rev. Gen. Astragalus L. (Leguminosae) Old World 3: 1736. 2013
Astragalus shuturunkuhensis Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 589 (-590). 2003
 Astragalus subkohrudicus Maassoumi, F.Ghahrem. & Bagheri; Iranian J. Bot. 17(1): 16 (-17). 2011
Astragalus subrecognitus Bagheri, Maassoumi & F.Ghahrem.; Iranian J. Bot. 17(1): 17. 2011
Astragalus sufianicus Podlech & Sytin; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 15: 590 (-591). 2003
 Astragalus turgidus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 592 (-593). 2004
  Astragalus veiskaramii Zarre, Podlech & Sabaii; Willdenowia 37(1): 301 (-303: 2007                           
Astragalus vernaculus Podlech; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 105: 572 (-573). 2003
Hedysarum al-shehbazii Ranjbar; Bot. J. Linn. Soc. 155(4): 505 (-510; figs. 1-3, map). 2007
Hedysarum kalatense Dehshiri; Nordic J. Bot. 31(2): 208. 2012                           
Hedysarum neyshaboricum Ranjbar; Novon 20(3): 331 (-333; fig. 2). 2010                          
Hedysarum orumiehense Ranjbar; Novon 20(3): 329 (-331; fig. 1). 2010                         
Onobrychis avajensis Ranjbar; Pl. Ecol. Evol. 143(2): 171 (-174; fig. 1). 2010
Onobrychis mucronifolia Ranjbar & Hadadi; Phytotaxa 39: 57 (-59; figs.). 2012                         
Onobrychis patula Ranjbar, Joharchi & Karamian; Phytotaxa 39: 52 (-56; figs.). 2012
Sophora mollis (Royle) Graham ex Baker subsp. sylvestris Mas.Abbassi; Iranian J. Bot. 12(1): 104 .2006
Gisekia pharnacioides L. var. alata M.G.Gilbert; Kew Bull. 48(2): 347. 1993                          
Bellevalia wendelboi Maassoumi & Jafari; Edinburgh J. Bot. 65(3): 470 (469-473; figs. 1, 3). 2008
Leopoldia ghouschtchiensis Jafari & Maassoumi; Ann. Bot. Fenn. 48(5): 397 (-398; fig. 1). 2011
Leopoldia tabriziana Jafari; Feddes Repert. 123(4): 293. 2013                         
Leopoldia tijtijensis Jafari; Phytotaxa 43: 62 (-63; fig. 1). 2012                        
Muscari kurdicum Maroofi; Iranian J. Bot. 13(2): 75 (-77; fig. 1). 2007
Ornithogalum khuzestanicum Heidaryan, Hamdi & Assadi; Iranian J. Bot. 18(1): 48. 2012
Ornithogalum sanandajense Maroofi; Iranian J. Bot. 16(1): 76 (-78; fig. 1). 2010
Paronychia lordeganica Dinarvand & Assadi; Iranian J. Bot. 14(1): 10 (-12; fig. 1). 2008
Crocus speciosus M.Bieb. subsp. archibaldiorum Rukšāns; Crocuses 59 (-60; pl. 25-26). 2010
Iris acutiloba C.A.Mey. subsp. longitepala B.Mathew & Zarrei; Bull. Brit. Iris Soc. Spec. Group 2008/9: 23 (plates 10-11). 2009
Iris zagrica B.Mathew & Zarrei; Bull. Brit. Iris Soc. Spec. Group 2008/9: 24 (plates 7-9). 2009
Luzula brevispicata Knjaz.; Novosti Sist. Vyssh. Rast. 40: 35 (-37; figs.). 2009                    
Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. var. bachtiarica Jamzad; Fl. Iran.  76: 36. 2012                        
Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. var. heterophylla Jamzad; Fl. Iran. 76: 38. 2012                         
Dracocephalum ghahremanii Jamzad; Fl. Iran . 76: 428. 2012
Lagochilus lorestanicus Dehshiri & Mozaff.; Nordic J. Bot. 31(3): 278. 2013                        
Lamium bakhtiaricum Jamzad; Fl. Iran. 76: 369. 2012
Nepeta bazoftica Jamzad; Iranian J. Bot. 15(2): 142 (fig. 1). 2009                          
Nepeta natanzensis Jamzad; Iranian J. Bot. 11(2): 144 (143-148; fig. 1). 2006
Nepeta sahandica Noroozi & Ajani; Novon 22(3): 299. 2013                          
Phlomis × wendelboi Jamzad; Fl. Iran. 76: 300. 2012                         
Phlomis anisodonta Boiss. subsp. occidentalis Jamzad; Fl. Iran. 76: 292. 2012                 
Phlomis herba-venti L. subsp. urmiensis Jamzad; Fl. Iran. 76: 286. 2012
Phlomis lurestanica Jamzad; Fl. Iran. 76: 271. 2012
Phlomis mazandaranica Jamzad; Fl. Iran . 76: 259. 2012
Salvia ceratophylla L. var. viridifolia Jamzad; Fl. Iran.76: 895. 2012
Salvia sclareopsis Bornm. ex Hedge; Fl. Iranica.  150: 447. 1982
Satureja avromanica Maroofi; Iranian J. Bot. 16(1): 79 (fig. 2). 2010
Satureja kermanshahensis Jamzad; Iranian J. Bot. 16(2): 214 (213-217; fig. 1). 2010
Stachys lurestanica Jamzad; Fl. Iran.76: 230. 2012
Thymus marandensis Jamzad; Iranian J. Bot. 15(1): 51 (-53; fig. 1). 2009
Astragalus abadehensis Maassoumi & Podlech; Gen. Astragalus Iran 5: 394 (107-108, 395). 2005
Astragalus abharensis Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 322 (2003).
Astragalus absconditus Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 67. 2005                        
Astragalus affinis Podlech & Zarre; Feddes Repert. 116(1-2): 73 (-74). 2005                        
Astragalus ahangarensis Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 58 (-59). 2005
Astragalus altimontanus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 348 (2003).
Astragalus alyssiformis Maassoumi, Ghahrem. & Javadi; Gen. Astragalus Iran 5: 402 (131-132, 403-404). 2005
Astragalus ammodendroides Bornm. ex Podlech & Zarre; Willdenowia 33(2): 342 :2003.
Astragalus andabilensis Ranjbar & Mahmoudian; Biol. Diversity Conservation 6(1): 118. 2013
 Astragalus anodiophilus Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 67 (-68). 2005
 Astragalus ashtianensis Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 336 (2003).
Astragalus assadabadensis F.Ghahrem. & Podlech; Ann. Bot. Fenn. 42(3): 207 : 2005
 Astragalus assadabadensis Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 401 (-402). 2005
 Astragalus aznaicus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 337 (2003).
Astragalus badelehensis Maassoumi & Taheri; Gen. Astragalus Iran 5: 417 (-419). 2005
Astragalus baraftabensis Maassoumi & Podlech; Gen. Astragalus Iran 5: 392 (93-94, 393-394). 2005
Astragalus barnasariformis Maassoumi, F.Ghahrem. & Bagheri; Rostaniha 12(2): 178. 2011
Astragalus bavanatensis Maassoumi, Nowroozi & Podlech; Iranian J. Bot. 11(1): 102. 2005
Astragalus bazarganii Podlech & Zarre; Willdenowia 33(2): 343 (22 Dec. 2003).
Astragalus bejourensis Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 337 (2003).
Astragalus belgheisicoides Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 338 (2003).
Astragalus biarjmandicus Podlech & Zarre; Willdenowia 33(2): 343 (2003).
Astragalus brevicalycinus Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 387 (26-27, 388). 2005
Astragalus bukanensis Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 322 (2003).
Astragalus chaldoranicus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 321 (2003).
Astragalus chichesticus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 339 (2003).
Astragalus ciceropsis Hamzehee & Maassoumi; Iranian J. Bot. 10(1): 60 (-61; fig.). 2003
Astragalus clivicola Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 339 (2003).
Astragalus craccinopsis Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 413 (318-319, 414). 2005
Astragalus crispus F.Ghahrem.; Ann. Bot. Fenn. 40(6): 455 (17 Dec. 2003).
Astragalus damghanensis Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 78. 2005                           
Astragalus darrehbidensis Podlech & Zarre; Willdenowia 33(2): 344 (22 Dec. 2003).
Astragalus dilutuloides Maassoumi, F.Ghahrem. & Bagheri; Adansonia 34(1): 62. 2012
 Astragalus dorudensis Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 64 (-65). 2005
 Astragalus dysbatophilus Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 74. 2005                          
Astragalus ebrahimabadensis Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 55 (-56). 2005
Astragalus estahbanensis Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 323 (2003).
Astragalus fagh-soleimanensis Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 324 (2003).
Astragalus fausicola Podlech ex Bagheri, Maassoumi & F.Ghahrem.; Taxon. Biosyst. 3(8): 10 .2011
Astragalus filifoliolatus Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 411 (324, 412-413). 2005
Astragalus gamasiabensis Maassoumi, Zarre & Podlech; Fl. Iranica  177: 69 (-70). 2008                           
Astragalus gandomanicus Podlech; Feddes Repert. 120(1-2): 49. 2009                           
Astragalus garmashubensis Maassoumi & Khorrami; Gen. Astragalus Iran 5: 396 . 2005
Astragalus ghamishluensis Dastpak, Maassoumi & Kaz.Osaloo; Iranian J. Bot. 17(2): 176. 2011
Astragalus gigantifoliolatus Maassoumi & Maroofi; Gen. Astragalus Iran 5: 406 (212-214, 407-408). 2005
Astragalus hajiabadensis Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 340 (2003).
Astragalus hajijafanensis Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 404 (139-140, 405-406). 2005
Astragalus hamadryadis Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 65. 2005                         
Astragalus harazensis Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 65 (-66). 2005
 Astragalus hecatae Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 61 (-62). 2005                          
Astragalus homandicus Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 325 (2003).
Astragalus ignotus Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 74 (-75). 2005                          
Astragalus ilachchiensis Ranjbar & Ghahrem.; Ann. Bot. Fenn. 48(1): 66 (65-68; figs. 2 & 4). 2011
 Astragalus inchebroonensis Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 382 (32-33, 383-384). 2005
Astragalus innotabilis Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 66. 2005                          
Astragalus insularis Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 325 (2003).
Astragalus jaldiyanensis Ranjbar; Phytotaxa 7: 47 (fig. 1, map). 2010                          
Astragalus jaskensis Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 385 (33-34, 386-387). 2005
Astragalus kabutarlanensis Dehshiri & Maassoumi; Iranian J. Bot. 11(2): 194 (193-195; fig. 1). 2006
Astragalus kalatehensis Maassoumi & Kaz.Osaloo; Iranian J. Bot. 11(2): 138 (140; fig. 2). 2006
Astragalus khadem-kandicus Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 326 (2003).
Astragalus khajehensis F.Ghahrem.; Ann. Bot. Fenn. 42(1): 77 (-79; fig. 1). 2005                           
Astragalus khongensis Maassoumi, Joharchi & Podlech; Iranian J. Bot. 11(1): 103 (-104). 2005
Astragalus khonikensis Nasseh & Joharchi; Iranian J. Bot. 16(2): 223 (-224; fig. 2). 2010
Astragalus khosrowabadensis Ranjbar & Karamian; Ann. Bot. Fenn. 49(1-2): 118. 2012
Astragalus khunsarensis Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 68 (-69). 2005
Astragalus kiamaky-daghensis Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 327 (2003).
Astragalus kordloricus Zarre; Fl. Iranica , 177: 34 (tab. 6). 2008            
Astragalus lacus-valashti Maassoumi, Podlech & Jalili; Feddes Repert. 114(5-6): 327 (2003).
Astragalus lasiocalycinus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 341 (2003).
Astragalus lateritiiformis Zarre, Maassoumi & Podlech; Fl. Iranica , 177: 79 (-80; tab.  13). 2008                           
Astragalus leiosemius (Lipsky) Popov subsp. sabzevarensis Ranjbar; Nordic J. Bot. 23(5): 542 .2005
Astragalus maarofii Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 328 (2003).
Astragalus magnibracteatus Maassoumi & Maroofi; Iranian J. Bot. 11(1): 105 (-106). 2005
Astragalus mahneshanensis Maassoumi & Moussavi; Iranian J. Bot. 11(1): 104 (-105). 2005
Astragalus margonensis Ranjbar, Rahimin. & Raufi; Ann. Bot. Fenn. 49(1-2): 120. 2012
 Astragalus markasicus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 341 (2003).
Astragalus masulehensis Ranjbar & Assadi; Willdenowia 35(1): 119 (118-120; fig. 1). 2005
 Astragalus mehrizianus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 342 (2003).
Astragalus meshkinensis Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 69. 2005                          
Astragalus mishodaghmontanus Ranjbar, Karamian & Nouri; Novon 22(1): 79. 2012
 Astragalus montis-bakhtiari Maassoumi & Sardari; Gen. Astragalus Iran 5: 410 (242-243, 411). 2005
Astragalus montismishoudaghi Sheikh Akbari Mehr, Ghorbani & Maassoumi; Iranian J. Bot. 17(2): 178 . 2011
Astragalus montis-parrowii Maassoumi & Nemati; Iranian J. Bot. 11(1): 106 (-107). 2005
Astragalus montis-queydari F.Ghahrem., Maassoumi & Bagheri; Adansonia 34(1): 64. 2012
 Astragalus neoassadianus Ranjbar; Bot. J. Linn. Soc. 143(2): 197 (2003).
Astragalus neosytinii Ranjbar; Nordic J. Bot. 22(6): 715 (-717; fig.). 2004                         
Astragalus nowroozii Podlech & Zarre; Willdenowia 33(2): 345 (22 Dec. 2003).
Astragalus olangensis Maassoumi & Joharchi; Gen. Astragalus Iran 5: 408 (244-245, 409-410). 2005
Astragalus oligoflorus Maassoumi, Ghahrem. & Javadi; Gen. Astragalus Iran 5: 414:2005
Astragalus pakravaniae Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 320 (2003).
Astragalus pendulipodus Ranjbar & Karamian; Ann. Bot. Fenn. 42(2): 139 (-142; figs. 1-2). 2005
  Astragalus pileh-khasehensis Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 343 (2003).
Astragalus podoloboides Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 390 (42-43, 391-392). 2005
Astragalus protectus Maassoumi & Podlech; Gen. Astragalus Iran 5: 399 (122-124, 400-401). 2005
Astragalus pseudoarvatensis Podlech & Sytin; Willdenowia 33(2): 346 (22 Dec. 2003).
Astragalus pseudonigrescens Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 384 (48-49, 385). 2005
Astragalus pseudorobustus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 329 (2003).
Astragalus qaratchaicus Maassoumi, Ghahrem. & Javadi; Iranian J. Bot. 11(1): 107. 2005
Astragalus qohestanicus Nasseh & Maassoumi; Iranian J. Bot. 16(2): 221 (-223; fig. 1). 2010
Astragalus qorvehensis Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 62 (-63). 2005                           
Astragalus rahiminejadii Ranjbar; Bot. J. Linn. Soc. 147(3): 364 (363-368; fig. 5). 2005
 Astragalus reconditus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 343 (2003).
Astragalus repentinus Ekici & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 62. 2005                           
Astragalus rubriphysa Maassoumi & Khorrami; Iranian J. Bot. 11(1): 107 (-108). 2005
Astragalus runemarkii Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 344 (2003).
Astragalus sabetii Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 330 (2003).
Astragalus safavii Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 331 (2003).
Astragalus salavatabadensis Podlech; Feddes Repert. 120(1-2): 51 (-52). 2009                         
Astragalus salehabadensis Ranjbar & Zarin; Ann. Bot. Fenn. 48(1): 65 (-66; figs. 2-3). 2011
Astragalus sarabensis Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 332 (2003).
Astragalus savanatensis Ranjbar, Vitek & Mahmoudian; Biol. Diversity Conservation 6(1): 116. 2013
Astragalus segregatus Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 69 (-70). 2005
Astragalus sekaniensis Ranjbar, Assadi & Karamian; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 112: 224 .2011
Astragalus semiglabricarpus Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 388 (50-52, 389-390). 2005
Astragalus semiromensis Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 333 (2003).
Astragalus semitarius Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 76. 2005                          
Astragalus shabilensis Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 345 (2003).
Astragalus shahinii Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 345 (2003).
Astragalus shehbazii Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 70 (-71). 2005                          
Astragalus siahbishehensis Rahimin. & Ranjbar; Willdenowia 35(1): 120 (-122; fig. 2). 2005
Astragalus siahcheshmehensis Maassoumi & Podlech; Feddes Repert. 114(5-6): 334 (2003).
Astragalus simakanensis Maassoumi & Hatami; Iranian J. Bot. 11(1): 102 (-103). 2005
Astragalus sirjaevii Zarre, Maassoumi & Podlech; Fl. Iranica . 177: 104 (-105; tab. 16). 2008   
Astragalus sisakhtianus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 346 (2003).
Astragalus sivendicus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 347 (2003).
Astragalus spachianiformis Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 347 (2003).
Astragalus strictissimus Podlech & Zarre; Willdenowia 33(2): 347 (22 Dec. 2003).
Astragalus subbrevidens Maassoumi; Gen. Astragalus Iran 5: 415 (339-340, 416-417). 2005
Astragalus subglaberrimus Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 334 (2003).
Astragalus subpentanthus Maassoumi & Podlech; Gen. Astragalus Iran 5: 397 . 2005
Astragalus sympileicalycinus Maassoumi & Nasseh; Gen. Astragalus Iran 5: 380 . 2005
Astragalus taebiae Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 71 (-72). 2005                          
Astragalus tahbaziae Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 72. 2005                        
Astragalus tenuiramosus Podlech & Zarre; Willdenowia 33(2): 348 (22 Dec. 2003).
Astragalus tenuissimus Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 58. 2005                       
Astragalus torbathaydariyehensis Ranjbar & Zarin; Ann. Bot. Fenn. 48(1): 63 (-65; figs. 1-2). 2011
Astragalus townsendii Zarre, Maassoumi & Podlech; Fl. Iranica   [Rechinger] 177: 107 (tab. 17). 2008
Astragalus vicinalis Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 72 (-73). 2005                         
Astragalus wojciechowskianus Ranjbar; Bot. J. Linn. Soc. 143(4): 444 (2003).
Astragalus zanjanensis Podlech & Maassoumi; Feddes Repert. 114(5-6): 335 (2003).
Astragalus zourabadensis Zarre & Podlech; Feddes Repert. 116(1-2): 75 (-76). 2005
Hedysarum marandense Mozaff., Akrami & Maassoumi; Iranian J. Bot. 17(1): 20 (-22; fig. 1). 2011
Hedysarum bojnordense Ranjbar & Joharchi; Nordic J. Bot. 26(1-2): 11 (13; fig. 3, map). 2008
Hedysarum garinense Dehshiri & Maassoumi; Nordic J. Bot. 30(5): 522. 2012                           
Hedysarum glabrifoliolatum Ranjbar; Nordic J. Bot. 26(1-2): 17 (-18; fig. 7, map). 2008
 Hedysarum johartchii Ranjbar; Ann. Bot. Fenn. 43(2): 153 (-154; figs. 1-2). 2006                       
Hedysarum longipedunculatum Ranjbar & Karamian; Nordic J. Bot. 26(1-2): 11 (fig. 1, map). 2008
 Hedysarum paucifoliolatum Ranjbar & Olanj; Nordic J. Bot. 26(1-2): 15 (-17; fig. 5, map). 2008
 Lathyrus alamutensis Mozaff., Ahavazi & Charkhch.; Iranian J. Bot. 14(1): 7 (-9; fig. 1). 2008
Onobrychis alborzensis Ranjbar & Hajmoradi; Feddes Repert. 122(7-8): 436. 2012
Onobrychis assadii Ranjbar, Tolui & Amirab.; Ann. Bot. Fenn. 44(6): 481 (-484; figs. 1-2, map). 2007
 Onobrychis aurea Ranjbar, Amirab. & Ghahrem.; Willdenowia 34(1): 187 (-189; fig.). 2004  
 Onobrychis iranensis Amirab. & Ghanavati; Iranian J. Bot. 15(1): 46 (45-48; fig. 1, map). 2009
Onobrychis kuchanensis Ranjbar, Hajmoradi & Karamian; Novon 19(2): 215 (-217; fig. 1). 2009
 Onobrychis marandensis Amirab. & Ghanavati; Iranian J. Bot. 18(1): 56. 2012
Onobrychis melanotricha Boiss. var. ecbatanaica Ranjbar & Behjou; Iranian J. Bot. 16(1): 13 .2010
Onobrychis mozaffarianii Amirab.; Iranian J. Bot. 13(1): 53 (-56; figs. 1-2). 2007
Onobrychis neychalanensis Ranjbar, Hadadi & Karamian; Nordic J. Bot. 29(2): 164 .2011
Onobrychis oshnaviyehensis Ranjbar; Nordic J. Bot. 27(2): 115 (-119; figs. 1-5, map). 2009                           
Onobrychis oxyptera Boiss. var. unifoliolata Amirab. & Ghanavati; Iranian J. Bot. 19(2): 173. 2013
Oxytropis bakhtiarica Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 8. 2013
Oxytropis compacta Maassoumi & Joharchi; Iranian J. Bot. 19(1): 11. 2013
Oxytropis indurata Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 13. 2013
Oxytropis javaherdehi Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 13. 2013
Oxytropis kordkoyensis Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 16. 2013
Oxytropis mahneshanensis Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 18. 2013
Oxytropis pseudosuavis Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 20. 2013
Oxytropis sabzavarensis Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 22. 2013
Oxytropis salukensis Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 22. 2013
Oxytropis shahvarica Maassoumi; Iranian J. Bot. 19(1): 25. 2013
Oxytropis sivehensis Maassoumi & Amini Rad; Iranian J. Bot. 19(1): 25. 2013
Oxytropis sorkhehensis Ranjbar; Ann. Bot. Fenn. 46(3): 235 (-236; fig. 1). 2009                        
Trigonella binaloudensis Ranjbar & Karamian; Nordic J. Bot. 30(1): 25 (-27; figs., map). 2012
 Trigonella lasiocarpa Ranjbar & Z.Hajmoradi; Nordic J. Bot. 30(1): 24 (-25; figs., map). 2012
 Trigonella stipitata Ranjbar & Joharchi; Nordic J. Bot. 30(1): 27 (-28; figs., map). 2012
Trigonella torbatejamensis Ranjbar; Nordic J. Bot. 30(1): 29 (31-32; fig., map). 2012  
 Trigonella yasujensis Ranjbar, Z.Hajmoradi & Karamian; Ann. Bot. Fenn. 49(4): 280. 2012  
Vicia garinensis Dehshiri; Ann. Bot. Fenn. 48(3): 280 (-283; fig. 1). 2011                          
Vicia kurdica Jalilian; Feddes Repert. 121(1-2): 81 (-84; fig. 1). 2010                         
Gagea calcicola Zarrei & Wilkin; Kew Bull. 65(1): 90 (-92; figs. 1-2A). 2010                          
Gagea iranica Zarrei & Zarre; Nordic J. Bot. 23(3): 270 (269-274; figs. 1-3). 2005
Gagea robusta Zarrei & Wilkin; Kew Bull. 65(2): 327 (-336; figs., map). 2010                          
Tulipa biflora Pall. var. pluriflora Ghahr. & Attar; Fl. Iran. 24: no. 2298. 2003
Tulipa faribae Ghahr., Attar & F.Ghahrem.; Novon 17(4): 437 (-439, fig. 1). 2007                           
Alcea arbelensis Boiss. & Hausskn. var. pterocarpa Pakravan & Ghahr.; Fl. Iran. 58: 107 (map). 2008                           
Alcea assadii Pakravan; Iranian J. Bot. 12(2): 185 (-186; fig. 2). 2006
Alcea ilamica Pakravan; Rostaniha 4(3-4): 94 (93-97; figs.). 2003
Alcea iranshahrii Pakravan, Ghahr. & Assadi; Rostaniha 6(2): 52 . 2005
Alcea mazandaranica Pakravan & Ghahr.; Rostaniha 6(2): 54 (-57, (151, arabic); figs. 2-3). 2005
Alcea semnanica Pakravan; Iranian J. Bot. 12(2): 183 (-185; fig. 1). 2006
Alcea tarica Pakravan & Ghahr.; Ann. Bot. Fenn. 45(2): 134 (-135; fig. 1). 2008                          
Fraxinus angustifolia Vahl var. pilosa Azadi; Iranian J. Bot. 11(1): 42 (-44; fig. 1). 2005
Fraxinus angustifolia Vahl var. pubescens Azadi; Iranian J. Bot. 11(1): 44 (-45; fig. 2). 2005
Ophrys kojurensis Gölz; J. Eur. Orch. 38(1): 86 (85-88, 90, 98-99; fig. 2, photo). 2006
 Ophrys oestrifera M.Bieb. subsp. elbursana Kreutz; Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 27(2): 227 . 2011    
Ophrys zagrica Gölz; J. Eur. Orch. 39(2): 306 (305-309; figs.). 2007                           
Steveniella satyrioides Schltr. var. iranica Kreutz; Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 27(2): 212 . 2011                          
Glaucium golestanicum A.Gran & Sharifnia; Iranian J. Bot. 14(1): 26 (-27). 2008
Papaver decaisnei Hochst. & Steud. ex Elkan var. patulum Tavakkoli & Assadi; Iranian J. Bot. 15(1): 64 . 2009
Papaver decaisnei Hochst. & Steud. ex Elkan var. setosum Tavakkoli & Assadi; Iranian J. Bot. 15(1): 63 . 2009
Papaver dubium L. var. erosum Tavakkoli & Assadi; Iranian J. Bot. 15(1): 65 (figs; map). 2009
Papaver dubium L. var. maculatum Tavakkoli & Assadi; Iranian J. Bot. 15(1): 65 (figs; map). 2009
Papaver persicum Lindl. var. glabrum Tavakkoli; Iranian J. Bot. 18(2): 276. 2012                      
Plantago orzuiensis Mohsenz., Nazeri & Mirtadz.; Novon 20(3): 307 (-310; figs. 1-2). 2010
Acantholimon albocalycinum Assadi & Mirtadz.; Iranian J. Bot. 11(2): 130 (-131; fig. 1). 2006
Acantholimon bakhtiaricum Assadi; Iranian J. Bot. 10(1): 26 (-28; fig.). 2003
Acantholimon bodeanum Bunge subsp. pilosum Assadi; Fl. Iran .  51: 162. 2005                        
Acantholimon densiflorum Assadi; Iranian J. Bot. 11(1): 32 (-33; fig. 1). 2005
Acantholimon flabellum Assadi; Iranian J. Bot. 11(1): 32 (34-35; fig. 2). 2005
Acantholimon glabratum Assadi; Iranian J. Bot. 11(1): 35 (-37; fig. 3). 2005
Acantholimon glabratum Assadi subsp. kashanense Batuli & Assadi; Fl. Iran . 51: 83. 2005                         
Acantholimon hormozganense Assadi; Iranian J. Bot. 10(2): 154 (-155; fig. 1). 2004
Acantholimon kermanense Assadi & Mirtadz.; Iranian J. Bot. 11(2): 130 (132-134; fig. 2). 2006
Acantholimon mirtadzadinii Assadi; Iranian J. Bot. 10(1): 28 (-29; fig.). 2003
Acantholimon mobayenii Assadi & Ghahr.; Fl. Iran.51: 113 (-116; fig.). 2005
Acantholimon moradii Assadi; Iranian J. Bot. 11(1): 37 (-39; fig. 4). 2005
Acantholimon senganense Bunge subsp. tehranense Assadi; Fl. Iran. 51: 157 (-158). 2005  
Acantholimon sirchense Assadi & Mirtadz.; Iranian J. Bot. 11(2): 134 (-136; fig. 3). 2006
Acantholimon zaeifii Assadi; Iranian J. Bot. 10(2): 154 (156-157; fig. 2). 2004
Aeluropus laciniatus Khodash.; Iranian J. Bot. 18(1): 64. 2012
Aeluropus peterganicus Khodash.; Iranian J. Bot. 14(1): 13 (-15; fig. 1). 2008
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. hamadanicum Yousofi; Iranian J. Bot. 12(1): 48 . 2006
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. var. minor Yousofi; Iranian J. Bot. 12(1): 47 (-49; fig. 1). 2006
Agrostis gariana Taheri; Iranian J. Bot. 19(1): 41. 2013
Douglasdeweya wangii C.Yen, J.L.Yang & B.R.Baum; Canad. J. Bot. 83(4): 416 . 2005                           
Melica ciliata L. f. micrantha W.Hempel; Feddes Repert. 122(1-2): 73. 2012                         
Melica persica Kunth var. syriaca W.Hempel; Feddes Repert. 122(1-2): 128. 2012                       
Melica transsilvanica Schur f. mazenderanica W.Hempel; Feddes Repert. 122(1-2): 93. 2012
Melica transsilvanica Schur var. mazenderanica W.Hempel; Feddes Repert. 122(1-2): 92. 2012
Milium atropatanum Maroofi; Iranian J. Bot. 17(1): 11 (fig. 1). 2011
Poa damavandica Assadi & Kavousi; Iranian J. Bot. 15(1): 57 (-59; fig.). 2009
Triticum boeoticum Boiss. var. ilamicum Salimi; Genet. Resources Crop Evol. 52: 357. 2005
Triticum boeoticum Boiss. var. taleghanicum Salimi; Genet. Resources Crop Evol. 52: 357. 2005
Vulpia unilateralis (L.) Stace subsp. tomentosa Faramarzi & Rahimin.; Iranian J. Bot. 18(2): 206. 2012                           
Atraphaxis intricata Mozaff.; Iranian J. Bot. 12(2): 107 (-109; fig. 1). 2006
Atraphaxis radkanensis S.Tavakkoli, Kaz.Osaloo & Mozaff.; Ann. Bot. Fenn. 50(6): 373. 2013
 Calligonum alatosetosum Maassoumi & Kazempour; Iranian J. Bot. 17(1): 51 (fig. 6). 2011
Calligonum spinosetosum Maassoumi & Batooli; Iranian J. Bot. 15(2): 153 (fig.). 2009
Polygonum iranicum Mozaff.; Iranian J. Bot. 18(2): 162. 2012                         
Polygonum khajeh-jamali Khosravi & Poormahdi; Ann. Bot. Fenn. 45(6): 477 (-479; figs. 1-2). 2008                           
Rheum khorasanicum Baradaran & Jafari; Ann. Bot. Fenn. 49(4): 255. 2012                         
Dionysia cristagalli Lidén; Willdenowia 37(1): 54 (-55; fig. 5A-G). 2007                           
Dionysia gaubae Bornm. var. megalantha Lidén; Willdenowia 37(1): 53 (-54; fig. 4A-B). 2007
Dionysia khatamii Mozaff.; Pakistan J. Bot. 34(4): 395 (-396; fig. 3). 2002                         
Dionysia sarvestanica Jamzad & Grey-Wilson subsp. spathulata Lidén; Willdenowia 37(1): 60. 2007
Dionysia tacamahaca Lidén; Willdenowia 37(1): 57 (-58; fig. 7). 2007                           
Dionysia viva Lidén & Zetterl.; Willdenowia 37(1): 46 (-47; fig. 1). 2007                           
Dionysia zetterlundii Lidén; Willdenowia 37(1): 56 (-57; fig. 6). 2007                          
Dionysia zschummelii Lidén; Willdenowia 37(1): 48 (-49; fig. 2A-D). 2007                          
Thalictrum mazandaranicum Pakravan & Assadi; Feddes Repert. 123(1): 69. 2012                          
Amygdalus kurdistanica Attar, Maroofi & Vafadar; Nordic J. Bot. 27(4): 324 (-326; fig. 1). 2009
Amygdalus orazii Attar, Maroofi & Vafadar; Nordic J. Bot. 27(4): 326 (-327; fig. 2). 2009
Cerasus paradoxa Dehshiri & Mozaff.; Iranian J. Bot. 18(2): 220. 2012                          
Cerasus yazdiana Mozaff.; Pakistan J. Bot. 34(4): 391 (394; fig. 1). 2002                           
Crataegus grossidentata Sharifnia & K.I.Chr.; Nordic J. Bot. 29(5): 534 (-537; fig. 1, map). 2011
Crataegus hatamii Hamzehee, K.I.Chr. & Attar; Nordic J. Bot. 32(1): 29. 2014                         
Crataegus khatamsazae Hamzehee, K.I.Chr. & Attar; Nordic J. Bot. 32(1): 27. 2014
 Crataegus zarrei Dönmez; Ann. Bot. Fenn. 46(5): 439 (-442; fig. 1, map). 2009                          
Potentilla assalemica Soják; Feddes Repert. 117(7-8): 494 (-496; fig. 3). 2006                          
Pyrus ghahremanii Attar & Zamani; Phyton (Horn) 49(1): 106 (-111; figs., map). 2009  
Pyrus giffanica Zamani & Attar; Phyton (Horn) 49(1): 111 (-115; figs., map). 2009  
 Pyrus longipedicellata Zamani & Attar; Nordic J. Bot. 28(4): 484 (-486; figs. 1-2). 2010
Rosa abrica Khat. & Koobaz; Rostaniha 12(1): 58. 2011
Sorbus tiliifolia H.Zare, Amini & Assadi; Iranian J. Bot. 10(2): 148 (147-150; fig. 1). 2004
Haplophyllum bakhteganicum Soltani & Khosravi; Willdenowia 35(2): 293 (-298; figs. 1-2). 2005
 Salix baladehensis Maassoumi, Moeeni & Rahimin.; Iranian J. Bot. 14(1): 1 (-4; figs. 1-2). 2008
Salix elymaitica Maassoumi; Iranian J. Bot. 15(1): 8 (fig. 1). 2009
Salix firouzkuhensis Maassoumi; Iranian J. Bot. 15(1): 15 (fig. 3). 2009
Salix issatissensis Maassoumi, Moeeni & Rahimin.; Iranian J. Bot. 14(1): 3. 2008
Salix lacus-tari Maassoumi & Kazempour; Iranian J. Bot. 15(1): 16 (-18). 2009           
Linaria khorasanensis Hamdi & Assadi; Willdenowia 35(2): 299 (-304; figs. 1, 2e,g-h, 3c). 2005
Linaria mazandaranensis Hamdi & Assadi; Iranian J. Bot. 11(2): 252 :2006
Linaria shahroudensis Hamdi & Assadi; Bot. J. Linn. Soc. 158(4): 737 :2028
Nanorrhinum baluchestanicum Naanaie, Assadi & Tavassoli; Iranian J. Bot. 16(1): 118 .2010
Nanorrhinum khuzestanicum Naanaie, Assadi & Tavassoli; Iranian J. Bot. 16(1): 120 . 2010
Scrophularia alhagioides Attar & Joharchi; Iranian J. Bot. 12(2): 193 (-195; fig. 1). 2006
Scrophularia crassipedunculata Attar & Joharchi; Iranian J. Bot. 12(2): 195 (-196; fig. 2). 2006
Scrophularia denaensis Attar; Iranian J. Bot. 12(2): 139 (-141; fig. 2). 2006
Scrophularia elymaitica Mozaff.; Iranian J. Bot. 16(2): 208 (-210; fig. 3). 2010
Scrophularia ghahremanii Attar & Hamzehee; Feddes Repert. 117(7-8): 511 (fig. 2). 2006
Scrophularia iranica Attar; Iranian J. Bot. 12(2): 137 (-139; fig. 1). 2006
Scrophularia ispahanica Attar & Nowroozi; Iranian J. Bot. 12(2): 195 (197; fig. 3). 2006
Scrophularia khorassanica Attar & Joharchi; Iranian J. Bot. 12(2): 195 (198-199; fig. 4). 2006
Scrophularia papyracea Attar; Iranian J. Bot. 12(2): 141. 2006
Scrophularia schiraziana Attar & Hatami; Iranian J. Bot. 12(2): 199 (-200; fig. 5). 2006
Scrophularia shulabadensis Attar & Hamzehee; Feddes Repert. 117(7-8): 508 (-511; fig. 1). 2006  
Scrophularia tortuosissima Attar & Joharchi; Iranian J. Bot. 12(2): 199 (201; fig. 6). 2006
Veronica longipedicellata Saeidi; Nordic J. Bot. 23(5): 559 (-561; figs. 1-3). 2005                         
Tilia hyrcana Tabari & Colagar; Pl. Syst. Evol. 298(5): 959. 2012                           
Tilia sabetii H.Zare; Iranian J. Bot. 18(2): 183. 2012                          
Tilia stellato-pilosa Zare, Amini & Assadi; Iranian J. Bot. 18(2): 184. 2012                           
Typha azerbaijanensis Hamdi & Assadi; Fl. Iran. 42: 13 (-15; fig.). 2003
Typha kalatensis Assadi & Hamdi; Fl. Iran .42: 24 (-26; fig.). 2003